Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian P&A Laboratories

Alternativ tittel: Norske brønnintegritetslaboratorier

Tildelt: kr 77,0 mill.

Bestandighet av brønner, også kalt brønnintegritet, er avgjørende både for sikker utnyttelse av petroleumsressurser, forlating av petroleumsreservoarer, utnyttelse av dyp geotermisk energi, undergrunnslagring av hydrogen og CO2 og sikker lagring av radioaktivt avfall. Brønner som er forlatt på en ikke-tilfredsstillende måte utgjør en stor risiko for svekket bestandighet av undergrunnen. For Nordsjø-bassenget alene skal mer enn 7000 brønner plugges og forlates frem mot år 2050. Bare i Norge er kostnaden med dette estimert til være i størrelsesorden 500 milliarder kroner, og den norske staten må ta 78 % av disse kostnadene. Balanseprisen for nye feltutbygginger, bestemmende for kommende investeringer og aktivitet på norsk kontinentalsokkel påvirkes også av de høye nedstengingskostnadene av brønner basert på dagens teknologi. Infrastrukturen NorPALabs, Norwegian P&A Laboratories, vil muliggjøre forskning og utvikling for nye pluggematerialer og karakterisering av brønnintegritet for å oppnå effektive operasjoner for nedstengings for brønner. NorPALabs representerer testanlegg der man kostnadseffektivt kan utføre undersøkelser i flere skalaer, både i laboratorieskala, mellomskala og fullskala. Infrastrukturen er lokalisert to steder; i Trondheim, med utgangspunkt i eksisterende laboratorier på Lerkendal/Gløshaugen og i Stavanger knyttet til testfasilitetene på Ullandhaug. Infrastrukturen vil også legge til rette for utdanning og studentoppgaver tilknyttet teknologiutvikling og forskning innenfor brønnintegritet og plugging og forlating av brønner. Dette vil bidra til å dekke fremtidig kompetansebehov og ingeniørkapasitet for å løse det økende behovet innenfor dette temaet. For SWIPA (Subsurface Well Integrity, Plugging & Abandonment), et Senter For Innovasjonsdrevet Forskning tildelt og opprettet i 2020, er NorPALabs en viktig ressurs for de eksperimentelle forskningsaktivitetene. Både dette senteret og andre prosjekter innenfor P&A og brønnintegritet, som NORCE P&A Innovation Program, vil være viktige brukere av NorPALabs. Det forventes at NorPALabs vil være til stor nytte for norsk næringsliv og teknologikompetanse for å kunne utvikle en industri som globalt forventes å bli betydelig de neste 10-20 år. Senteret SWIPA har i dag 28 industripartnere og 5 forskningspartnere som vil bidra til å få fram viktige innovasjoner og resultater for å nå målet om å halvere de framtidige kostnadene ved plugging og forlating av brønner. Både i SWIPA og i NORCE P&A Innovation Program er testfasilitetene i NorPALabs allerede meget sentrale for å karakterisere nye barrierematerialer og pluggemetoder under relevante brønnforhold.

Permanent well plugging and abandonment (P&A) with today's technology is extremely costly, both for operators and the Norwegian State. P&A also has a safety dimension, since plugged wells must remain tight in a long-term perspective. OG21 TTA3 and the Plug and Abandonment Forum in the Norwegian oil & gas association have emphasized the need for accelerated technology development within P&A to improve operational efficiency, reduce costs and maximize quality. In this project, we will establish the Norwegian P&A Laboratories, a unique combination of laboratory-, medium-scale and full-scale research infrastructure that targets important P&A research directions: i) Well barrier materials, ii) Cementing and P&A operations, iii) Barrier verification methods and logging technology, iv) Improved and more cost-efficient P&A operations. The facilities will be established in Trondheim and in Stavanger, in close proximity to the operations of O&G companies, service companies and the leading Norwegian academic environments within petroleum and P&A in particular. The infrastructure will build on and improve existing research infrastructure, and also represent entirely new research environments.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder