Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Norwegian Centre for Health Service Research

Alternativ tittel: Norsk senter for helsetjenesteforskning

Tildelt: kr 26,3 mill.

Innovasjon er nødvendig for å sikre et bærekraftig helsevesen i Norge. NORCHER sitt primære mål er å søke etter, utvikle, implementere, evaluere og formidle kunnskap om modeller for helsesektoren som bidrar til kostnadseffektivitet og høy kvalitet. Forskerne i NORCHER er aktive og deltar aktivt i formidling av forskningsresultater, både via konferanser og faglige foredrag, og via vitenskapelige publikasjoner norske og internasjonale tidsskrifter. Forskningsvirksomheten i NORCHER er organisert gjennom arbeidspakker (WPs) (se web-siden for flere detaljer). I WP2 anvender og utvikler vi Horizon scanning som metode for å identifisere innovativ og potensielt lovende teknologi på et tidlig stadium. I rapporteringsperioden har det vært flere delprosjekter i samarbeid med masterstudenter og beslutningstakere i helsesektoren. Det er i perioden publisert 2 artikler i denne arbeidspakken. Vi har også initiert dialog med Folkehelseinstituttet (FHI) med hensyn hvilken plass horizon scanning har innenfor helsetjenesteområdet. Horizon scanning ble diskutert, med deltakelse fra FHI på NORCHER-seminaret i 2021 (Brukerstyrt helsetjenesteforskning). Denne arbeidspakken avsluttes i 2022. I WP3 skal det utvikles en registerdatabase som tar utgangspunkt i hele Norges befolkning og skal være til støtte for delprosjekter i NORCHER som bruker registerdata i forskningen. Dette arbeidet er godt i gang og deler av databasen har ankommet. Data er nå «in-house» og vi er nå i gang med å utnytte data i flere arbeidspakker. Med data vi nå har tilgjengelig, vil NORCHER kunne bidra til økt forståelse og kunnskap om tjenesteforløp og effekter av tiltak i helsetjenesten. I WP4 er det initiert samarbeid med helseregioner og kommuner for å utvikle metoder for helseøkonomisk evaluering av nye teknologier og arbeidsmåter. Flere underprosjekter er allerede i gang og flere pasientgrupper er omfattet. Det er særskilt vekt på psykisk syke personer og personer med kroniske lidelser. Det er mange pågående prosjekter som har resultert i publikasjoner. NORCHER er særlig med i utvikling av prosjeter for «barn og unge i risikosonen» i Tønsberg, «oppfølging av multisyke» i Larvik og «digital oppfølging av personer med epilepsi» i Vestre Viken. Prosjektene ble presentert på NORCHER-seminaret i 2021.I WP5 er vi godt i gang med protokoller og samarbeid med andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt for å utvikle kunnskap om hvordan politikkendringer og endringer i betalingsmåter påvirker beslutninger i helsesektoren. Både registerdata og eksperimentelle data blir brukt i utforskningen. Arbeidet i WP6, som omfatter samspillet mellom helse og arbeidsmarked. I denne arbeidspakken er de særlig opptatt av om behandling av høy kvalitet bidrar til at pasienter kommer raskere tilbake i arbeid. I analysene, ønsker vi å nærmere på hvordan sosioøkonomiske og demografiske faktorer direkte påvirker sannsynligheten for å komme tilbake til arbeid, men også indirekte via ulikhet i alvorlighetsgrad og case-mix i behandlingsgruppene. Data er nå klare og arbeid med analyser er i startfasen. I WP7 utvikler vi i samarbeid med forskningsmiljøer i Danmark, Finland og Sverige en nordisk datainfrastruktur som inkluderer spesialisthelsetjenester, primærhelsetjenester og omsorgstjenester. Data er nå tilgjengelig og forskerne er nå i gang med analyser. Parallelt med oppbyggingen foregår utvikling av prosjekter for å undersøke effekten av endringer i helsepolitikk ved hjelp av det nordiske komparative perspektiv. Som helhet har stor aktivitet siden siste rapporteringsperiode samtidig som arbeidet har blitt påvirket av de begrensninger pandemien har skapt. NORCHER har arrangert og vært sentrale i flere arrangement: NORCHER-seminar (2021) - Brukerorientert helsetjenesteforskning, med fokus på forskning i kommunene og kommunen som medforsker, se https://www.med.uio.no/helsam/forskning/prosjekter/norcher-helsetjenesteforskning/aktuelt/ NORCHER-internt seminar (2021). Kurs i økonomisk evaluering ved Statens Legemiddelverk, samt smitteavdelingen ved Oslo Universitetssykehus. Avdeling for helseledelse og helseøkonomi i samarbeid med Frischsenteret (to partnere i NORCHER) organiserte i Juli 2022 EU-HEA (Europeiske konferansen i helseøkonomi). Dette ble et vellykket arrangement med flere hundre deltakere fra Europa og andre deler av verden. Prosjektleder, Eline Aas, er nå fast medlem (sammen med RegForsk og NORCE) i fagrådet for Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning. For mer informasjon om prosjektet, deltakere og resultater, se NORCHER sin hjemmeside (https://www.med.uio.no/helsam/forskning/prosjekter/norcher-helsetjenesteforskning/index.html) og hatt flere arrangementer rettet mot brukere av forskningen.

Focus will be on the effects of variation in health care delivery models, where delivery models are defined as institutions that promote, restore, or maintain health. In particular, we will concentrate our research on the effects of formal institutional mechanisms like organizational forms, financing and reimbursement systems, policies, regulations and routines related to hospitals, primary care organisations, and cooperation between these institutions. Public, voluntary and private organizations will be included. Effects will be evaluated broadly and will include variation in access to services, quality and cost of services, and ultimately the health, welfare and quality of life of the population. In collaboration with South Eastern Regional Health Authority (SERHA) in Norway as well as local stakeholders in health enterprises and municipalities we will select, adapt and evaluate models of a set of tailored improvements in the healthcare delivery systems. Of particular interest, is decentralized service models targeting multimorbid patients and patients with addiction/psychiatric problems (see WP4 for details). The research will be based on a mixed methods methodology (see 1.3). NORCHER will further develop register-based analyses focusing on: 1. the effects of differences in reimbursement systems for GPs, 2. the effects of health care services on the return to the labor market for previously ill persons, and 3. comparative effectiveness studies between Nordic countries. Several patient groups will be analysed. However, since many health care systems have significant shortcomings in delivering care for mentally ill persons and patients with chronic conditions and/or multimorbidity, we will specifically analyse the aforementioned effects among these patient groups. There is a need to identify factors linked to high-quality care for these populations. As such, NORCHER will prioritize this area of research.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester