Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Infrastructure for drone-based research, mapping and monitoring in the coastal zone

Alternativ tittel: Norsk infrastruktur for drone-basert forskning, kartlegging og overvåking i kystsonen

Tildelt: kr 60,0 mill.

Norge har mer enn 100.000 km kystlinje, inkludert alle øyer og skjær, der kun en brøkdel av artene og naturtypene er kartlagt. Her finnes truede arter av sjøfugl og pattedyr, livsviktige naturtyper med ålegress, tang og tare som har betydning som karbonlagre, oppvekstområder og matfat for et rikt dyre- og planteliv langs kysten. Og som i tillegg har betydelig kommersiell interesse som tilgjengelige naturressurser. Kystsonen representerer en utilgjengelig stripe der slagstøvler ofte blir for korte for å nå ut fra land og forskningsfartøy blir for store for å kartlegge på grunna. Det er særlig i denne sonen bruk av droner kan revolusjonere kartlegging og overvåking av marin natur i Norge. I en femårsperiode, frem til 2025, skal SeaBee etablere et nasjonalt senter for dronebaserte tjenester for bruk i kyst- og vannforskning, kartlegging og overvåking av arter og naturtyper, alge- og dyresamfunn og menneskeskapte påvirkninger. Dette er en blågrønn satsing av verdi for forskningsmiljøer, forvaltningen og kystindustrier i hele landet. Gjennom infrastrukturen vil Norge posisjonere seg i spissen for internasjonal droneforskning og -overvåking. Gjennom forhåndsprogrammerte flyruter og automatiserte prosedyrer vil prosjektet effektivisere datainnsamling og analyse, og tilgjengeliggjøre data med høy kvalitet på en tids- og kostnadseffektiv måte. En drone utstyrt med kamera kan ta bilder med oppløsning på centimeternivå, altså en oppløsning ca. tusen ganger bedre enn dagens satellittbilder. Artene og naturtypene i bildene vil bli klassifisert ved bruk av bildegjenkjenning og kunstig intelligens, deretter verifisert av erfarne økologer i felt. Data og kartprodukt blir lagret i skyløsninger og gjort fritt tilgjengelig for forskning og forvaltning. SeaBee vil dermed etablere nye og kostnadseffektive løsninger til bruk innen forskning og for kartlegging og overvåking av naturressurser i kystsonen. Gjennom dette arbeidet er SeaBee med på å etablere nye standarder innen miljøforskning og forvaltning. SeaBee er et samarbeid mellom Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norsk Regnesentral (NR), Norsk institutt for naturforskning (NINA), Havforskningsinstituttet (HI) og GRID-Arendal, med Andøya Space (AS) og Spectrofly A/S som industripartnere. SeaBee har ambisjon om å levere et tverrfaglig nasjonalt senter for dronebasert forskning, kartlegging og miljøovervåking med kompetanse i verdensklasse. I den ånden inviterer vi gjerne inn alle med en relevant interesse i kystsonen eller teknisk kompetanse og lyst til å bidra til en stadig utvikling av metodikk og dronebaserte løsninger for et bærekraftig samfunn. Les mer på www.seabee.no

SeaBee will establish a national center for drone-based services for use in coastal and aquatic research, mapping and monitoring of habitats, animal communities, and anthropogenic impacts. SeaBee will facilitate delivery of comprehensive solutions for cost-effective data collection and analysis of the coastal zone using small portable Unmanned Aerial Vehicles (UAV), also referred to as aerial drones. The combination of sophisticated environmental sensors and aerial drones will enable collection of large scale, high-resolution data, and data products that will benefit research and management efforts for healthier and cleaner coastal and aquatic environments. Unlike traditional observation techniques, portable drones can cover large areas efficiently, and provide a spatial sensitivity of typically 1000 times better than state-of-the-art satellite products. By delivering a beyond state-of-the-art tool to address present day and future environmental challenges in a time- and cost-effective manner, SeaBee will greatly facilitate the acquisition of big data necessary for ecosystem management, and place Norway at the forefront of international drone research and monitoring of aquatic systems. SeaBee will put together four state-of-the-art components in a novel interdisciplinary configuration: 1) Aerial drones with sophisticated sensors will collect high resolution environment-relevant data, 2) advanced automated data pipelines and routines using machine learning to process the data for thematic mapping and targeted object detection, 3) novel cloud solutions to secure long-term storage and accessibility of the data nation-wide, and 4) easy-accessed GIS (Geographical Information System) web portals to deliver customized data products via cloud solutions directly to end-users, including researchers, management authorities, technology industry, university students and, in the long term, society.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Temaer og emner

IKT forskningsområdeVisualisering og brukergrensesnittFNs BærekraftsmålMål 14 Liv under vannMarinMarint arealbruk og arealendringNaturmangfold og miljøMarint arealbruk og arealendringIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseNaturmangfold og miljøGlobale miljøutfordringerIKT forskningsområdeRobotikk, automatiseringPolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningPortefølje Naturvitenskap og teknologiLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetHavbrukUtdanningLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiDelportefølje Klima og miljøKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerGrunnforskningPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystLTP2 HavBransjer og næringerLTP2 Fagmiljøer og talenterLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 IKT og digital transformasjonNaturmangfold og miljøPortefølje Industri og tjenestenæringerLTP2 Klima, polar og miljøDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorPortefølje HavKlimaIKT forskningsområdeKommunikasjonsteknologiBransjer og næringerFiskeri og havbrukDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorHavbrukAnnen havbruksrelevant forskningPolitikk- og forvaltningsområderDigitalisering og bruk av IKTBransjer og næringerIKT-næringenIKT forskningsområdeLTP2 Havteknologi og maritim innovasjonPortefølje Utdanning og kompetanseLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningMaritimAutonome og fjernstyrte fartøyMarinMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterNaturmangfold og miljøMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterMaritimMarinPortefølje LivsvitenskapLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneNaturmangfold og miljøMarin forurensning inkl. miljøgifterMarinMarin forurensning inkl. miljøgifterPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningForskningsinfrastrukturAnvendt forskningPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserLTP2 ForskningsinfrastrukturLTP2 Fornyelse i offentlig sektorUtdanningUndervisning og læringPolarMarinHavbrukPolarArktisNordområdeneNaturmangfold og miljøTerrestrisk naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterLTP2 Utdanning og livslang læringNordområdeneKlima, miljø og biologiske ressurserNordområdeneArktisNaturmangfold og miljøTerrestrisk arealbruk og arealendringFNs BærekraftsmålBransjer og næringerMiljø - NæringsområdePolitikk- og forvaltningsområderForskningPortefølje Muliggjørende teknologierPortefølje Klima- og polarforskning