Tilbake til søkeresultatene

PETROSENTR-Forskningssentre for petroleum

Research Centre for a Low-Emission Petroleum Industry on the Norwegian Continental Shelf

Alternativ tittel: Forskningssenter for en lavutslipps petroleumindustri på norsk kontinentalsokkel.

Tildelt: kr 120,2 mill.

LowEmission har som formål å utvikle nye teknologier og konsepter for offshore energisystemer, energieffektivisering og integrasjon av eksisterende infrastruktur for fornybar kraftproduksjonsteknologi for implementering på Norsk Kontinental Sokkel (NKS). Dette skal hjelpe industrien med å nå det nye målet satt gitt av den norske regjeringen i 2020 om en 50% reduksjon i CO2 utslipp innen 2030, med mål om nullutslipp fra petroleumsindustrien innen 2050. I LowEmission samles ledende energiselskaper, operatører og leverandører sammen med globalt anerkjente forskningsgrupper fra SINTEF og NTNU. Konsortiet styrkes også via deltakelse fra topprangerte universiteter og forskningsinstitutter fra Europa og USA. Sterkt samspill mellom sentrets aktører vil fremskynde utvikling og implementering av lavutslipp offshore-teknologier og gjøre LowEmission til en plattform for innovasjon. LowEmission fokuserer på en aktiv deltakelse fra industripartnere når det gjelder utformingen av senterets forskningsretninger, slik som gjennom et aktivt engasjement fra TCIC (Technical Committee of Innovation and Commercialization). Den tekniske komiteen ble opprettet i begynnelsen av 2020 og er sammensatt av tekniske eksperter fra rundt halvparten av industripartnerne i senteret. En annen viktig arena for industriengasjement er såkalte "Sub-Project", hvor hvert av senterets ni delprosjekter har etablert en gruppe av tekniske eksperter fra industrien, disse bidrar blant annet direkte med sin ekspertise i forskningsaktivitetene, samt utforming av årlige arbeidsplanene. Nylig lanserte LowEmission sin "Innovation Challenge", en plattform hvor industripartnerne kan belyse spesifikke utfordringer de anser som særlig viktige. Ambisjonen for dette initiativet er å ytterligere stimulere innovasjon, idégenerering og spin-off-aktiviteter fra senteret. Under våren 2021 ble denne ambisjonen konkretisert i et samarbeid mellom LowEmission og FME NCCS, der forskere og industripartnere fra begge senter i felleskap leverte en prosjektsøknad til Grønn plattform. Prosjektet, LINCCS og et assosiert kompetansebyggende prosjekt NCS+, ble innvilget høst 2021. I 2020 har konsortiet vokst med 3 nye industripartnere i tillegg til de 32 partnerne som tidligere undertegnet konsortium avtalen: OMV, Spirit Energy og DNO. Dette er en klar indikasjon på industriens interesse for å støtte utvikling og implementering av lavutslippsteknologier for offshore petroleumssektoren og økte ambisjoner om å oppnå betydelige CO2-utslippsreduksjoner i et både kort- og langsiktig perspektiv. LowEmission vil generere spin-off prosjekter og teknologioverføring til industrien. Sentrets vitenskapelige fokus vil i hovedsak være rettet mot kraft- og varmeproduksjon med lavere utslipp, reduserte energibehov, og offshore energisystemer og -styring. Det siste inkluderer utviklingen av digitaliserte løsninger og konsepter for integrering av offshore fornybar kraftproduksjon. Tematikken er valgt basert på dens potensial for å kunne redusere utslipp på NKS, både i et kortsiktig- og langsiktig perspektiv, og inkluderer løsninger for både eksisterende og nye felt. LowEmission har som mål å danne i alt 26 spin-off forskningsprosjekter, og har siden oppstarten i 2019 generert spin-off aktiviteter på forskjellige forskningstemaer i sentret, gjennom 3 nye KSP-prosjekt, 1 IPN-prosjekt og Grønn plattform prosjektet LINCCS. Sentret har et sterkt fokus på forskerutdanning og har som mål å utdanne 19 PhD/PostDocs og 30 MSc studenter og har som mål å publisere over 70 vitenskapelige artikler. I slutet av 2021, har 12 PhD studenter påbegynt og 9 MSc ha avsluttet studiene sine siden starten av sentret. LowEmission vil dele kunnskap med forskere, industri, samfunn, politikere og offentligheten og på den måten hjelpe beslutningstaking og utforming av utslippspolitikk for den norske olje- og gassindustrien. LowEmission har en pågående dialog med flere offentlige etater og bransjeorganisasjoner for å overvåke status på teknologiutvikling og innovasjon.

LowEmission will develop new technology and concepts for offshore energy systems, energy efficiency and integration with renewable power production technologies for application on the Norwegian Continental Shelf (NCS). This will help the industry to meet their 2030 and 2050 emission reduction goals, as well as paving the way for zero-emission petroleum production by 2050. LowEmission gathers leading energy companies, operators and vendors, who have joined forces with globally recognized research groups at SINTEF and NTNU. The consortium is also strengthened by the participation of top-rated universities and institutes from Europe and the US. The strong interaction within the Centre will accelerate development and implementation of low-emission offshore technologies and make LowEmission a platform for innovation. It will generate spin-off projects and technology transfer possibilities for the industry. The main scientific focus in the Centre will be on power and heat generation with lower emissions, on reduced energy demand, and on energy systems and management. The latter includes the development of digitalized solutions and concepts for integrating renewable power production technologies in the offshore energy system. The topics are chosen based on their potential to reduce emissions on the NCS in a short- and long-term perspective and includes solutions for both brownfield and greenfield cases. LowEmission will strive to reduce the cost of offshore emission reduction technology, and to come up with at least 10-15 new innovative low-emission solutions. The centre will educate 19 PhDs/Postdocs and 30 MSc students, and it aims to generate a total of 26 spin-off research projects and over 70 scientific papers. Through a dedicated communication and outreach strategy, LowEmission will share knowledge with scientists, industry, society, politicians and the public. This will aid decision-making and shaping of emission policies for the O&G industry.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Aktivitet:

PETROSENTR-Forskningssentre for petroleum