Tilbake til søkeresultatene

TRANSPORT-Transport 2025

LambdaRoad - Modellverktøy for digital kommunikasjonsinfrastruktur langs veg

Alternativ tittel: LambdaRoad - Planning tool for digital road communication intrastructure

Tildelt: kr 6,8 mill.

Det er forventet at framtidas transport blir digitalisert og automatisert slik at alle kjøretøy alltid er oppkoblet og etter hvert kanskje også selvkjørende, en utvikling ofte referert til som "Cooperative, Connected and Automated Mobility" (CCAM). En forutsetning for å lykkes med CCAM er at kjøretøy og infrastruktur kan kommunisere med hverandre. Det er foreslått flere ulike teknologier for kommunikasjon, og prosjektet ser spesielt på: i) Mobilnettet til teleindustrien, og spesielt 5G, og ii) kort-distansekommunikasjon, basert på f.eks. ITS-stasjoner i vegkant, kalt ITS-G5. Prosjektet piloterte i 2020 disse to kommunikasjonsteknologiene. Først, mobildekning ble kartlagt på vegnettet mellom Trondheim og Hitra, en stekning som representerer et "mini-Norge" for dekningsutfordringer. Den andre datainnsamlingen var for ITS-G5 på Rygge Flyplass. På Rygge testet vi kortdistansekommunikasjonen på en lang, rett strekning uten annen trafikk. Data fra disse to datainnsamlingene er brukt inn i et planleggingsverktøy for dekning langs veg, utviklet i prosjektet. I tillegg har prosjektet også utviklet en samarbeidsplattform for aktører innen vegtransport og utvikling av kommunikasjon. Samarbeidsplattformen er brukt i prosjektet til å avklare ansvarsområder og roller knyttet til fremtidens behov for kommunikasjon innen vegtransport. Både myndigheter (Statens vegvesen og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) og de private aktørene i prosjektet (Telenor og Q-Free) deltar i samarbeidsplattformen. Dette kartlegges gjennom spørreundersøkelse, workshop og samhandling. FoU-partnernere er SINTEF og NTNU.

Verdifull kunnskap om fremtidige krav fra CCAM til kommunikasjonsteknologi Økt kompetanse som offentlig bestiller av kommunikasjonsteknologi Nye samarbeidsrelasjoner op tvers av sektorer og rolleavklaringer Videreutviklet og optimaliserte C-ITS-produkter Nye forretningsmuligheter som mulighetene for posisjonering som fremtidens 5G-nett gir Behovsavklaringer Bedre planlegging av kommuikasjonsteknologi langs vegnettet, og besparelser i denne sammenhengen Synergier knyttet til kombinasjonen nødnett og ITS

Det er forventet at framtidas vegtrafikk blir fullt ut digitalisert slik at alle kjøretøy alltid er oppkoblet, en utvikling kjent under betegnelsen «Cooperative, Connected and Automated Mobility» (CCAM). Dette skjer i en tett dialog mellom myndigheter og bilindustri, og innebærer at kjøretøy kan samhandle med hverandre (V2V) og med infrastruktur (V2I), samt etter hvert videreutvikles til autonome kjøretøy. For at vegmyndighetene skal få nyttiggjort innovasjoner innen bilparken må en tjenlig digital kommunikasjonsinfrastruktur være på plass, noe som påpekes av både europeiske og norske myndigheter (se European Commission, 2016; St.meld. 33, 2016-2017). CCAM forutsetter utveksling av data gjennom raske og pålitelige kommunikasjonslinker. Det må stilles strenge krav til båndbredder, forsinkelse og robusthet i kommunikasjonsnettet. To aktuelle løsninger som tradisjonelt har blitt sett på som konkurrerende, og som allerede prøves ut i dag er: - Teleindustriens nåværende og fremtidige mobilnett, spesielt utviklingen frem mot 5G. - ITS -G5 teknologi, ofte foretrukket av bilindustrien og basert på ITS-stasjoner i bil og vegkant. Statens vegvesen har sektoransvar for vegtrafikken inkludert den fysiske infrastrukturen på vegen. Med fremveksten av kjøretøy klar for CCAM må etaten ta innover seg at den digitale infrastrukturen langs veg også vil bli et viktig ansvarsområde. På grunn av svært høye investeringskostnader, samt høy risiko for feilinvesteringer, feilinvesteringer, ønsker Statens vegvesen å utnytte mobilnettet til teleindustrien mest mulig. Prosjektet vil: i) utvikle et modellverktøy som kan benyttes for å kartlegge og planlegge dekningskvalitet langs vegen, og ii) utvikle en samarbeidsplattform for aktører innen utviklting av 5G og G5. Prosjektpartnerne i LambdaRoad er Statens vegvesen (prosjekteier), Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Telenor, Q-Free, SINTEF og NTNU.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

TRANSPORT-Transport 2025