Tilbake til søkeresultatene

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Future Research- and Organizational development in Natural sciences, Technology and Theology – FRONT2

Alternativ tittel: Fremtidsrettet forsknings- og organisasjonsutvikling i naturvitenskap, teknologi og teologi - FRONT2

Tildelt: kr 7,0 mill.

Visjonen for FRONT2 er at like muligheter for kvinner og menn blir en normal del av forskningstilværelsen og en standard i hele forskningsorganisasjonen - både i den formelle organisasjonen og i de uformelle strukturene. Dette krever kjønnsbevissthet og kjønnsperspektiv på arbeidsmiljø, fagkultur, ledelse, rekruttering og karriereutforming. FRONT2 videreutvikler de beste strukturelle tiltakene fra FRONT1, det tidligere BALANSE-prosjektet ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet. Reviderte tiltak testes ved Naturhistorisk museum og ved Teologiske fakultet. Dette samarbeidet gir oss en unik mulighet for å arbeide systematisk med organisasjonsutvikling og ledelse i et kjønnsperspektiv ved enheter som er svært ulike i størrelse, organisering, fag og forskningstradisjon. Fokus er flyttet fra tiltak rettet mot kvinner, til forskningskultur, fagmiljø og endring av uformelle strukturer og kultur ved instituttene og i forskningsgruppene. FRONT2 inkluderer temaet menn og maskuliniteter, som kan gi et stort potensiale for kulturendring. Et betydelig forskningsmateriale fra FRONT1 gir grunnlag for videre kunnskapsutvikling, som i FRONT2 benyttes til å utvikle tiltak etterfulgt av følgeforskning. En viktig suksessfaktor for FRONT1 har vært ledelsesforankring og integrering i ordinære strukturer. Tilsvarende forankring står derfor sentralt hos alle partnerinstitusjoner i FRONT2. Samarbeidet med kjønnsforskere fra Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved UiO videreføres i FRONT2 og utvides med Kungliga Tekniska Högskolan. Prosjektet er godt i gang og har fin fremdrift. De ulike arbeidspakkene har opparbeidet seg et grundig kunnskapsgrunnlag for arbeid med organisasjons- og kulturendring. Arbeidspakke «Kjønnsnøytrale ansettelsesprosesser» Vi har gjennomført en større kartlegging av ansettelsesprosessene på vitenskapelig nivå og utarbeidet forslag til nye prosedyrer og policys. Det har blitt jobbet systematisk med å dele erfaringene fra kartleggingen med aktuelle aktører. Arbeidspakken har et samarbeid med Psykologisk institutt ved UiO som har et eget HUB-prosjekt på ansettelsesprosesser. Resultatene fra kartleggingen foreligger i en rapport høsten 2021. Prosjektgruppen jobber nå med et opplæringsprogram som skal utgjøre modul 2 i ledelsesprogrammet. Arbeidspakke «Videreutvikling av ledelsesmodul om kjønnsbalanse og kjønnslikestilling» Metodikken vi bruker i denne arbeidspakken bygger på erfaringene fra FRONT1. Lederprogrammet består av fire moduler rettet mot ledergruppene på MNs institutter, samt på TF og NHM: Modul 1: Endringsprosesser i Akademia- arbeidsmiljø, organisasjonsendring og motstand Modul 2: Ansettelsesprosessen (i samarbeid med WP1) Modul 3: Operativ hverdagsledelse- medarbeidersamtalen, karriereveiledning mv. Modul 4: Maskulin identitet og kultur (i samarbeid med WP3) Vi har hatt en vellykket pilot på modul 1 for toppledelsen ved MN og er nå i gang med å rulle ut programmet på instituttene. Arbeidspakke «Maskulin identitet og kultur i forskningsorganisasjonen» Til tross for at akademia fortsatt preges av et flertall av menn på høyere stillingsnivåer og innen 'hardere' fagområder, og til tross for at akademisk prestisje og hierarki mest er knyttet til menn, finnes det lite forskning om menn i akademia og om betydningen av maskuline normer og faghierarkier. Med dette som bakteppe trekker vi menn tydeligere inn i bildet. Vi har gjennomført flere gruppesamtaler og individuelle intervjuer. Vi har også hatt en større gjennomgang av forskning om menn, maskuliniteter, faghierarki og prestisje. Mye av dette materialet kan leses i boka «Likestilling i akademia - fra kunnskap til endring» som publiseres høsten 2021. Arbeidspakke «Kunnskapsdeling og kommunikasjon. Bidrag til lokal, nasjonal og internasjonal læringsarena» Det har vært stor aktivitet på formidlingsfronten under hele koronaperioden. Lokalt har vi presentert og diskutert FRONT med våre samarbeidspartnere. Nasjonalt har vi presentert FRONT i Universitets- og høgskolerådet, NORAD og i HUB-nettverket. Vi har inngått et viktig samarbeid med GenderAct ved UiB. Høsten 2021 holdes det en nasjonal FRONT-konferanse. På internasjonalt