Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

BESLUTT: Beslutningsstøtte for realisering av økt omsorgskapasitet i helse og omsorgstjenestene basert på sanntidsinformasjon

Alternativ tittel: BESLUTT: Realizing increased care capacity in health and care services based on real-time information

Tildelt: kr 7,0 mill.

Regjeringen har en visjon om å skape "Pasientens helsetjeneste" der pasienten skal settes i sentrum, ventetider skal ned og kvaliteten skal heves. I dag mangler kommunene gode nok verktøy til å oppnå dette. Man bruker store ressurser på manuelt å aggregere informasjon og mangel på rask tilgang til gode styringsdata vanskeliggjør planlegging på kort og lang sikt. I prosjektet BESLUTT har vi jobbet med å utvikle beslutningsstøtte for ledere og ansatte på ulike nivå i helse- og omsorgstjenestene gjennom digitale flater som gir sanntids innsikt i driftssituasjon, kvalitetsindikatorer og forventet ressursbehov både innad i den enkelte virksomhet (f.eks. hjemmetjeneste, sykehjem, tildelingskontor) og ved overføringer mellom virksomhetene. Partnere i prosjektet har vært kommunene Lørenskog, Horten og Skien, bedriften DNV Imatis AS og forskningspartnerne SINTEF og Universitetet i Oslo. Med BESLUTT er det etablert nye digitale oversikter som gir ledere og ansatte på ulike nivåer bedre innsikt i her- og nå-situasjoner, og bedre mulighet til å planlegge ressursbehov, aktiviteter og tiltak. Vi har brukt en strukturert og forskningsbasert tilnærming som har gitt økt kunnskap om samhandling, koordinering, ledelse og brukeropplevelser. Vi har fått en bedre omforent forståelse av hvilken informasjon ledere og ansatte på ulike nivåer har behov for, hvilken informasjon som kan gjøres tilgjengelig ved å organisere arbeid og samhandling på nye måter, og hvilken informasjon som kan aggregeres til å gi styringsdata. Prosjektet har jobbet tett på praksis i den enkelte kommune. I første perioden ble det jobbet med innsiktsarbeid for å forstå hva slags informasjon som benyttes i ulike deler av et pasientforløp og hvilken informasjon som har potensiale for å bli gjenbrukt i tavler. Arbeidet i kommunene er tatt videre ved at planleggingsprosesser er igangsatt. I perioden 2020 og 2023 har en jobbet med utforming av tjenesteløsninger og applikasjoner. Noen løsninger har omhandlet beslutningsstøtte for oppfølging av Covid-19. Lørenskog kommune har utviklet informasjonsflyt i Imatis-løsningene og dashboard. Mye innsats har gått med til å beskrive arbeids- og samhandlingsrutiner og lage grunnlaget for dashboard og måleindikatorer. Skien kommune har jobbet fram system for pasientflyt mellom sykehus og helseenhetene i kommunen for bedre utnyttelse av fagkompetanse, oversikt i sanntid over pasienters behov, kapasitetsutnyttelse, samt system for oversikt og samhandling mellom helsepersonell. Horten kommune har jobbet med standardiserte tjenesteforløp med et sett av tiltak og vurderinger anpasset de ulike forløpene. DNV Imatis AS har på grunnlag av prosjektet videreført applikasjoner som nå inngår som del av IMATIS-løsningen som nå leveres til flere kommuner. Kommunene har presentert resultater fra prosjektet i egne workshops i regi prosjektet. Det er videre utført brukerrettet formidling til andre kommuner. SINTEF og UiO har innhentet data og deltatt i møter og workshops med de tre kommunene og leverandør.

Prosjektets resultater er reduserte ventetider, økt tjenestekvalitet og økt pasientsikkerhet gjennom kommuners bruk av digitale flater som gir raskere informasjon og oversikt, og som har effektivisert samhandlingen og samordningen i og mellom enhetene innenfor den kommunale helse- og omsorgssektoren. På sikt vil dette gi kommunal helsesektor bedre beslutningstøtte og sikre at rette tjeneste blir utført av ansatte med riktig kompetanse og til rett tid. For pasienter/beboere/brukere har innovasjonen medført bedre samsvar mellom behov og hvilke tjenester som ytes. Videre vil brukerne oppleve en mer helhetlig og koordinert tjeneste som har et felles situasjonsbilde av brukerens behov og oppfølging. For kommunene har innovasjonen bidratt til mindre tidsbruk til koordinering av tjenester og bemanning, og de har fått en løsning som gir dem bedre beslutningstøtte til å planlegge og sikre bedre informasjonsdeling og samordning mellom typiske enheter som tjenestekontor, sykehjem, hjemmetjeneste mm. Samhandlingsteknologien som er utviklet blir etterspurt av flere kommuner, og med det har også kommersialiseringsgevinstene av innovasjonen kommet. DNV Imatis AS tilbyr nå flere "beste praksis" -applikasjoner på flere områder innenfor kommuners helsesektor og dette gir grunnlag for videreført utvikling av nye løsninger. Det er gjennom prosjektet utviklet integrasjon med EPJ-løsninger, velferdsteknologisk knutepunkt og ulike nasjonale tjenester bl.a. persontjenesten. Løsningen tilbys som en sky-tjeneste og med etablering i eget driftsmiljø, og leveres sammen med opplæring, implementeringsstøtte og kunnskap om endringsledelse.

Regjeringen har en visjon om å skape "Pasientens helsetjeneste" der pasienten skal settes i sentrum, ventetider skal ned og kvaliteten skal heves. I dag mangler vi gode nok verktøy til å oppnå dette. I prosjektet BESLUTT skal vi utvikle beslutningsstøtte for ledere på ulike nivå i helse- og omsorgstjenestene gjennom digitale flater som gir sanntids innsikt i driftssituasjon, kvalitetsindikatorer og forventet ressursbehov både innad i den enkelte virksomhet (f.eks. hjemmetjeneste, sykehjem, utredningskontor) og ved overføringer mellom virksomhetene. Med BESLUTT skal vi ta utgangspunkt i informasjon som blir tilgjengeliggjort gjennom bruk av samhandlingsverktøy som kan formes etter våre behov og etablere nye digitale flater for bedre ledelse og bedre oversikt for den enkelte ansatte. For å få til dette trenger vi en strukturert og forskningsbasert tilnærming som gir økt kunnskap om samhandling, ledelse og brukeropplevelser. Innovasjonen i BESLUTT innebærer at informasjon brukt til oversikt og samhandling ikke lenger bare lagres, men blir tatt aktivt i bruk for å forstå nåsituasjon og trender og kunne forutsi fremtidige behov og gi bedre ledelse, ikke bare innad i en enhet, men i hele helse- og omsorgsorganisasjonen. Informasjonen i arbeidsflatene skal aggregeres fra informasjon som de brukernære ansatte kontinuerlig innhenter og benytter til egen oversikt over sine respektive brukere, og skal gi forenklet oversikt, rapportering og samhandling. Vi må forstå hvilken informasjon som er tilgjengelig, eller kan gjøres tilgjengelig ved å organisere arbeid og samhandling nye måter, og hvilken informasjon som kan aggregeres til å gi relevante styringsdata. Videre må vi finne ut hva som er relevante måleindikatorer for god drift. Det er nødvendig med forskning innen to hovedområder; a) informasjonsinnhenting, -deling og kommunikasjon, og b) informasjonsbruk for utøvelse av ledelse.

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester