Tilbake til søkeresultatene

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Reinere kyllingslakt

Alternativ tittel: Prosjekt Reinere kyllingslakt skal finne effektive tiltak langs verdikjeden som kan bidra til å redusere bakterienivået hos kyllingslakt.

Tildelt: kr 3,4 mill.

«Reinere kyllingslakt» skal finne effektive hygienetiltak langs verdikjeden for å øke biosikkerheten og redusere bakterienivået hos fjørfeslakt. Det vil gi mindre svinn og reduserte kostnader hos slakteri grunnet færre kassasjoner av slakt og bidra til lengre holdbarhetstider på fjørfeproduktene og dermed mindre matsvinn i butikk og hos forbruker. Prosjektet har tre arbeidspakker som omfatter tiltak på gård, transport av kylling og slakteprosess. På gård er fokus å bygge effektive hygienebarrierer for å hindre at smittestoff kommer inn i flokken. Det er utarbeidet protokoll for Hygienisk Regnskap Gård med datainnsamling og denne er testet hos utvalgte produsenter. I 2021 skal det gjennomføres Hygienisk Regnskap Gård hos ett større utvalg produsenter i en case-control studie der besetninger med og uten Campylobacter-smitte sammenlignes. Det har vært en begrenset utprøving av insektsnett i 2020 og det er planlagt utvidet testing av effekt av insektsnett i 2021. Dårlig rengjorte transport-containere for levende fjørfe er et kjent problem i bransjen. Dette representerer en risiko for å spre smittestoff mellom gårder. Det ble i 2019 gjort endringer i vaskerutiner av transportcontainere og effekten av disse endringene var en forbedret hygiene og reinere transportcontainere. På slakteri er det gjennomført en kartlegging av bakterienivå langs slaktelinja, for å finne hvilke typer bakterier som tilføres og fjerne ved ulike behandlinger. Videre er en studie om sammenligning av prøvetakingsmetoder for å gjenfinne forurensing på kyllingslakt gjennomført og resultater er publisert. En hurtigtest for Campylobacter er brukt på prøver fra gård og resultater vil bli sammenlignet med PCR-resultater for samme prøver, for å kunne vurdere hurtigtestens egenskaper for påvisning av Campylobacter. Testing av dekontamineringsmetoder med bruk av varmtvann eller damp skal finne skjæringspunktet mellom bakteriedrap og kjøttkvalitet og denne informasjonen skal inngå i en kost-nytte analyse. Erfaringene fra dekontamineringsforsøkene kan brukes i planlegging av todelt varestrøm, slik at risikoslakt som normalt vil bli kassert på grunn av fekal forurensing, skal dekontamineres og brukes i videre matproduksjon. Det har vært møtevirksomhet i prosjektet som planlagt med stor aktivitet i arbeidspakkene men med noe forsinkelse på grunn av Covid-19 restriksjoner. I tillegg er det informert om prosjektet og knyttet relevante nettverk på digitale kongresser og konferanser.

«Reinere kyllingslakt» skal finne effektive hygienetiltak langs verdikjeden for å øke biosikkerheten og redusere bakterienivået hos fjørfeslakt. Det vil gi mindre svinn og reduserte kostnader hos slakteri grunnet færre kassasjoner av slakt og bidra til lengre holdbarhetstider på fjørfeproduktene og dermed mindre matsvinn i butikk og hos forbruker. Forekomsten av sykdomsfremkallende bakterier som Campylobacter er lav i Norge sammenlignet med EU og andre land, men utgjør likevel en sykdomsrisiko for norske forbrukere. På gård er fokus å bygge effektive hygienebarrierer for å hindre at smittestoff kommer inn i flokken. Det skal utarbeides protokoll for "Hygienisk regnskap gård" med datainnsamling. I en case-control studie sammenlignes besetninger med og uten Campylobacter-smitte. Ulike insektnett, drikkevannskvalitet og ventilasjon undersøkes spesielt. Dårlig reingjorte transport-containere for levende fjørfe er et kjent problem i bransjen. Dette representerer en risiko for å spre smittestoff mellom gårder. Det skal utformes bedre metoder for rengjøring av containere. På slakteri gjennomføres en kartlegging av bakterienivå langs slaktelinja, for å finne hvilke typer bakterier som tilføres og fjerne ved ulike behandlinger. Det skal undersøkes en ny metode for hurtigtesting av Campylobacter. Testing av dekontamineringsmetoder med bruk av varmtvann eller damp skal finne skjæringspunktet mellom bakteriedrap og kjøttkvalitet og denne informasjonen skal inngå i en kost-nytte analyse. Erfaringene fra dekontamineringsforsøkene kan brukes i planlegging av todelt varestrøm, slik at risikoslakt som normalt vil bli kassert på grunn av fekal forurensing, skal dekontamineres og brukes i videre matproduksjon.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri