Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Autonomous containment- and production systems for smolt and post-smolt production

Alternativ tittel: Autonome kar- og produksjonssystemer for smolt- og postsmoltprodusksjon

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektnummer:

296476

Prosjektperiode:

2019 - 2022

Dagens anlegg for smoltproduksjon baserer seg på de samme produksjonsprinsippene og -metodene som eldre anlegg fra 1980-tallet, bare i større skala. Dette vises ved at kostnadsdrivende operasjoner som flytting og sortering av fisk (f.eks i forbindelse med vaksinering), vasking og desinfeksjon av produksjonskar, samt daglig tilsyn av fisken utføres manuelt. Det foreligger også et ønske i lakseoppdrettsindustrien om å redusere produksjonstiden i sjø bl.a. gjennom å holde fisken lenger i landbaserte anlegg før utsett i sjø. Sammen med ambisjonen om en femdobling av produksjonen av oppdrettslaks mot 2050 underbygger dette behovet for en kapasitetsøkning hos smoltprodusentene. AUTOSMOLT 2025 skal fokusere på utvikling av ny teknologi for datafangst og -analyse, autonome operasjoner og vedlikehold i smoltindustrien. Kombinasjonen av de nye verktøyene vil utgjøre en helhetlig tilnærming som tilrettelegger for fremtidens standardiserte, forutsigbare og intelligente smoltproduksjon. Prosjektet har gjennom 2020 hatt som hovedfokus å identifisere nødvendige forutsetninger som er relevante for overgangen fra dagens produksjonsmodell, som baseres på manuelt arbeid, til en mer automatisert modell. Basert på denne kunnskapen vil det utledes en prosessmodell for optimal og autonom smoltproduksjon som har som mål å forbedre internlogistikk og realisere "Just-in-time" bioproduksjon. Arbeidet inkluderer også systemkravsidentifikasjon, spesifisering av instrumentering, systemarkitektur, programvare for prossessregulering, feilhåndtering og nødvendige sikkerhetsbarrierer. I tillegg har sensortyper og instrumenter som er nødvendige for utviklingen av fremtidens full-autonome smoltproduksjon blitt spesifisert som en del av arbeidet. SEATONOMY-metoden er brukt for å adressere utfordringene knyttet til automatisering og fremtidens smoltfasiliteter. Fra dette har det også blitt utledet nødvendige forutsetninger for en holistisk tilnærming til neste-generasjons smoltproduksjonsenheter. Prosjektpartnere har bidratt på studien ved å gi innspill på automasjonsnivået i dagens produksjonsenheter. Et spørreskjema ble sendt ut til partnere involvert i landbasert oppdrett med mål om å forstå deres utfordringer knyttet til produksjon av smolt. Resultatet knyttet til denne spørreundersøkelsen viser at det er tydelige eksempler på daglige operasjoner som allerede nå kan automatiseres for å senke belastningen på arbeidere betraktelig. Ifølge er de viktigste av disse oppgavene vasking av kar, overvåkning av vannkvalitet, fjerne dødfisk, samling og prosessering av avfallsstoffer, autonom overvåkning av fiskeoppførsel, -velferd og andre miljøparameter (som f.eks. vannhastighet og vannivå). I 2020 har vi også startet utviklingen av et interaktivt og brukervennlig programvaregrensesnitt for observasjon og tolkning av sensordata og alarmer.

AUTOSMOLT 2025 will focus on developing novel technology for data collection, -analysis, and autonomous operations and maintenance for the smolt industry. The combination of these tools will form a holistic approach that enables the future realization of standardized, predictable and intelligent smolt production. There is an industry-wide drive towards reducing the production time in sea by keeping the fish in land-based production facilities longer before being transferred to sea. The reason for this is twofold, in that the fish are then larger and more robust at transfer and exposed to risk factors occurring in the sea-phase (e.g. pathogens and parasites) for a shorter period of their lives. Together with the ambitions of a five-fold increase in salmon production by 2050, this illustrates the need for an increase in smolt production capacity. Although this is now countered by upscaling existing and building new smolt facilities, the methods used to manage these bear similarities to those from 1980's, being mainly manual and experience-based. The ambition of AUTOSMOLT 2025 is to realize the potential of using new technologies and autonomy principles to enable more objective and automated monitoring and control of smolt production. This will usher in a paradigm shift in how smolt are produced in providing more precise methods for handling the biological production process, which will be key to handling the challenges of fish welfare, HSE and fish loss in this industrial segment. The project will do this through targeted research on holistic solutions for autonomous smolt production, technologies for self-monitoring tanks that continuously inform the farmer on the state of the process and autonomous solutions for handling the physical actions in operations at smolt facilities. Innovations from AUTOSMOLT 2025 are expected to contribute to industrializing smolt production in general and provide increased value creation in all links from supplier chains to fish farmers.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning