Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Infrastructure for drone-based research, mapping and monitoring in the coastal zone

Alternativ tittel: Norsk infrastruktur for drone-basert forskning, kartlegging og overvåking i kystsonen

Tildelt: kr 60,0 mill.

Norge har mer enn 100.000 km kystlinje, inkludert alle øyer og skjær, der kun en brøkdel av artene og naturtypene er kartlagt. Her finnes truede arter av sjøfugl og pattedyr, livsviktige naturtyper med ålegress, tang og tare som har betydning som karbonlagre, oppvekstområder og matfat for et rikt dyre- og planteliv langs kysten. Og som i tillegg har betydelig kommersiell interesse som tilgjengelige naturressurser. Kystsonen representerer en utilgjengelig stripe der slagstøvler ofte blir for korte for å nå ut fra land og forskningsfartøy blir for store for å kartlegge på grunna. Det er særlig i denne sonen bruk av droner kan revolusjonere kartlegging og overvåking av marin natur i Norge. I en femårsperiode, frem til 2025, skal SeaBee etablere et nasjonalt senter for dronebaserte tjenester for bruk i kyst- og vannforskning, kartlegging og overvåking av arter og naturtyper, alge- og dyresamfunn og menneskeskapte påvirkninger. Dette er en blågrønn satsing av verdi for forskningsmiljøer, forvaltningen og kystindustrier i hele landet. Gjennom infrastrukturen vil Norge posisjonere seg i spissen for internasjonal droneforskning og -overvåking. Gjennom forhåndsprogrammerte flyruter og automatiserte prosedyrer vil prosjektet effektivisere datainnsamling og analyse, og tilgjengeliggjøre data med høy kvalitet på en tids- og kostnadseffektiv måte. En drone utstyrt med kamera kan ta bilder med oppløsning på centimeternivå, altså en oppløsning ca. tusen ganger bedre enn dagens satellittbilder. Artene og naturtypene i bildene vil bli klassifisert ved bruk av bildegjenkjenning og kunstig intelligens, deretter verifisert av erfarne økologer i felt. Data og kartprodukt blir lagret i skyløsninger og gjort fritt tilgjengelig for forskning og forvaltning. SeaBee vil dermed etablere nye og kostnadseffektive løsninger til bruk innen forskning og for kartlegging og overvåking av naturressurser i kystsonen. Gjennom dette arbeidet er SeaBee med på å etablere nye standarder innen miljøforskning og forvaltning. SeaBee er et samarbeid mellom Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norsk Regnesentral (NR), Norsk institutt for naturforskning (NINA), Havforskningsinstituttet (HI) og GRID-Arendal, med Tiepoint (tidligere Andøya Space) og SpectroFly ApS som industripartnere. SeaBee har ambisjon om å levere et tverrfaglig nasjonalt senter for dronebasert forskning, kartlegging og miljøovervåking med kompetanse i verdensklasse. I den ånden inviterer vi gjerne inn alle med en relevant interesse i kystsonen eller teknisk kompetanse og lyst til å bidra til en stadig utvikling av metodikk og dronebaserte løsninger for et bærekraftig samfunn. Les mer på www.seabee.no

SeaBee will establish a national center for drone-based services for use in coastal and aquatic research, mapping and monitoring of habitats, animal communities, and anthropogenic impacts. SeaBee will facilitate delivery of comprehensive solutions for cost-effective data collection and analysis of the coastal zone using small portable Unmanned Aerial Vehicles (UAV), also referred to as aerial drones. The combination of sophisticated environmental sensors and aerial drones will enable collection of large scale, high-resolution data, and data products that will benefit research and management efforts for healthier and cleaner coastal and aquatic environments. Unlike traditional observation techniques, portable drones can cover large areas efficiently, and provide a spatial sensitivity of typically 1000 times better than state-of-the-art satellite products. By delivering a beyond state-of-the-art tool to address present day and future environmental challenges in a time- and cost-effective manner, SeaBee will greatly facilitate the acquisition of big data necessary for ecosystem management, and place Norway at the forefront of international drone research and monitoring of aquatic systems. SeaBee will put together four state-of-the-art components in a novel interdisciplinary configuration: 1) Aerial drones with sophisticated sensors will collect high resolution environment-relevant data, 2) advanced automated data pipelines and routines using machine learning to process the data for thematic mapping and targeted object detection, 3) novel cloud solutions to secure long-term storage and accessibility of the data nation-wide, and 4) easy-accessed GIS (Geographical Information System) web portals to deliver customized data products via cloud solutions directly to end-users, including researchers, management authorities, technology industry, university students and, in the long term, society.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder

Temaer og emner

Naturmangfold og miljøGlobale miljøutfordringerIKT forskningsområdeVisualisering og brukergrensesnittLTP3 Tillit og fellesskapGrunnforskningNaturmangfold og miljøTerrestrisk arealbruk og arealendringLTP3 Utdanning og livslang læringMarinHavbrukPortefølje Utdanning og kompetanseNaturmangfold og miljøTerrestrisk naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterPolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningMaritimAutonome og fjernstyrte fartøyUtdanningIKT forskningsområdeRobotikk, automatiseringUtdanningUndervisning og læringNordområdeneIKT forskningsområdeKommunikasjonsteknologiLTP3 Fagmiljøer og talenterHavbrukPortefølje LivsvitenskapHavbrukAnnen havbruksrelevant forskningLTP3 Havteknologi og maritim innovasjonFNs BærekraftsmålMål 14 Liv under vannFNs BærekraftsmålMaritimNordområdeneArktisDigitalisering og bruk av IKTBransjer og næringerNordområdeneKlima, miljø og biologiske ressurserDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorBransjer og næringerIKT-næringenPolarIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseBransjer og næringerFiskeri og havbrukLTP3 Klima, miljø og energiPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserKlimaBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeNaturmangfold og miljøMarint arealbruk og arealendringKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Klima- og polarforskningNaturmangfold og miljøMarin forurensning inkl. miljøgifterMarinMarint arealbruk og arealendringLTP3 Klima, polar og miljøAnvendt forskningPortefølje Naturvitenskap og teknologiIKT forskningsområdeMarinMarin forurensning inkl. miljøgifterLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetForskningsinfrastrukturLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP3 ForskningsinfrastrukturMarinMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterLTP3 IKT og digital transformasjonMarinLTP3 Hav og kystNaturmangfold og miljøPolitikk- og forvaltningsområderNaturmangfold og miljøMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningPortefølje Muliggjørende teknologierPortefølje Industri og tjenestenæringerPolitikk- og forvaltningsområderForskningPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystPortefølje HavPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningPolarArktis