Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Tjenesteinnovasjon for Trygge Barn i Tannbehandling. Samskapende utvikling av en ny digital tjeneste for reduksjon av tannbehandlingsangst.

Alternativ tittel: Service innovation for children in dental care. Co-creative development of a new digital service for decreasing dental anxiety.

Tildelt: kr 7,0 mill.

Dette innovasjonsprosjektet skal bidra til å forbedre tannhelsetjenestene til barn og ungdom. Det overordnede målet er å utvikle en ny digital tjeneste i tannbehandling for barn og unge. Målgruppen er barn og ungdom som er i risiko for eller som har utviklet tannbehandlingsangst, deres foresatte, og deres tjenestetilbydere. Målet med den nye tjenesten er å tilby evidensbaserte metoder for forebygging og behandling av tannbehandlingsangst i offentlig tannhelsetjeneste, og sikre en kunnskapsbasert tannhelsetjeneste. Bruk av digitale verktøy ved behandling av barn og ungdom med tannbehandlingsangst er lite utforsket internasjonalt, og her i Norge er det ikke gjort noe på området. Derfor er det behov for praksisnær forskning. Prosjektet vil følge en brukersentrert designprosess der barn, foresatte, tannhelsepersonell, teknologer, psykologer og forskere sammen skaper nye løsninger som tjenesten skal bestå av. Innen tannhelse er det liten tradisjon for brukersentrerte prosjekt, og er det ikke gjennomført brukersentrerte prosjekt med barn. Barn er tidligere blitt involvert i teknologiutviklingsprosesser innen andre fagområder, der studier viser at dette har viktige bidrag til brukeraksept og nytteverdi av løsning. Det etterlyses forskning på dette feltet innen barnetannhelse, og dette prosjektet vil være et særskilt bidrag. I prosjektet har vi gjennomført en rekke samskapende aktiviteter med tannhelsepersonell, og involvert barn og foresatte i utvikling av konsepter for den nye tjenesten. Dette arbeidet har ledet fram til videre utvikling og utprøving av tre ulike konsepter; e-konsultasjoner, animasjonsfilmer og spill som nå er i ulike faser av utprøving og evaluering ved tre ulike tannklinikker. Basert på underveisevalueringer- og resultatene vil vi videreutvikle konseptene og utvikle anbefalinger. Videre vil prosjektet tilrettelegge for implementasjon og videre innovativ tjenesteutvikling. Utvikling av den nye digitale tjenesten har et betydelig verdiskapningspotensial for pasienter, tannhelsetjenesten og for samfunnet for øvrig, nasjonalt og internasjonalt: kvalitet, effektivitet og bedre brukeropplevelser for alle barn i tannhelsetjenesten - uavhengig av geografi og sosioøkonomisk status.

Det overordnede målet for dette innovasjonsprosjektet er å utvikle en ny digital tjeneste innen tannbehandling for barn og unge. Målgruppen er barn og ungdom som er i risiko for eller som har utviklet tannbehandlingsangst, deres foresatte, og deres tjenestetilbydere. Målet med tjenesten er å tilby evidensbaserte metoder for forebygging og behandling av tannbehandlingsangst i offentlig tannhelsetjeneste, og sikre en kunnskapsbasert tannhelsetjeneste. Bruk av digitale verktøy ved behandling av barn og ungdom med tannbehandlingsangst er lite utforsket internasjonalt, og er ikke blitt utforsket i Norge. For realisering av prosjektets hovedmål og delmål er det nødvendig med praksisnær forskning, og prosjektet vil følge en brukersentrert designprosess der barn, foresatte, tannhelsepersonell, teknologer, psykologer og forskere sammen skaper nye løsninger som tjenesten skal bestå av. Pasienters erfaringer skal anerkjennes og bidra til å skape praksisrelevant kunnskap. I tannhelseforskning er det liten tradisjon for brukermedvirkning. Barn er tidligere blitt involvert i teknologiutvikligsprosesser innen andre domener, der studier viser at dette har uvurderlig bidrag ifh til brukeraksept og nytteverdi av løsning. Innen tannhelse er det ikke gjennomført brukersentrerte prosjekt med barn, og det etterlyses mer forskning på dette feltet innen barnetannhelse. Dette prosjektet vil være et særskilt bidrag. Utvikling av den nye digitale tjenesten har et betydelig verdiskapningspotensial for pasienter, tannhelsetjenesten og for samfunnet for øvrig. Innovasjonen vil føre til økt kvalitet, effektivitet og bedre brukeropplevelser i tannhelsetjenesten, for alle barn - uavhengig av geografi og sosioøkonomisk status. En barnetilpasset tjeneste vil understøtte kommunikasjon på flere nivå, og gi bedre tannhelsetjenester til barn og familier som ikke behersker norsk språk så godt. Tjenesten kan oversettes og implementeres i andre land, og har et internasjonalt verdiskapningspotensiale.

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester