Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

UPSKILL

Alternativ tittel: UPSKILL

Tildelt: kr 14,8 mill.

UPSKILL-prosjektet har vært en ambisiøs satsing med mål om å skape en global nettverksplattform som knytter sammen individer, virksomheter og læringstilbydere, og som sørger for automatisk bred kartlegging av kompetanse uavhengig av bransje. Med dette adresserte prosjektet et sentralt samfunnsproblem; at manglende innsikt i enkeltpersoners faktiske kompetanse og de reelle kompetansebehovene i organisasjoner skaper utfordringer i flere sammenhenger. Eksempler på utfordringer er kostbare ansettelsesprosesser, feilansettelser, mangelfull evne til omstilling av ansatte, mangelfull innsikt i beste retning for organisasjonens og individenes kompetanseutvikling, mangelfull evne til å identifisere nye aktuelle kompetanseområder, og utfordringer ved å bestemme relevant innhold i kurs, læringsmateriell og videre-/etterutdanning. UPSKILL startet med å utvikle metodikker og programvareverktøy for å imøtekomme behovene i et globalt marked på tvers av ulike bransjer og sektorer. Underveis ble fokuset for prosjektet spisset mot kompetansesektoren. I prosjektet har det blitt anvendt omfattende kompetanserammeverk. Rammeverkene rommer muligheter for å vurdere enkeltpersoners eksisterende kompetanse i forhold til forskjellige stillingstyper og karrieremessig utviklingsnivå, samt deres ønsker og prioriteringer når det gjelder videre læring og kompetanseheving. Videre er det utviklet funksjonalitet som muliggjør matching av individuelle behov og ønsker med relevante læringsmuligheter som tilbys av organisasjoner og læringsleverandører. Læringsmulighetene inkluderer eksempelvis instruktørledede klasseromskurs, instruktørledede eller selvdrevne onlinekurs, blandede kurs (noe fysisk og noe online), mikrolæringskurs og frittstående statiske eller interaktive læringsressurser. Matchingen benytter et stort antall kriterier (i form av metadata-egenskaper og taksonomier) som i størst mulig grad matches mellom individene, organisasjonene og læringsmulighetene. Prosjektet har helt fra starten hatt et sterkt fokus på etikk og personvern, særlig i forhold til algoritmer og kunstig intelligens (maskinlæringsteknikker) som er utviklet og benyttet i prosjektet. UPSKILL-prosjektet har dermed utviklet en plattform som gjør det mulig å koble sammen individuelle ønsker og prioriteringer med relevante læringsmuligheter som tilbys av organisasjoner og læringsleverandører. Dette gir en mer skreddersydd tilnærming til kompetanseutvikling, hvor enkeltpersoners behov og organisasjoners tilbud (og målsetninger) kan møtes på en mer effektiv måte. Den resulterende løsningen er pilotert i en stor organisasjon med nær 50 000 lærere og administrativt ansatte i Sørøst-Asia. Dette har vært en unik mulighet til å teste og tilpasse løsningen i en reell kontekst, og med svært lovende resultater. Vi har stor tro på at resultatene fra UPSKILL vil bidra til å forme fremtidens kompetansehåndteringssystemer.

Prosjektet har viktige resultater for kompetanseutvikling, særlig i undervisningssektoren. Med dette har prosjektet skapt følgende virkninger og effekter: - Enklere, effektive, dynamiske og mer treffsikre verktøy for kartlegging av kompetanse hos individer. - Enklere deteksjon av læringsbehov (kompetansegap) hos individer. - Behovsanalyser til læringstilbydere og virksomheter. - Potensial for enklere omstillingsprosesser hos individer, læringstilbydere og virksomheter. Prosjektet muliggjør mer treffsikker utvikling av kompetanse og vil med dette kunne bidra til å redusere arbeidsledighet, øke inntekter og bedre levestandard. Med dette vil prosjektresultatet bidra til bærekraftig utvikling i tråd med FNs bærekraftsmål om «God utdanning» og «Anstendig arbeid og økonomisk vekst».

Mangelfull innsikt i individers faktiske kompetanse og virksomheters reelle kompetansebehov skaper utfordringer i mange sammenhenger. Eksempler på utfordringer er kostbare ansettelsesprosesser, feilansettelser, mangelfull evne til omstilling av ansatte, mangelfull innsikt i beste retning for egen kompetanseutvikling og utfordringer ved å bestemme relevant innhold i kurs, læringsmateriell og etterutdanning. Formålet med prosjektet er å introdusere en global nettverksplattform som knytter sammen individer, virksomheter og læringstilbydere, og som sørger for automatisk bred kartlegging av kompetanse uavhengig av bransje. Ved å utvikle metoder for automatisk identifisering og klassifisering av kompetanse, skal vi analysere forskjellen mellom individers faktiske kompetanse og virksomheters reelle behov. Dette skal resultere i en mer optimal matching av individer, virksomheter og læringstilbydere og derved en bedret funksjon i det totale kompetansemarkedet. For å oppnå en fungerende nettverksplattform av verdi for både individer, virksomheter og læringstilbydere er det avgjørende at vi i prosjektet skaper en ny infrastruktur for dynamisk og storskala etablering av kompetansevektorer og matching. Dette innebærer FoU-utfordringer ved å utvikle effektive metoder for å 1) generere en representasjon av et individs kompetanse, 2) kartlegge faktisk kompetansebehov for å utføre en gitt funksjon, og 3) matche tilgjengelig kompetanse med en virksomhets reelle kompetansebehov. Metodene skal være kommersielt anvendbare, robuste, selvlærende og bransjeuavhengige, noe som både øker prosjektets kompleksitet og originalitet. For å løse nevnte utfordringer har vi etablert et solid samarbeid med ledende forskere innen maskinlæring, kompetanseprofilering, samt etikk og personvern. Inntektsstrømmen som resultat av prosjektet vil være salg av lisenser fortrinnsvis til store bedrifter (over 1000 ansatte) i markedene Skandinavia, øvrige Europa og Sørøst-Asia.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena