Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: Ledelse av Sub-Project Heat Exploitation and Energy Conversion i EERA-AMPEA

Tildelt: kr 0,68 mill.

AAMPEA har som mål å styrke den langsiktige konkurranseevnen til europeisk industri ved å utnytte og integrere materialvitenskap og prosessinnovasjon innenfor ulike bærekraftige energiteknologier. AMPEA er organisert som en matrise med tre vertikale underprogrammer (SP-er) for generiske forskningsområder og horisontale SP-er knyttet til anvendelser. Det er for tiden tre horisontale SP-er: "Kunstig fotosyntese", "materialer for ekstreme driftsforhold" og "lav-temperatur varmegjenvinning". Dette siste underprogrammet koordineres av SINTEF og er knyttet til forskning, utvikling og testing av materialer for økt varmeutnyttelse under forhold som tilvarer industriell bruk. Fem materialgrupper vurderes: Energihøstingsmaterialer, polymer-baserte nano-kompositter for intensivert varmeoverføring, mikro- og nanostrukturerte varmevekslingsoverflater, nanofluider, og materialer for termokjemisk energilagring. Med støtte fra Norges forskningsråd har SINTEF deltatt i AMPEA-aktivitetene, inkludert styremøter og nettverksarrangementer, samt bidratt til organisering av workshops.

The Project focuseds on strengthening Norwegian R&D positioning in Europe by taking part in AMPEA management meetings, contributing to strategic documents and organizing open events with relevant actors from Norway and Europe. Overall, all these tasks were carried out despite the difficulties imposed by COVID-19 which affected travelling and rendered difficult engaging dialogues with externals. SINTEF contributed to the organization of open events showcasing research activities on CCUS, PV, electrolysis, thermoelectrics, etc. Collaboration with AMPEA partners also yielded a new EU project on proton ceramics with the formal support of AMPEA. This project also includes two other Norwegian partners. Other collaborative actions with AMPEA partners (e.g. collaboration via forsker project proposals) were undertaken but did not yield successful funding. There were possibilities to provide inputs to e.g., the CET partnership program, as well as the update of the AMPEA description of work.

AMPEA ledes av CEA i Frankrike, som er den mest sentrale aktøren i forumet. SINTEF er den eneste norske deltakeren. De fleste store RTOene i Europa innenfor energiområdet er aktive i AMPEA, som f.eks. DTU (DK), VTT (FI), CEA (FR), ENEA (IT), UKERC (UK) og FZ Jülich (DE). SINTEF har overtatt ledelsen av delprosjektet Advanced Materials for Heat Exploitation and Energy Conversion (SP-C) i AMPEA og er medlem av Management Board. SINTEF vil delta i styringskomitémøter (2 pr. år) og workshops som arrangeres av AMPEA. I tillegg vil vi være representert på EERAs årlige konferanse. I løpet av 3-årsperioden vil SINTEF være vertskap i Norge for minst ett styringskomitémøte og 3 workshops arrangert av AMPEA. I forbindelse med møter i nasjonale prosjekter og fora knyttet til energiteknologi vil vi presentere og diskutere arbeidet i AMPEA og SP-C med de norske aktørene. Utkast til nye utlysninger fra EU som er til behandling i AMPEA vil bli sendt på høring til de norske aktørene.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi