Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

SafeGuard - New well monitoring technology for CCS sites

Alternativ tittel: SafeGuard - Ny brønnovervåkingsteknologi for CCS-områder

Tildelt: kr 1,3 mill.

Fishbones Jetting/Drilling teknologi utviklet av Fishbones AS er foreslått å bli tilpasset til å fungere som permanent og lett tilgjengelig brønn-basert overvåkings- og varslingssystem for brønner som penetrerer eller omgir et valgt CO2-sekvestreringssted. Fishbones Jetting/Drilling-teknologien vil for første gang tillate direkte måling av poretrykk, in-situ spenninger, temperatur, væskestrøm og deformasjon av formasjonene i nær-brønn områdene, uten behov for å gjennomføre dyre og potensielt farlige brønntester. Nålene som brukes ved Fishbones Jetting/Drilling vil bli utstyrt med poretrykksensorer, optisk fiberteknologi og eventuelt andre typer sensorer. Prosjektforslaget omhandler behov for CCS-forskning og innovasjon for ytterligere reduksjon av risiko ved CO2-lagring og for å sikre kostnadseffektiv overvåking av lagringen. Siden eksisterende og nye brønner er identifisert som sentrale risiko elementer, og siden disse er de mest tilgjengelige stedene for installasjon av overvåkingsanretninger, foreslår vi installasjon av overvåkingsutstyr i undergrunnen ved tilgang gjennom brønnene. Vi foreslår å bore i målrettede skifer lag, og installere nåler på flere dybder. En mulighet ved denne type innovasjon vil være at man også oppnår et grunnlag for å kunne vurdere spenninger og poretrykk i forhold til boring av nye brønner.

The Fishbones Jetting/Drilling technology developed by Fishbones AS is proposed to be adapted to serve as permanent and easily accessed well-based monitoring and early warning system for any or all wells penetrating or surrounding a chosen CO2 sequestration site. The Fishbones Jetting/Drilling technology will for the first time allow for direct measurement of pore pressure, in-situ stresses, temperature, fluid flow and deformation of the formations in the near well area, without the need for conducting expensive and potentially hazardous well tests. The needles used in Fishbones Jetting/Drilling will be equipped with pore pressure sensors, optic fibre technology and possibly other load cell equivalent sensors. This project proposal addresses the overall needs in CCS research and innovation of further de-risking CO2 storage and ensuring cost efficient monitoring of storage containment. Since existing and new wells are identified as the main containment risk elements, and since these are the most accessible locations for installation of monitoring devices, we here suggest installation of monitoring equipment in the subsurface through well access. In particular, we propose to drill in targeted shale barrier layers, installing Needles at several depths. A corollary of this innovation will also be to assess stresses and pore pressure while drilling new wells.

Aktivitet:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering