Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Decision support for fishing vessels based on marine ecosystem models and fishery data

Alternativ tittel: Beslutningsstøtte for fiskefartøy basert på marine økosystemmodeller og fiskeridata

Tildelt: kr 4,9 mill.

Fishguider har de siste to årene hatt følgende populærvitenskapelige fremstillinger: • Vandringsmodellen for NVG-sild er publisert av (Kelly, C., Michelsen, F. A., Kolding, J., and Alver, M. O., 2022). • Ensemble Kalmanfilter-metodikken er publisert av (Kelly, C., Michelsen, F. A., Kolding, J., and Alver, M. O., 2022). • Beslutningsstøttesystemet er publisert av (Kelly, C., Michelsen, F. A., Kolding, J., K. J. Reite, J. Kolding, Ø. Varpe, A. Prytz Berset and Alver, M. O, 2022). • Introduksjon av AIS-data for utvidelse av observasjonsgrunnlaget til modelloppdatering er publisert i (Kelly, C., Michelsen, F.A., Alver, M.O., 2023). • Arbeidet har vært presentert ved Midsundkonferansen i 2021 og 2022 (Berset, A., Michelsen, F.A., Kelly, C., 2021) og 2022 (Berset, A., 2022). • Fishguider ble presentert og debattert på Norfishing 2022 både i forhold til vandringsmodell (Kelly, C.) og pilot web plattform for beslutningsstøtte (Berset, A.). I tillegg til ovenfornevnte er Fishguider presentert for aktører i næringen herunder alt fra rederier, teknologiutviklere, akademia, forskningsinstitutt, bransjeorganisasjoner og nærliggende forskningsprosjekt.

Dette prosjektet har dannet et grunnlag for bedre beslutningsstøtte for fiskerne ved å integrere data fra en matematisk vandringsmodell med tilgjengelige havdata fra ulike kilder. Dataene er integrert i et web-verktøy som fiskerne kan bruke i gytevandringen for norsk vårgytende (NVG) sild. Verktøyet har vært testet i to gytesesonger 2022 og 2023 og har vist lovende resultater. Fiskerne er interessert i å bygge videre på dette ved å utvide med vandring og opphold under vintersesongen oktober til januar, og med flere fiskearter som makrell og lodde. Vandringsmodellen kan forbedres og utvides for å gi mer og bedre informasjon til fiskerne om fangstbar sild. Eksempelvis kan vi utvide med en tilstandsvariabel for mengde sild, slik som beskrevet av (Kelly, 2023). Dette vil kunne gi et bedre dynamisk bilde av fangstbar mengde i de ulike havområdene. Ved å inkludere flere typer observasjoner, slik som fartøyposisjoner og fiskeaktivitet, til modellkorrigeringene vil det også kunne medføre bedre nøyaktighet i beregningene. Det at vi gjennom prosjektet har evnet å integrere fartøyposisjoner, høstingsatferd og biomassekonsentrasjoner i sanntid og i samme kartblad vil kunne gjøre oss i stand til å forstå en større del av havbiologien enn kun migrasjon av NVG sild.

Fishing companies lack guidance systems based on a systematic approach for synthetisation of available data from models and measurements in order to find fish in the ocean. Hence, this project will develop methodologies and tools to provide fishermen with recurrently updated forecasts of geographical distribution of fish stocks in order to make improved decisions about catching the right fish species in the right ocean areas. Thus, the innovation will help the fishermen to achieve reduced time and costs per catch as well as increased income per catch. Moreover, this innovation will be important for a sustainable fishing policy as it will add to the decision basis for improved management of the assigned quotas for the fishing companies. The innovation from this project will be achieved by integration of new marine ecological models adapted to data from fishing vessels and satellites into a decision support system for the fishing vessels. The most critical R&D challenges to be faced are: - Modelling of marine ecosystems, including migration of pelagic fish. - Utilizing satellite data from AIS sources, surface temperature and chlorophyll, and catch data from electronic report systems for adaptation of the model. - Aggregation and synthetisation of the data into a consistent, trustworthy and useful advice to the skippers of where to go to make the next catches. The innovation will make a fundament for better cooperation between the fishing industry and the research and management communities in countries that harvest in the same ocean area.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2