Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Knowledge status and knowledge gaps on coordinated and integrated services

Alternativ tittel: Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov om koordinerte tjenestetilbud til personer med sammensatte tjenestebehov

Tildelt: kr 0,77 mill.

Denne kunnskapsstatusen har systematisert og oppsummert funn fra nyere forskning om koordinerte tjenestetilbud til personer med sammensatte behov i Norge. Arbeidet har sett på hva som kjennetegner denne forskningen, og på hva som ses som de viktigste utfordringene og kunnskapsbehovene på området. Vi ser for det første at hvordan koordinering og samhandling rettet mot personer med sammensatte behov for tjenester avgrenses, forstås og kommer til uttrykk i forskningen varierer, men finner generelt en forståelse som ligger nært opp til politiske begrep og reformer, og at forskningen ofte er innrettet mot å løse de velferdspolitiske målsetningene som er satt for områdene som utforskes. Det generelle bilde som tegnes i studiene er at koordinering og/eller samhandling er mangelfull, både mellom ulike tjenester og også nivå, og at tjenestene som ytes ikke henger godt nok sammen. Vi finner en stor overvekt av studier som tar utgangspunkt i tjenesteyteres erfaringer med samhandling, studert gjennom kvalitative intervjustudier. Samtidig finner vi at stemmene til brukerne i mindre grad har vært fokus for undersøkelser rundt samhandling og koordinering av tjenester. Samlet sett er en stor del av forskningsbidragene publisert internasjonalt, og mange av disse befinner seg i tidsskrift som er relativt høyt rangert internasjonalt. Vi konkluderer gjennomgangen med at det er behov for mer forskning som gir tilgang til kunnskap om hvordan samhandling og koordinering faktisk foregår, hvilke problemer og hindringer som eksisterer, når og i hvilke situasjoner de oppstår, for på den måte å kunne utvikle kunnskap også om hvorfor ting ikke fungerer.

Siden kunnskapsnotatet nylig er publisert, er det tidlig å kunne si noe om konkrete virkninger og effekter. Vi har likevel merket oss at det har vært stor interesse for arbeidet, det er mange som har tatt kontakt, både fra forsknings- og utdanningsmiljø og fra praksisfeltet, for å få nærmere kunnskap om studien, blant dem kan nevnes: Statped, Nordlandssykehusets forskningsavdeling, Oslo kommune, Universitetet i Tromsø,Folkehelseinstituttet, NTNU. Arbeidet har også blitt mottatt med stor interesse internt i vårt fagmiljø. Vi vil derfor jobbe videre for å utvikle kunnskapfeltet og tette kunnskapshull gjennom nye forskningssøknader og vitenskapelige artikler.

Prosjektet skal innhente og systematisere de viktigste forskningsbidragene om koordinerte tjenestetilbud til personer med sammensatte behov, og på den bakgrunn identifisere de viktigste utfordringene og kunnskapsbehovene på området. Arbeidet vil fange opp hvilke temaer/tjenesteområder som er gjenstand for forskningen, hvilke metoder brukes og hvilke områder og nivå som inngår, i et spenn fra -det som skjer i hverdagspraksiser mellom bruker og utøver, -til samhandling mellom profesjoner og sektorområder, -til rammevilkår, institusjonelle forhold. Vi vil også se på kvaliteten på forskningen; hvor den publiseres,de mest sentrale forsknings- og fagmiljøene på området. Funnene vil identifisere implikasjoner for tjenestene og kunnskapshull. For å fange den nødvendige bredden vil kartleggingen gjøre bruk av to supplerende innsamlingsmetoder: 1.systematisk litteratursøk i et bredt utvalg av databaser. 2.innhenting av aktuell litteratur gjennom «snøballmetoden», gjennom å følge referanser fra sentrale kilder videre til nye kilder og referanser. Studiene vil omhandle norske forhold, være fra de siste 5-7 årene, tilgjengelig online, og favne forskning gjort på norske forhold som er publisert på andre språk. Søkene vil omfatte fagfellevurderte tidsskriftsartikler, bøker, bokkapitler, doktoravhandlinger og «grå litteratur» (forskningsrapporter, offentlige dokumenter mm). Søkemotorene velges slik at søkene omfatter alle relevante fagdisipliner. Resultatene vil publiseres i et notat, en vitenskapelig og en populærvitenskapelig artikkel, samt et kort og forenklet notat/hefte for å nå bredt ut. Det vil formidles på fagkonferanser og gjennom et eget seminar i regi av Senter for velferdsinnovasjon, Nord universitet. Fem erfarne velferdstjenesteforskere vil delta i alle fasene og aktivitetene gjennom prosjektperioden. Prosjektet gjennomføres i perioden 01.01.-15.06.2019.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester