Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Infrastructure for drone-based research, mapping and monitoring in the coastal zone

Alternativ tittel: Norsk infrastruktur for drone-basert forskning, kartlegging og overvåking i kystsonen

Tildelt: kr 60,0 mill.

Prosjektnummer:

296478

Prosjektperiode:

2020 - 2029

Geografi:

Norge har mer enn 100.000 km kystlinje, inkludert alle øyer og skjær, der kun en brøkdel av artene og naturtypene er kartlagt. Her finnes truede arter av sjøfugl og pattedyr, livsviktige naturtyper som tjener som oppvekstområder og matfat for utallige arter, samt store kommersielle ressurser. Kystsonen representerer en utilgjengelig stripe der slagstøvler blir for korte for å nå ut fra land og forskningsfartøy blir for store for å kartlegge på grunna. Det er i denne sonen bruk av droner kan revolusjonere kartlegging og overvåking av natur i Norge. I en femårsperiode, frem til 2025, skal SeaBee etablere et nasjonalt senter for dronebaserte tjenester for bruk i kyst- og vannforskning, kartlegging og overvåking av arter og naturtyper, alge- og dyresamfunn og menneskeskapte påvirkninger. Dette er en blågrønn satsing av verdi for forskningsmiljøer, forvaltningen og kystindustrier i hele landet. Gjennom infrastrukturen vil Norge bli plassert i spissen for internasjonal droneforskning og -overvåkning. Gjennom forhåndsprogrammerte flyruter og automatiserte prosedyrer vil prosjektet effektivisere datainnsamling og analyse, og tilgjengeliggjøre data med høy kvalitet på en tids- og kostnadseffektiv måte. En drone utstyrt med kamera kan ta bilder med oppløsning på centimeternivå, altså en oppløsning ca. tusen ganger bedre enn dagens satellittbilder. Artene og naturtypene i bildene vil bli klassifisert ved bruk av bildegjenkjenning og kunstig intelligens, deretter verifisert av erfarne økologer i felt. Data og kartprodukt blir lagret i skyløsninger og gjort fritt tilgjengelig for forskning og forvaltning. SeaBee vil dermed etablere nye og kostnadseffektive løsninger til bruk innen forskning, og for kartlegging og overvåking av naturressurser i kystsonen, og herigjennom etablere nye standarder innen miljøforskning og forvaltning. SeaBee er et samarbeid mellom Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norsk Regnesentral (NR), Norsk institutt for naturforskning (NINA), Havforskningsinstituttet (HI) og GRID-Arendal, med Andøya Space Center (ASC) og Spectrofly A/S som industripartnere. Les mer på www.seabee.no

SeaBee will establish a national center for drone-based services for use in coastal and aquatic research, mapping and monitoring of habitats, animal communities, and anthropogenic impacts. SeaBee will facilitate delivery of comprehensive solutions for cost-effective data collection and analysis of the coastal zone using small portable Unmanned Aerial Vehicles (UAV), also referred to as aerial drones. The combination of sophisticated environmental sensors and aerial drones will enable collection of large scale, high-resolution data, and data products that will benefit research and management efforts for healthier and cleaner coastal and aquatic environments. Unlike traditional observation techniques, portable drones can cover large areas efficiently, and provide a spatial sensitivity of typically 1000 times better than state-of-the-art satellite products. By delivering a beyond state-of-the-art tool to address present day and future environmental challenges in a time- and cost-effective manner, SeaBee will greatly facilitate the acquisition of big data necessary for ecosystem management, and place Norway at the forefront of international drone research and monitoring of aquatic systems. SeaBee will put together four state-of-the-art components in a novel interdisciplinary configuration: 1) Aerial drones with sophisticated sensors will collect high resolution environment-relevant data, 2) advanced automated data pipelines and routines using machine learning to process the data for thematic mapping and targeted object detection, 3) novel cloud solutions to secure long-term storage and accessibility of the data nation-wide, and 4) easy-accessed GIS (Geographical Information System) web portals to deliver customized data products via cloud solutions directly to end-users, including researchers, management authorities, technology industry, university students and, in the long term, society.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Temaer og emner

Digitalisering og bruk av IKTIKT forskningsområdeBransjer og næringerIKT-næringenMiljø og naturmangfoldMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiUtdanningLTP2 Klima, polar og miljøPortefølje Industri og tjenestenæringerDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorMiljø og naturmangfoldPortefølje HavLTP2 Fornyelse i offentlig sektorLTP2 ForskningsinfrastrukturPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserAnvendt forskningForskningsinfrastrukturPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningMarinMarin forurensning inkl. miljøgifterNordområdeneKlima, miljø og biologiske ressurserLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePortefølje LivsvitenskapMarinMaritimMarinMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterDelportefølje Klima og miljøPolitikk- og forvaltningsområderForskningBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeFNs BærekraftsmålMaritimAutonome og fjernstyrte fartøyMarinHavbrukMiljø og naturmangfoldMarint arealbruk og arealendringPolarUtdanningUndervisning og læringPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystGrunnforskningKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerLTP2 HavLTP2 Utdanning og livslang læringPortefølje Klima- og polarforskningPortefølje Muliggjørende teknologierIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseMarinMarint arealbruk og arealendringFNs BærekraftsmålMål 14 Liv under vannIKT forskningsområdeVisualisering og brukergrensesnittLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Fagmiljøer og talenterBransjer og næringerMiljø og naturmangfoldTerrestrisk naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterLTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetHavbrukNordområdenePolarArktisDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorBransjer og næringerFiskeri og havbrukPolitikk- og forvaltningsområderMiljø og naturmangfoldGlobale miljøutfordringerHavbrukAnnen havbruksrelevant forskningKlimaIKT forskningsområdeKommunikasjonsteknologiLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Naturvitenskap og teknologiMiljø og naturmangfoldMarin forurensning inkl. miljøgifterPolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningIKT forskningsområdeRobotikk, automatiseringLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningLTP2 Havteknologi og maritim innovasjonPortefølje Utdanning og kompetanseMiljø og naturmangfoldTerrestrisk arealbruk og arealendringNordområdeneArktis