Tilbake til søkeresultatene

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

FEMPROF Institusjonell utforskning og endring for et mer likestilt og mangfoldig akademia

Alternativ tittel: FEMPROF Institutional exploration and change for a more gender equal and divese academia

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektnummer:

296261

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2019 - 2025

Geografi:

FEMPROF-prosjektet vil utvikle ny og viktig kunnskap om kjønn og mangfold i akademia og bidra til økt likestilling og mangfold i sektoren. I FEMPROF utforsker vi institusjonelle relasjoner for å kunne bidra til endring i akademia. I forskningen anvendes institusjonell etnografi (Smith 2005) som metodologi. Denne snur opp-ned på de rollene som gis til teori og empiri i mye samfunnsvitenskap, og insisterer på viktigheten av å starte i folks erfaringer; i det de faktisk gjør. En slik start skal sikre at forskernes blikk og oppmerksomhet ikke styres av verken teoretiske begreper eller dominerende diskurser i akademia, samt at forskningen har relevans for de vi prøver å forstå erfaringene til og skape mer handlingsrom for. Målet med forskningen er imidlertid ikke å forbli i informantenes erfaringer, men å lage koblinger mellom samfunnets mikro- og makrodimensjoner. Med andre ord er målet å synliggjøre hvordan menneskers erfaringer er formet av dominerende måter å forstå og organisere menneskelig virksomhet på, en forming som ikke umiddelbart er lett å få øye på. Det er i denne synliggjøringen at mulighetene for sosial endring ligger. Forskningen i FEMPROF er organisert i seks arbeidspakker med følgende overskrifter: 1) En diskursteoretisk utforskning av eksellensidealet 2) Hva betyr eksellenskriterier for den forskningen som utføres ved UiA? 3) Hvordan gjøres eksellens ved UiA og hvordan påvirker dette menns og kvinners forskerkarrierer? 4) Veier inn og ut av akademia og betydninger for forskerkarrierer ved UiA 5) Hverdagsliv, akademisk væren og nettverk ved UiA og 6) Makt, motstand og manøvrering: om professorkvalifisering ved UiA. I denne siste arbeidspakken kobler vi sammen førsteamanuensene/postdoktorene som er involvert i FEMPROF med et professorteam for å prøve ut, forske på, formidle fra og eventuelt revidere en systematisk, effektiv og etisk holdbar måte å gjøre professorkvalifisering på. Førsteamanuensis Hege Wallevik ved UiA er prosjektleder for FEMPROF. www.femprof/uia

FEMPROF-prosjektet vil utvikle ny og viktig kunnskap om kjønn og mangfold i akademia og bidra til økt likestilling og mangfold i sektoren. I FEMPROF vil vi utforske institusjonelle relasjoner og rammer for å kunne bidra til endring i akademia. I den planlagte forskningen vil vi bruke institusjonell etnografi (Smith 2005) som metodologi. Denne snur opp-ned på de rollene som gis til teori og empiri i mye samfunnsvitenskap, og insisterer på viktigheten av å starte i folks erfaringer; i det de faktisk gjør. En slik start skal sikre at forskernes blikk og oppmerksomhet ikke styres av verken teoretiske begreper eller dominerende diskurser i akademia, samt at forskningen har relevans for de vi prøver å forstå erfaringene til og skape mer handlingsrom for. Målet med forskningen å lage koblinger mellom samfunnets mikro- og makrodimensjoner; med andre ord å synliggjøre hvordan menneskers erfaringer er formet av dominerende måter å forstå og organisere menneskelig virksomhet på – en forming som ikke umiddelbart er lett å få øye på. Det er i denne synliggjøringen at mulighetene for sosial endring ligger. Forskningen i FEMPROF er organisert i fem arbeidspakker med følgende overskrifter: 1) En diskursteoretisk utforskning av eksellensidealet 2) Hva betyr eksellenskriterier for den forskningen som utføres ved UiA? 3) Hvordan gjøres eksellens ved UiA og hvordan påvirker dette menns og kvinners forskerkarrierer? 4) Veier inn og ut av akademia og betydninger for forskerkarrierer ved UiA 5) Hverdagsliv, akademisk væren og nettverk ved UiA. I tillegg vil FEMPROF koble sammen førsteamanuensene/postdoktorene som er involvert i FEMPROF med et professorteam for å prøve ut, forske på, formidle fra og eventuelt revidere en systematisk, effektiv og etisk holdbar måte å gjøre professorkvalifisering på. Førsteamanuensis Hege Wallevik ved UiA er prosjektleder for FEMPROF. Professorteamet inkluderer professorer fra UiA, UiO og UiB.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Finansieringskilder