Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

New components for use in plants for CO2 capture

Alternativ tittel: Nye komponenter til bruk i anlegg for CO2-fangst

Tildelt: kr 4,8 mill.

CO2-fangst, -transport og -lagring (CCS) er viktig i kampen mot klimaendringer Dette prosjektets overordnede mål er å bidra til rimeligere og/eller forbedrede komponenter til solvent-baserte anlegg for CO2-fangst. I CCS er over halvparten av kostnadene relatert til CO2-fangsten. Prosjektet vil bidra til å redusere disse kostnadene ved å forske på komponenter i polymermaterialer ("plast") og polymerbaserte komposittmaterialer. Dette CLIMIT-prosjektet fokuserer på komponenter brukt i kolonner for CO2 absorpsjon og desorpsjon (slike komponenter kalles ofte "packing"), men materialene i prosjektet er også aktuelle for andre komponenter til CO2-fangst-anlegg. I absorpsjonskolonnen er packingen en passiv møteplass for røykgass med CO2 og solvent som skal absorbere CO2. Packingen skal ha stort effektivt overflateareal (for å få høy virkningsgrad for CO2-fangsten), men samtidig lavt trykkfall (for å ha lave driftskostnader). I dagens anlegg for solvent-basert CO2-fangst er packingen typisk i rustfritt stål, men masseproduserte komponenter i polymerbaserte materialer kan gi lavere investeringskostnader for slike anlegg. Det finnes noen polymerbaserte materialer som er resistente mot solventene som brukes i dag, men det er publisert lite på dette. I tillegg har studier (ikke i dette prosjektet) vist at komponenter i polymerbaserte materialer vil redusere nedbrytningshastigheten til de vanligste solventene, sammenliknet med komponenter i metall. Dessuten foregår det forskning på nye solventer, som er mindre kjemisk aggressive og mer miljøvennlige, og dette åpner for mer utstrakt bruk av rimelige komponenter masseprodusert i polymerbaserte materialer. I dette prosjektet forskes det på levetiden til polymerbaserte materialer når de eksponeres for aminbaserte solventer. Videre jobbes det med optimalisering av packing-komponenters geometri og overflateegenskaper med tanke på økt virkningsgrad for CO2-fangsten og/eller redusert trykkfall. I 2021 er det gjort ytterligere langtidseksponeringsforsøk i lab der termoplastmaterialer og herdeplastkompositter har blitt eksponert for tre solventer ved ulike forhold tilsvarende drift av absorpsjonskolonner og desorpsjonskolonner, med påfølgende mekanisk testing. Prosjektet har også samarbeidet med et EU-finansiert prosjekt for å implementere en "metall-fri" lab-rig for CO2-fangst. Når det gjelder optimalisering av packing (basert på korrugerte plater) studerer prosjektet mulige forbedringer på flere nivåer. På nivå 1 prøver vi å identifisere det mest aktuelle (nominelle) spesifikke overflatearealet en slik packing bør ha til dette formålet. På nivå 2 ser vi på perforeringer, teksturer (ruhet) og overflatestrukturer. På nivå 3 vurderer vi på geometriske modifikasjoner av de korrugerte platene på makronivå, særlig for å redusere trykkfallet. På nivå 4 studerer vi hvordan materialvalg eller materialmodifikasjoner kan forbedre effektiviteten ved å få solventen til å fukte packingen bedre.

-

FoU-prosjektets overordnede ide er å utvikle nye typer absorpsjonskomponenter ("packings") til anlegg for CO2-fangst. Slike anlegg brukes i flere sektorer og markedet vokser. En viktig drivkraft bak utviklingen av teknologi for CO2-fangst og påfølgende CO2-lagring ("CCS") er selvfølgelig klimautfordringene. I CCS er ca 70% av kostnadene relatert til CO2-fangsten. Ny teknologi for CO2-fangst, særlig nye "solventer" som er mindre aggressive og mer miljøvennlige, åpner for bruk av rimelige komponenter i plastmaterialer, noe som kan redusere kostnadene ifm CCS betraktelig. Biobe AS har i flere år produsert liknende komponenter til anlegg for SO2-rensing. Biobe AS har betydelig kompetanse på området og med dette som basis skal bedriften sammen med SINTEF forske fram og utvikle nye komponenter og systemløsninger til anlegg for CO2-fangst. Prosjektet skal ta for seg komponentenes utforming, overflatetopografi etc med tanke på optimalisering av virkningsgraden for CO2-fangst. Samtidig skal prosjektet sørge for at komponentene har en svært god miljøprofil. Det skal f.eks. ikke genereres mikroplastpartikler fra komponentene i deres levetid. Det vesentligste nyhetselementet i innovasjonen vil være et nytt og forbedret geometrisk design og et nøye uttestet materialvalg med tanke på miljøvennlighet. Designet (inklusive skreddersydd overflateruhet) skal optimaliseres for ledende nye CO2-fangst-teknologier; designet skal gir høy virkningsgrad for CO2-fangsten, lav kostnad og lang levetid.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering