Tilbake til søkeresultatene

TRANSPORT-Transport 2025

Innovativ avfallslogistikk og avfallshåndtering

Alternativ tittel: Innovative Waste Logistics

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektnummer:

296160

Prosjektperiode:

2019 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Fagområder:

Målet med forskningsprosjektet Innovativ Avfallslogistikk har vært å bidra til mer effektiv og miljøvennlig logistikk og bærekraftig innsamling av avfall fra norske kommuner. Dette ble gjort gjennom å utvikle modeller og verktøy som skal fungere som beslutningsstøtte under innkjøp, kontraktsfesting og gjennomføring av transporttjenester knyttet til avfallshåndtering. Deltakere i prosjektet har vært Vesar (Avfallselskapet i Vesfold), Bærum kommune renovasjon, Renovasjon for Drammensregionen (RfD), Renovasjon i Grenland (RiG), Fredrikstad kommune, Søndre Helgeland Miljøverk (SHMIL), Avfall Norge, NORSUS og NIFU. Bente Flygansvær og Eirill Bø som er tilknyttet Handelshøyskolen BI har vært underleverandører i prosjektet. Prosjektperioden har vært juni 2019 til mai 2022. Prosjektet har samlet inn data fra flere ulike kilder: demografien til kommunene i Norge, organiseringsform og hvorvidt avfallslogistikk kjøpes inn som tjeneste eller gjennomføres i egen regi, økonomi- og mengdedata fra Avfall Norges Benchmarkingsstudie for en rekke kommuner, underlag fra tidligere anbudsprosesser fra partnerne og informasjon om ulike systemer for innsamling av avfall og utsorteringsgrader. Basert på dette er det gjennomført empiriske analyser som ser på sammenheng mellom demografiske faktorer og utsorteringsgrad. Resultatene viser blant annet at høy utsorteringsgrad ikke er signifikant sammenhengende med et høyt avfallsgebyr og at egenskaper ved avfallssystemer har sterkere korrelasjon med utsorteringsgrad enn det sosiodemografiske og geografiske egenskaper. Et verktøy som beregner økonomiske kostnader og miljøpåvirkninger for ulike innsamlingsløsninger er utviklet, og prosjektet har testet dette på konkrete case for flere partnere i prosjektet. Det er skrevet en vitenskapelig artikkel som dokumenterer metodikken og resultater fra bruk av verktøyet, som er sendt inn til vitenskapelig tidsskrift. Det er gjennomført intervjuer av nøkkelaktører i bransjen for å kartlegge barrierer for innovative og bærekraftige anskaffelser av avfallslogistikktjenester, og hvordan disse kan reduseres. Det er gjennomført fire masteroppgaver i forbindelse med prosjektet: - Handelshøyskolen BI: Waste Management: Promoting innovation through increased dialogue in the public procurement process, A comparative case study within Norwegian Municipalities - TIK Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur, Universitetet i Oslo: Waste not going to waste: A Case Study on Ensuring Sustainability in Waste Management. - Universitetet i Agder: Effektivitet i systemer for avfallhåndtering - NTNU: A Life Cycle Assessment of a waste management system introducing sorting of food waste and a central sorting facility Prosjektet har formidlet resultater på tre fredagswebinarer i regi av Avfallsforsk og på Avfall Norges logistikkonferanse.

Verktøyet som er utviklet i prosjektet kan benyttes av partnerne i prosjektet, og eventuelt andre interesserte, til å beregne forventet kostnadsnivå og klimagassutslipp for ulike innsamlingsløsninger. Dette kan være aktuelt både for selskaper og etater som gjennomfører avfallsinnsamlingen i egen regi og som innspill til anbudsprosesser for de som kjøper inn avfallsinnsamlingstjenester. Et mer bevisst forhold til kostnadsdrivere og kostnadsnivå kan potensielt bidra til at det brukes mindre ressurser på anbud og på oppfølging, og bidra til riktig prissetting slik at det unngås konkurser. Analysene av tidligere anbudsprosesser og innovasjonsstudiene gjennomført i prosjektet kan bidra til at innkjøp av tjenestene gjennomføres på en ny måte, og at partnerne i fremtiden kan utvikle nye arbeidsmetoder. Prosjektet antas å ha et effekt på miljøet, da optimalisering av transport, forbedring i rutiner knyttet til evaluering av miljøkriterier under anbud og økt kunnskap om miljøeffekt av ulike alternativer kan antas å redusere utslippene knyttet til transport ved avfallsinnsamling.

Den overordnede ideen bak prosjektet er å bidra til mer effektiv logistikk og bærekraftig avfallshåndtering for avfall fra kommuner og offentlig tjenesteproduksjon. Dette skal gjøres ved å utvikle modeller og verktøy som skal fungere som beslutningsstøtte under innkjøp, kontraktsfesting og gjennomføring av transporttjenester knyttet til avfallshåndtering. Målsetningen er å utvikle og implementere renovasjonsløsninger som er riktig priset ut fra krav til servicegrad, miljø- og ressurseffektivitet, samt krav til samfunnsøkonomisk og privatøkonomisk lønnsomhet. I dette ligger at renovasjonstjenester skal prises innenfor en samfunnsøkonomisk akseptabel ramme som samtidig gir akseptabel lønnsomhet for private leverandører av tjenester, og der avtalene gir grunnlag for innovasjon som kan komme både private leverandører og offentlige kunder til gode. Det har vært flere eksempler de siste årene på at kontraktene som inngås om renovasjonstjenester ikke er bærekraftige, fordi de ikke gir tilfredsstillende lønnsomhet for tjenesteleverandørene (to selskap er gått konkurs) og heller ikke gir tilstrekkelig servicegrad, kvalitet og ressurseffektivitet for kommunene.

Budsjettformål:

TRANSPORT-Transport 2025