Tilbake til søkeresultatene

PETROSENTR-Forskningssentre for petroleum

Research Centre for a Low-Emission Petroleum Industry on the Norwegian Continental Shelf

Alternativ tittel: Forskningssenter for en lavutslipps petroleumindustri på norsk kontinentalsokkel.

Tildelt: kr 120,2 mill.

LowEmission har som formål å utvikle nye teknologier og konsepter for offshore energisystemer, energieffektivisering og integrasjon av eksisterende infrastruktur for fornybar kraftproduksjonsteknologi for implementering på norsk sokkel. Det skal hjelpe industrien med å nå regjeringens mål om en reduksjon i utslipp fra olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel på 50 prosent innen 2030, med mål om netto nullutslipp innen 2050. I LowEmission samles ledende energiselskaper, operatører og leverandører med globalt anerkjente forskningsgrupper fra SINTEF og NTNU. Konsortiet styrkes også via deltakelse fra topprangerte universiteter og forskningsinstitutter fra Europa og USA. I år har fire av stipendiater fra senteret vært på forskningsopphold i utlandet, to i Europa og to i USA. Senteret har et sterkt fokus på utdanning av forskere og vil gjennom hele senterets levetid utdanne 18 PhD/Postdocs og 30 MSc-studenter. Frem tom 2023 har 13 PhD- og 1 PostDoc-kandidater vært tilknyttet LowEmission, og i løpet av året har 6 av disse fullført sin sipendiatperiode og dato for forsvar av avhandlingen er satt til slutten av 2023 eller tidlig i 2024, og 5 av disse er nå ansatt hos partnere i senteret. I tillegg har 17 MSc-studenter fullført prosjektene sine siden senteret ble etablert. LowEmission stimulerer til en aktiv deltakelse fra industripartnere når det gjelder utformingen av senterets forskningsretninger, slik som gjennom et aktivt engasjement fra TCIC (Technical Committee of Innovation and Commercialization). Den tekniske komiteen ble opprettet i begynnelsen av 2020 og er sammensatt av tekniske eksperter fra rundt halvparten av industripartnerne i senteret. En annen viktig arena for industriengasjement er såkalte "Sub-Project families (SP-familie)", hvor hvert av senterets ni delprosjekter har etablert en gruppe med tekniske eksperter fra industrien. Disse industrigruppene bidrar direkte med sin ekspertise inn mot strategisk utvikling av delprosjektene gjennom forskningsaktivitetene, resultatformidling, samt utforming av årlige arbeidsplaner. Involvering av industripartnerne gjennom Teknisk komite og SP-familiene er vesentlig både for idegenerering og påfølgende modningsprosess. Senteret har i år hatt et enda større fokus på innovasjon. Basert på fjorårets systematiske kartlegging av innovasjonene i senteret, ble det gjennomført en innovasjonssprint i samarbeid med innovasjonsrådgivningsselskapet Entreprenerdy. Denne piloten er et program som tar sikte på å gi utvalgte, motiverte innovasjonsteam fra konsortiet kunnskap, verktøy og ressurser til å dykke ned i potensialet til innovasjonene deres. Tre innovasjonsteam deltok i sprinten som avsluttes i desember. En betydelig aktivitet i år har også vært utviklingen av teknologiveikart for delprosjektene (SP-ene). Veikartene fungerer som et veiledende rammeverk for kontinuerlig forbedring og teknologiutvikling, og har som mål å utløse ytterligere innovasjon, oppskalering og raskere implementering av teknologiene. I løpet av prosessen har forskere og industripartnere sammen sett på mål mot 2030, visjoner mot 2050 og kartlagt aktivitetene som kreves for å utvikle teknologiene mot målene. LowEmission fortsetter å generere spin-off prosjekter og teknologioverføring til industrien. LowEmission har som mål å danne i alt 26 spin-off forskningsprosjekter, og har siden oppstarten i 2019 generert spin-off aktiviteter på forskjellige forskningstemaer i sentret, gjennom KSP-, IPN-, EU- og Grønn plattformprosjekt. I 2023 presenterte forskere og kandidater fra hele senteret sine resultater på flere internasjonale konferanser. LowEmission har dialog med de to andre petroleumsforskningssentrene, CSSR og NCS2030 om felles interesser, synergier og samarbeidsformer. LowEmission har en pågående dialog med flere offentlige etater som Olje- og energi departementet, Miljødirektoratet, Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet, samt bransjeorganisasjoner, som Offshore Norge og Norsk Industri, for å overvåke status på teknologiutvikling og innovasjon. LowEmission har også en kontinuerlig dialog med OG21, som har sitt mandat fra OED for å utvikle og vedlikeholde en nasjonal strategi for petroleumsforskning og teknologiutvikling. I tillegg har LowEmission vært representert på viktige politiske arrangementer som Arendalsuka i Norge. Gjennom slike dialogmøter og kommunikasjonsaktiviteter deler LowEmission kunnskap med forskere, industri, samfunn, politikere og offentligheten og på den måten hjelpe beslutningstakere og utforming av utslippspolitikk for den norske olje- og gassindustrien.

LowEmission will develop new technology and concepts for offshore energy systems, energy efficiency and integration with renewable power production technologies for application on the Norwegian Continental Shelf (NCS). This will help the industry to meet their 2030 and 2050 emission reduction goals, as well as paving the way for zero-emission petroleum production by 2050. LowEmission gathers leading energy companies, operators and vendors, who have joined forces with globally recognized research groups at SINTEF and NTNU. The consortium is also strengthened by the participation of top-rated universities and institutes from Europe and the US. The strong interaction within the Centre will accelerate development and implementation of low-emission offshore technologies and make LowEmission a platform for innovation. It will generate spin-off projects and technology transfer possibilities for the industry. The main scientific focus in the Centre will be on power and heat generation with lower emissions, on reduced energy demand, and on energy systems and management. The latter includes the development of digitalized solutions and concepts for integrating renewable power production technologies in the offshore energy system. The topics are chosen based on their potential to reduce emissions on the NCS in a short- and long-term perspective and includes solutions for both brownfield and greenfield cases. LowEmission will strive to reduce the cost of offshore emission reduction technology, and to come up with at least 10-15 new innovative low-emission solutions. The centre will educate 19 PhDs/Postdocs and 30 MSc students, and it aims to generate a total of 26 spin-off research projects and over 70 scientific papers. Through a dedicated communication and outreach strategy, LowEmission will share knowledge with scientists, industry, society, politicians and the public. This will aid decision-making and shaping of emission policies for the O&G industry.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

PETROSENTR-Forskningssentre for petroleum