Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

ECCSEL Research Infrastructure for Norwegian Full-Scale CCS

Alternativ tittel: ECCSEL forskningsinfrastruktur for fullskala CCS

Tildelt: kr 45,0 mill.

Storskala utbygging av CO2 fangst og lagring (CCS) er en helt nødvendig del av løsningen for å nå de ambisiøse målene for reduksjon av klimagasser pekt ut av Paris-avtalen i 2015. Dette krever testing av teknologier for CO2-fangst, -transport og -lagring på en relevant skala. I prosjektet ECCSEL Research Infrastructure for Norwegian Full-Scale CCS (ECCSEL NFS) det ble bygget og oppgradert 5 eksperimentelle enheter i verdensklasse, og det har blitt planlagt en sjette, noe som vil gjøre det mulig å lukke kritiske kunnskapsgap som ellers ville vanskeliggjøre vidtrekkende CCS-utbygging. Enhetene som omfattes av prosjektet er: -MPSolv oppgradering av anlegg for fangst av CO2 fra eksosgass med en ny desorber (stripper) kolonne som kan desorbere CO2 ved et trykk på 15-20 bar. Delprosjektet ble fullført i 2022. -FMet: Design og planlegging av et anlegg for test av strømningsmålere på relevant industriell skala. Verifiserte strømningsmålere er nødvendig for at CCS-systemer skal kunne bli godkjent i henhold til EUs handelssystem for CO2-serifikater (ETS), og dermed viktig for å kunne utvikle bærekraftige forretningsmodeller. Delprosjektet ble fullført i 2020. -FASafe: Ny rigg for å undersøke at sikkerhetssystemer for trykkavlastning av CO2 virker etter hensikten på stor skala, blant annet for å unngå at tørris blokkerer sikkerhetsventiler. Dette vil være svært viktig for skipstransport av CO2. Delprosjektet ble fullført i 2023. -FALCON oppgradering: Rigg for å undersøke strømning, varmeovergang, faseovergang og oppstarts- / shut-in-fenomen i rørledninger og brønner for CO2 med flerfasestrømning. Delprosjektet ble fullført i 2022. -DPCI oppgradering: Oppsett for undersøkelse av effekten av urenheter i CO2 når det gjelder korrosjon. Delprosjektet ble fullført i 2022. - CODAS: Ny fasilitet for å overvåke CO2 injeksjon med distribuerte akustiske målinger (DAS) som benytter kostnadseffektive optiske fibre til å måle mikroseismikk. Delprosjektet ble fullført i 2023. Fasilitetene som utvikles i prosjektet vil bli tilgjengelig for bruk av forskere og institusjoner over hele verden gjennom nettsidene til ECCSEL. ECCSEL ønsker åpen tilgang til data og en aktiv deling av resultater gjennom flere kanaler. ECCSEL oppfordrer også brukerne til å publisere resultatene sine.

Carbon capture and storage (CCS) is a necessary technology to reach the emission reduction targets set by the 2015 Paris agreement. To deploy CCS on a large scale, testing of capture, transport and storage technologies at relevant scale is needed. The ECCSEL Research Infrastructure (RI) for Norwegian Full-Scale CCS will construct and upgrade five world-class facilities and design a sixth to close critical knowledge gaps for wider deployment of CCS: - Medium pressure solvent capture (MPSolv) to test solvents for post-combustion capture at pressures of 20-30 bar (upgrade) . - Test facility for fiscal metering (FMet) to test and calibrate flow meters so that they comply with Emissions Trading System (ETS) regulations (design) - Flow assurance in safety systems (FASafe) to determine how a CO2 vent system should be designed to avoid dry-ice clogging (new). - Flow and heat transfer in multiphase CO2 pipelines and wells (FALCON) to study flow regimes, phase transition and shut-in/restart scenarios (upgrade). - Dense-phase CO2 impurity test systems (DPCI) to determine the effects of impurities on corrosion in CO2 systems (upgrade). - CO2 injection monitoring using Distributed Acoustic Sensing (CODAS) to monitor induced seismicity using cost-efficient optical fibres (new). The facilities developed in the project will be available for use by researchers and institutions world-wide through the ECCSEL web site. ECCSEL specifies an open access policy of data, an active dissemination policy in multiple channels, and an encouragement for the users to publish their results. Workshops with user groups will be held, to ensure high relevance of the planned RI.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder