Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Social, demographic and health dimensions of technology-induced job loss

Alternativ tittel: Sosiale, demografiske og helserelaterte aspekter av teknologiindusert jobbtap

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektnummer:

296297

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2019 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Raske teknologiske fremskritt har potensial til å endre arbeidsinnholdet og erstatte et økende antall yrker. De sosiale, demografiske og helsemessige dimensjonene av dette har så langt ikke fått tilstrekkelig oppmerksomhet og konsekvensene er i betydelig grad ukjente. Vi studerer dette ved hjelp av norske befolkningsregistere og undersøkelser om yrke og bedrifter, utdanning, kognitiv testprestasjon, personlighet, mestring, helse, sosial isolasjon, fysiologisk og psykisk helse. Vi analyserer hvordan disse faktorene relaterer seg til hvordan enkeltpersoner reagerer når det gjelder sosiale og helsemessige resultater, inkludert livskvalitet, sannsynligheten for å få ny jobb, sykdomstilfeller, trening og demografiske utfall (for eksempel partnerskapsstabilitet, barnefødsler). Dette prosjektet vil kunne hjelpe til å utforme en bedre å politikk som reduserer negative sosiale og helseeffekter av teknologiindusert jobbtap. Vi vil fokusere på å tre mål: i) Hvorvidt risikoen for teknologidrevet jobbtap varierer med alder, kjønn og individuelle faktorer - og hvordan risikoen fordeles over regioner, husholdninger og etter familieformer. ii) I hvilken utstrekning disse faktorer predikerer individuell respons til tap av arbeid. iii) Hvordan foreldres tap av jobb påvirker helse og sosiale utfall blant barn. I våre studier finner vi blant annet at teknologisk relatert risiko for jobbtap relaterer til økt sannsynlighet for uførepensjon og høyere dødelighet.

Continuing rapid technological progress in IT, automation and robotics has the potential to displace workers in an increasing number of occupations and skill categories in the coming decades. This project aims to assess: a) How this risk is distributed across regions, households and family constellations. b) How the risk at the individual level differs by gender, immigrant status, and individual-level factors such as education, cognitive ability, and personality. c) The extent to which these same factors predict how individuals respond to and are impacted by job loss in the shorter and longer term. d) How parental job displacement affects social and health outcomes among children. An improved knowledge base on these issues is important for developing policies to manage labor market risks and mitigate their social implications. The project is empirical, multidisciplinary, policy oriented, and focuses explicitly on aspects related to ethnic diversity, gender, and generations. Most existing research has focused on the relevance of technology induced job loss to formal skills and income, while social, demographic and health dimensions have been given less attention. Our study, which will be based on Norwegian linked population level health registries and surveys has occupational histories and firm dynamics (including plant closures). It also includes data on education, test performance (IQ), personality, coping abilities, health risk behaviours, social isolation, physiological and mental health (from primary and specialist health care data). We will study how these factors affect individuals in the wake of job loss in terms of disease outcomes, quality of life, re-employment, internal migration, training and demographic outcomes (including partnership stability, childbearing, migration). Our analyses will emphasize intergenerational effects of technology induced job loss, where children’s outcomes will be assessed.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon