Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

INTEGRATE 2019 Nasjonal konferanse om arbeidsinkludering og samhandling mellom tjenester, Lillehammer, 4-5 november 2019

Tildelt: kr 0,29 mill.

INTEGRATE er et kjerneforskningsmiljø som skal utvikle forskning om hvordan samhandling mellom velferdstjenestene og mellom tjenestene og arbeidslivet kan fremme inkluderingen av vanskeligstilte grupper i arbeidsmarkedet. Kjerneforskningsmiljøet er et samarbeid mellom OsloMet-Storbyuniversitetet og Høgskolen i Innlandet (HINN). INTEGRATE har som ambisjon å bringe sammen og lage møteplasser for forskere og ulike typer brukere av forskningsbasert kunnskap, som praktikere, politikkutformere, politiske beslutningstakere, og representanter for interesseorganisasjoner. Derfor har INTEGRATE, sammen med Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI), etablert et bredt sammensatt brukerpanel av representanter for 35 organisasjoner. Den konferansen det her søkes om midler til har som mål å bygge videre på slike samarbeidsrelasjoner. For å få tydelig fram praktikernes perspektiver og erfaringer, har vi satt av en parallellsesjon til dette. Denne sesjonen vil være på norsk, med muligheter for oversettelse, for at ikke språkbarrieren skal være til hinder for dialogen. I tillegg ønsker vi å legge til rette for samhandling med internasjonale forskere som representerer forskjellige disipliner. Disse formålene er også i tråd med HELSEVELs ambisjoner og føringene i denne aktuelle utlysningen. HINN har et sterk fagmiljø innen tjenesteinnovasjon i offentlig sektor. Dette ønsker vi å framheve og utnytte i denne konferansen, blant annet ved å fokusere på denne tematikken i en plenumssesjon og i en parallellsesjon. På denne måten ønsker vi å styrke koblingen mellom forsknings- innovasjonsmiljøer og brukere. Per i dag har INTEGRATE ikke budsjett for en slik nasjonal konferanse. Hvis søknaden innvilges, vil det dermed representere en klar merverdi for INTEGRATE i bestrebelsene på å bygge relasjonene mellom de relevante miljøene i Norge og å styrke forskningen på feltet.

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering