Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

UPSKILL

Alternativ tittel: UPSKILL

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

296005

Prosjektperiode:

2019 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

UPSKILL-prosjektet bidrar til å løse et sentralt samfunnsproblem: Utviklingen i dagens arbeidsmarked påvirkes av kompetanser som tilbys av arbeidstakere og kompetanser som etterspørres av arbeidsgivere. Mangelfull innsikt i individers faktiske kompetanse og organisasjoners reelle kompetansebehov er et betydelig problem. Begrenset tilgjenglig informasjon om og og innsikt i beste retning for egen kompetanseutvikling, og utfordringer ved å avklare innhold i etterutdanning, videreutdanning, kurs, læringsressurser og annet, er det grunnleggende problemet prosjektet søker å løse. I prosjektet anvendes et kompetanserammeverk som inneholder hundrevis av karrieredefinisjoner og psykometriske instrumenter som hjelper studenter, jobbsøkere, bedrifter, eksperter på karrierelæring og andre å forstå dagens verden. Dette rammeverket (selv om det i utgangspunktet ikke er optimalt) kombineres med tilhørende database og kobles til kildedata i UPSKILL-prosjektet, sammen med et kvalifikasjonsrammeverk (et oversettelsesverktøy for å forstå og sammenligne kvalifikasjoner i ulike land og med forskjellige utdannings- og opplæringssystemer). I tillegg anvendes nasjonale rammeverk for å beskrive og oversette kvalifikasjoner på mer kontekstavhengig vis. Disse rammeverkene mappes opp mot hverandre og kildedataene i et regnearkprogram med tilhørende databaser, for å se hvordan dette slår ut, hvordan det kan kobles sammen, samt analyse av forskjeller og likheter, fordeler og ulemper i ulike situasjoner.

Mangelfull innsikt i individers faktiske kompetanse og virksomheters reelle kompetansebehov skaper utfordringer i mange sammenhenger. Eksempler på utfordringer er kostbare ansettelsesprosesser, feilansettelser, mangelfull evne til omstilling av ansatte, mangelfull innsikt i beste retning for egen kompetanseutvikling og utfordringer ved å bestemme relevant innhold i kurs, læringsmateriell og etterutdanning. Formålet med prosjektet er å introdusere en global nettverksplattform som knytter sammen individer, virksomheter og læringstilbydere, og som sørger for automatisk bred kartlegging av kompetanse uavhengig av bransje. Ved å utvikle metoder for automatisk identifisering og klassifisering av kompetanse, skal vi analysere forskjellen mellom individers faktiske kompetanse og virksomheters reelle behov. Dette skal resultere i en mer optimal matching av individer, virksomheter og læringstilbydere og derved en bedret funksjon i det totale kompetansemarkedet. For å oppnå en fungerende nettverksplattform av verdi for både individer, virksomheter og læringstilbydere er det avgjørende at vi i prosjektet skaper en ny infrastruktur for dynamisk og storskala etablering av kompetansevektorer og matching. Dette innebærer FoU-utfordringer ved å utvikle effektive metoder for å 1) generere en representasjon av et individs kompetanse, 2) kartlegge faktisk kompetansebehov for å utføre en gitt funksjon, og 3) matche tilgjengelig kompetanse med en virksomhets reelle kompetansebehov. Metodene skal være kommersielt anvendbare, robuste, selvlærende og bransjeuavhengige, noe som både øker prosjektets kompleksitet og originalitet. For å løse nevnte utfordringer har vi etablert et solid samarbeid med ledende forskere innen maskinlæring, kompetanseprofilering, samt etikk og personvern. Inntektsstrømmen som resultat av prosjektet vil være salg av lisenser fortrinnsvis til store bedrifter (over 1000 ansatte) i markedene Skandinavia, øvrige Europa og Sørøst-Asia.

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena