Tilbake til søkeresultatene

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Pandemic Rhetoric: Risk Communication Strategies in a Changed Media Landscape (PAR)

Alternativ tittel: Retorikk om pandemi: Strategier for risikokommunikasjon i et endret medielandskap

Tildelt: kr 12,0 mill.

Våren 2020 ble Norge truffet av COVID-19 pandemien. Dette prosjektet fokuserer på de kommunikasjonsutfordringene helsemyndighetene i de skandinaviske landene sto og står overfor i denne forbindelsen. Særlig fokuserer prosjektet på hvordan situasjonen er blitt annerledes på grunn av endringer i medielandskapet. En stadig større andel av befolkningen får nyhetene sine bare gjennom sosiale medier og tillit er i økende grad et fenomen som forhandles. PAR-prosjektet skal bidra til å forstå de retoriske forutsetningene og utfordringene slike endringer skaper for såvel risiko- som krisekommunikasjon. Gjennom en bedre forståelse av disse forholdene er det mulig å formulere passende budskapsstrategier og velge riktige kommunikasjonskanaler. Prosjektet tar for seg hvordan Skandinaviske helsemyndigheter kommuniserer under pandemien. Fokuset er på 1) kanalbruk og retoriske strategier, 2) mediene der forståelsen for risiko formes og tillit forhandles, og 3) hvordan befolkningen i de nevnte landene forholder seg til kanalbruken og retorikken om pandemi. Prosjektet trekker på litteratur fra retorikk, risikokommunikasjon, tillitsforskning og mediestudier. Spesielt studerer vi begrepet ethos og den retoriske situasjonen der tradisjonelle medier mister terreng i forhold til sosiale medier. Dermed kreves det nye strategier som samtidig tar hensyn til myndighetenes 'byråkratiske ethos' eller opplevde seriøsitet.

A pandemic outbreak like COVID-19 and the rapid changes in the media landscape create a societal challenge. An increasing number of people get their news only through social media and institutional and epistemic trust are increasingly under negotiation. The problem is illustrated by, for instance, how some anti-vaccine Facebook-groups have explicit policies to shut out pro-vaccine arguments. The focus of the PAR-project is on meeting the urgent need to understand the rhetorical conditions and challenges for risk communication in this changed landscape, and to assist in formulating fitting channel and content strategies. Using a most similar design approach, the project focuses on public risk communication regarding pandemics in Norway, Sweden and Denmark. A comparison across these three countries will allow for a systematic analysis of the pressing problem, the audience, the rhetorical constraints and possibilities for the risk rhetoric. The focus is on 1) the channel use and rhetorical strategies, 2) the media where risk is constituted and trust negotiated, and, 3) how the public in the mentioned countries perceive the channel use and rhetoric. The project draws on literature from rhetoric, risk communication, trust research and media studies. A specific focus is on the notions of ethos and the rhetorical situation where legacy media lose ground to social media. Short pathos-filled arguments might have better sway than the relatively long and complex ethos- and logos-arguments traditionally used by public authorities. This calls for new strategies carefully incorporating the bureaucratic ethos of the authorities. Extensive user involvement is secured by cooperation with health authorities in Norway, Sweden and Denmark. This provides access to the expertise and applied research of these institutions, and helps make sure that the research is practically relevant.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko