Tilbake til søkeresultatene

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Far right politics online and societal resilience

Alternativ tittel: Høyreekstremisme og høyreradikalisme på nett - hvordan påvirkes samfunnet?

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

295985

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2019 - 2023

Geografi:

Fremveksten av digitale medier har skapt nye muligheter for produksjon og distribusjon av innhold, samt organisering og mobilisering av grupper som tilhører ytre høyre. FREXO-prosjektet studerer de politiske og samfunnsmessige konsekvensene av denne utviklingen. I prosjektet brukes ?ytre høyre? som en felles betegnelse for partier og andre politiske organisasjoner og grupper som befinner seg til høyre for den tradisjonelle konservative høyresiden. På den ene siden undersøker FREXO nettaktiviteten til grupper som tilhører ytre høyre, inkludert alternative nyhetsmedier, aktivister, grupper og organisasjoner. På den andre siden undersøker vi effekten av denne aktiviteten på opinionen og på spesifikke målgrupper, slik som etniske og religiøse minoriteter og politiske meningsmotstandere. Til sammen gir prosjektet innsikt i hvordan politisk innhold på ytre høyre produseres og spres, og hvordan det påvirker samfunnet i bred forstand. Prosjektet sammenligner situasjonen i Norge, Sverige og Danmark. Disse landene deler mange likheter, men skiller seg fra hverandre når det kommer til mobiliseringen og synligheten fra radikale grupper fra ytre høyre. FREXO bruker en rekke ulike metoder for å belyse forskningsspørsmålene, og kombinerer analyser av digitale nettverk med innholdsanalyser av medietekst og spørreundersøkelser til befolkningen. Kvalitative intervjuer blir gjennomført med redaktører i etablerte og alternative medier, med vanlige borgere og med personer som har vært utsatt for hatefulle ytringer. En viktig forutsetning for å kunne studere betydningen av ytre høyre i de nordiske samfunnene, er å definere og diskutere hvilke organisasjoner, grupperinger og tankestrømninger som faller innenfor denne kategorien. Som et ledd i dette har prosjektet gjennomgått ulike begrepsforståelser i den internasjonale litteraturen med tanke på å applisere dem på våre kontekster, og forskere fra FREXO har også gitt sine bidrag til en større begrepsgjennomgang om ytre høyre (En oversikt over ytre høyre, C-Rex/UiO). En innsikt i FREXO er at grensene for hva som defineres som ytre høyre, også må sees i lys av historiske, sosiale, politiske og kulturelle kontekster. Et fenomen som belyses i FREXO er forekomsten og bruk av høyrevridde alternative medier. Studier vi så langt har gjort i prosjektet viser at alternative nyhetsmedier kjennetegnes ved å definere seg selv i opposisjon til de etablerte mediene og at de ofte motiveres av temaer som er viktig for ytre høyre, inkludert kritiske perspektiver på saker om innvandring og Islam. Selv om høyrevridde alternative medier kan sies å være relativt marginale i form av lesertall, har de ofte stor synlighet på sosiale medier og konkurrerer derfor om lesernes oppmerksomhet. FREXO bidrar til å styrke kunnskapen om hvordan digitale medier påvirker styrken til og effekten av høyreekstrem og høyreradikal politikk i Norden. Slik kunnskap vil være relevant for ulike grupper slik som politiet, byråkrater, sivilsamfunn og mediene i deres utvikling av strategier relatert til høyreekstremisme på nett.

The primary aim of the FREXO project is to assess how online media affect both the mobilizing capacity and the broader societal and political impact of far right politics. The project is a fully comparative study of Norway, Sweden and Denmark, and combines two sub-studies that examine how far right extremist groups (WP1) and hyper-partisan alternative media (WP2) produce and distribute content, with two sub-studies that study the impact of far right communication on public opinion (WP3), and the specific impact of far right online hate speech (WP4). FREXO employs a multi-method approach, combining content analysis, network analysis, survey methods and qualitative interviews. A separate WP (5) is dedicated to drawing out the theoretical and practical conclusions from the empirical studies, and to assess implications for the societal resilience of the Scandinavian countries. The research topics of FREXO are ethically demanding in terms of being politically and normatively sensitive, and concerns for anonymity and data security will be critical in all phases of the project. A crucial contribution of FREXO will be to study the impact of social media on both the capacity and the effects of far right politics, and to enhance reflection about counter-measures. Such knowledge is relevant to stakeholders such as the police, public officials, civil society organizations, and the media in developing strategies in relation to far right politics online. FREXO is interdisciplinary, including experts on far right extremism on the one hand, and experts on the public sphere, digital journalism, public opinion and hate speech, on the other, and it is based on cross-institutional cooperation between the Institute for Social Research, Center for Research of Extremism at the University of Oslo, and Oslo Metropolitan University. A strong and active international advisory board will enhance the capacity of the project to contribute to the international research front.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Aktivitet:

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko