Tilbake til søkeresultatene

FMESAMFUNN-FME - samfunn

Norwegian Centre for Energy Transition Strategies

Alternativ tittel: Norsk Senter for Energiomstillingstrategier

Tildelt: kr 105,0 mill.

I Paris-avtalen fra 2015 forpliktet verdens ledere seg til å redusere klimagassutslipp. Målene om rask og dyp avkarbonisering vil påvirke alle sektorer i samfunnet. To nøkkelutfordringer er integrasjon av store mengder ikke regulerbar fornybar energi, samt avkarbonisering av andre samfunnssektorer. NTRANS fokuserer på rollen til energisystemet i avkarboniseringen av sektorer som energi, transport, industri og bygg, så vel som i dagliglivet. Nye handlemåter og økt engasjement i befolkningen er sammen med innovasjon sentralt for å stimulere etterspørsel etter lavkarbon-løsninger, for å skape sosial legitimitet og for å mobilisere ressursene som trengs for omstillingen. NTRANS spør (1) Hvordan kan fokuset utvides til å inkludere borgere og deres interaksjon med teknologi og systemer? 2) Hvordan kan omstillingen gjøres dypere og påvirke produksjon, distribusjon og forbruk av varer samt samspillet mellom sektorer? Og 3) Hvordan kan omstillingen gjøres raskere for å oppnå utslippsreduksjoner og bedre samspillet i grenseflaten mellom energi, klima og bærekraft? Målet til NTRANS er å utvikle teori, metoder, kompetanse og kunnskap for å støtte interessenter og bidragsytere i planlegging og gjennomføring av omstillingen. Hovedutfordringene vi forsker på er: ? Dyp avkarbonisering og bred samfunnsendring: Her benytter forskerne samfunnsvitenskapelige og humanistiske perspektiver for å forstå energiomstillingen. Det har vært et spesielt fokus på rettferdig omstilling, kontroverser og omstillingspolitikk, samt på komparative internasjonale studier. Arbeid er i gang med å kartlegge sentrale kontroverser knyttet til energiomstilling i Norge, og mot slutten av året publiseres en bok som setter søkelys på pilotprosjekter som styringsredskaper, innovasjons- og deltakelsesarenaer i omstillingen. Vi samarbeider innenfor dette området blant annet med FME CINELDI og med H2020-prosjektet Energy-SHIFTS. ? Akselerasjon av omstillingen: Omstillingstempoet mot nullutslipp må økes, og et sentralt virkemiddel er samspillet mellom ulike samfunnsaktører i gjennomføring av omstillingen og fagdisipliner i forskningen. Vi har studert hvordan 117 land basert på felles utfordringer jobber for å møte 6 bærekraftsmål. Studien viser at selv om økt evne til å møte menneskelige behov har blitt fulgt av redusert evne til å beskytte miljøet, gjennomfører noen land omstillingen på en klart bedre måte. Disse kan fungere som rollemodeller. Et annet eksempel på vår aktivitet er studier av avkarbonisering i norsk maritim sektor. Våre funn viser at offentlige innkjøp kan spille en nøkkelrolle for å øke hastigheten, med ringvirkninger utenfor det offentlige markedet for ferger som har vært tidlig ute med ny teknologi. I tillegg ser vi at planer for skalering bør inkluderes tidlig i innovasjonsprosessen om akselerasjon skal oppnås. ? Design av framtidens energimarkeder: Forskningsområdet ser på europeisk markedsdesign og integrering av markeder for energi og fleksibilitet, og lokale desentraliserte markeder. De første analysene våre vurderer utviklingen av energipolitikken i Europa med utgangspunkt i den 4. energimarkedspakken, og konsekvenser for norske ressurser. Eksempler på problemstillinger er kravene til markedseffektivitet og åpenhet, med tilhørende design- og driftsprinsipper for fremtidige europeiske energimarkeder. ? Omstillingsbaner som er robuste og gjennomførbare på veien til en bærekraftig framtid: Forskningsområdet skal sørge for ny kunnskap om langsiktige scenarier. Vi har jobbet spesielt med hvordan en global utvikling påvirker en avkarbonisering av den norske transportsektoren. Senteret har fagmiljøer som arbeider med miljøorienterte, tekno-økonomiske og sosiotekniske analyser og et mål er å integrere disse i framtidsstudier. ? Brukercase: Ved oppstarten av NTRANS ble det organiserte fire seminarer med brukere der vi utpekte tre brukercase som skulle prioriteres de to første årene: Utvikling av lavutslippssamfunn (UC1), fornybar kraftproduksjon og ulike anvendelser (UC2) og radikal transformasjon av transportsektoren (UC3). Forskere og brukere har sammen identifisert konkrete problemstillinger som skal løses i løpet av et halvt år; såkalte forskningsprinter. For å sikre forankring hos brukerne, tar disse utgangspunkt i nyskapende teknologiske, sosiale eller politiske løsninger som brukerne arbeider med; såkalte piloter. NTRANS? brukercase skaper muligheter for samarbeid mellom forskere, næringsliv og offentlig forvaltning, og bidrar til felles kunnskapsbygging på utvalgte områder.

NTRANS addresses the energy systems role in rapid and deep decarbonization of key emitting sectors, such as buildings, transport and industry. Below, we summarize the challenges addressed: - Deep decarbonization and wide societal change. - How can we accelerate the transition to low-carbon societies? - Designing the future energy market. - Development of feasible and robust transition pathways for a sustainable future. The centre takes a whole system perspective, and studies the interplay between humans, technologies, stakeholders, industries, markets and policies, and the impacts of the energy transition on wider societal change. Parts of the research will be in close cooperation with existing FME research centres. NTRANS includes user partners from public administration and local government, energy companies, industrial companies, interest organizations, service providers, and infrastructure and building owners. We have included several start-up companies working with digitalization and novel business models in the mentioned sectors. A tool for interaction with the user partners is cooperation in user cases and pilots. The user cases will provide a number of relevant results in a 1-2 year perspective and play a central role in the learning of both researchers and stakeholders. The user cases to be started up in year 1 are: UC1: Building the future society UC2: Green industry and renewable power development – an integrated view on energy export and local value creation. UC3: Radical transition of the transport sector. UC4: The role of CCS – effects on welfare and the transition of society. UC5: Offshore wind – accelerated implementation and Norwegian value creation. UC 6 The role of hydrogen in the transition. Importantly, the user cases also make it possible to frame the actions the stakeholders will make in a 2030 perspective into the longer horizon of the 2050 pathways developed in NTRANS.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Aktivitet:

FMESAMFUNN-FME - samfunn