nivå har FRONTs internasjonale forskernettverk bidratt til en bred erfaringsdeling og kunnskapsutvikling. Forskningen fra prosjektet har vært utgangspunktet for workshops på anerkjente konferanser. Arbeidspakke «Internasjonalt ekspertpanel» Arbeidspakken omfatter tre internasjonale forskernettverk. Nettverket «Gender and Precarity» har planlagt en rekke zoominarer og sendt ut en «call for abstract» til et spesialnummer av «Learning and Teaching: the International Journal of Higher Education in the social sciences». Nettverket «Genus och organisation» fokuserer på å utveksle erfaringer om og utvikle metoder for likestillingsarbeid i akademiske organisasjoner. Nettverket «Men and masculinity» jobber med et spesialnummer for «Gender, Work and Organization.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN), Teologiske fakultet (TF) og Naturhistorisk Museum (NHM) ved Universitetet i Oslo (UiO) har en felles hovedutfordring med akkumulert kjønnsubalanse fra student- til professornivå. Ulikhetene i størrelse, fag- og forskningstradisjon, organisering og publisering ved de tre enhetene gir et godt utgangspunkt for å identifisere og synliggjøre betydningen av forskningskultur som grunnlag for utvikling av organisasjonskultur og ledelse i et kjønnet perspektiv ved UiO. Samarbeid med Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) ved UiO og Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm gir prosjektet forsknings- og kjønnsfaglig forankring. FRONT2 inkluderer en utvidet organisatorisk analyse og knytter tiltak til lokal utvikling ved enhetene, slik at begrensingene ved en "top-down" strategi reduseres. Tiltakene innen organisasjons- og lederutvikling er tett koblet for å oppnå reell og varig endring. FRONT2 søker å belyse samspillet mellom den formelle og uformelle strukturen og arbeide for kjønnsbalanse og et bevisst kjønnsperspektiv på begge nivåer. Prosjektet vil videreutvikle de beste strukturelle tiltakene fra det pågående Front-prosjektet, samtidig som kunnskapsgrunnlaget om menns og kvinners erfaringer og vurderinger av forskningsorganisering og fagkultur utvides. Prosjektet tar utgangspunkt i at den nordiske modellen, med balanse mellom arbeid og omsorg, kan fungere godt også i forhold til stadig hardere internasjonal konkurranse, men at dette krever bedre kunnskap og tilpassede tiltak som trekker inn både menn og kvinner. Prosjektet vil utnytte en aktiv støtte fra ledelsen ved de tre enhetene, og på denne måten sikre en solid oppfølging slik at nytteverdien av hele satsningen blir realisert. BalanseHub FRONT-Node@UiO vil bidra til BalanseHub ved å dele forskningsresultater og erfaringer fra to perioder med BALANSE-prosjektet FRONT. Vi vil delta på og ta ansvar for å arrangere både et nasjonalt nettverksmøte innen BalanseHub og nasjonale møter for erfaringsdeling og diskusjon. Forskningsresultater fra FRONT, som er samlet inn i løpet av seks år, skal publiseres i en egen bok (Cappelen Damm) med egen lanseringskonferanse. I tillegg til bokprosjektet skal det utarbeides oppsummerende rapporter fra prosjektperiodene som skal mangfoldiggjøres og deles. Samlet vil våre resultater danne et viktig grunnlag for arbeidet med kjønnsbalanse i norsk akademia, og være av stor interesse for alle deltagere i BalanseHub. Det internasjonale ekspertpanelet som er etablert i FRONT vil bidra til en kontinuerlig utvidelse av erfaringsgrunnlaget og faglig utvikling av prosjektet. FRONT har lagt stor vekt på langsiktig ledelses- og organisasjonsutvikling med et tydelig kjønnsperspektiv, rettet mot alle ledernivåer fra dekanat/museumsledelse til seksjonsledere og forskningsveiledere. Hensikten er å øke bevisstheten om behovet for likestillingsarbeid, kunnskapen om hva som må endres i organisasjonen for at likestilling skal oppnås og viljen til gjennomføring. Via internasjonal vitenskapelig formidling og publisering bidrar prosjektet i den akademiske forskningsfronten. Deltagelse i BalanseHub vil gi FRONT et større kontaktnettverk, bredere nedslagsfelt og større systematikk i utveksling av erfaringer, vurderinger, tiltak og forskningsfunn. FRONT-Node@UiO vil gi oss økte ressurser til formidling av kunnskap og erfaringer, erfaringsutveksling og nettverksbygging, og bidra til å øke vårt potensiale for påvirkning ut over egen virksomhet. FRONT med fem samarbeidspartnere og vårt nettverkssamarbeid med UiB og Institutt for samfunnsforskning, vil gi økt kraft til BalanseHub.

Budsjettformål:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse