Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Sepsis studies

Alternativ tittel: Sepsis studiene

Tildelt: kr 3,2 mill.

I mai 2017 anerkjente Verdens helseorganisasjon (WHO) sepsis som en global helseprioritet. Sepsis er kroppens livstruende respons på vanlige infeksjoner (av bakterier, virus, sopp og parasitter) som kan føre til vevskader, organsvikt og død. Opptil 31 millioner mennesker påvirkes av sepsis hvert år. Omtrent 30% av de som får sepsis, dør. Det er 9 millioner mennesker. Tidlig, tilstrekkelig behandling har vist seg å være avgjørende for overlevelse. Identifisering av sepsis har blitt fremhevet som en sentral utfordring i WHO sepsis-program, med målet til å øke overlevelsen i sepsis pasienter. Imidlertid har ingen biomarkør hittil blitt funnet nyttig for nøyaktig sepsisidentifikasjon. SME Gentian AS (Moss, Norge) har utviklet og patentert en rask, kostnadseffektiv diagnostisk test som oppdager calprotectin i blodet. Calprotectin er tilstede i cytoplasma av hvite blodceller (nøytrofiler) og frigjøres i blodsirkulasjonen ved aktivering på grunn av infeksjon. Fordi nøytrofiler aktiveres tidlig i løpet av en infeksjon, har calprotectin potensial til å være en tidlig biomarkør for sepsis. Flere studier tydet på at calprotectin er en lovende biomarkør for å identifisere sepsis, men disse studiene har vært små. Dermed var det behov for omfattende kliniske studier. I dette prosjektet har Gentian samarbeidet med nasjonale og internasjonale medisinske institutter for å vurdere klinisk bruk av calprotectin ved diagnostisering og overvåking av sepsis hos både voksne og barn. Det overordnede målet i dette prosjektet var å undersøke rollen til calprotectin i diagnostisering og overvåking av alvorlige infeksjoner og sepsis og sammenligne ytelsen med konvensjonelle biomarkører. Selv om ikke alle resultatene er analysert ennå, de første indikasjonene fra studier finansiert av Forskningsrådet i dette prosjektet samt andre studier utført av Gentians partnere og andre publikasjoner (ikke relatert til Gentian), bygger det opp bevis for at calprotectin er en verdifull biomarkør for tidlig oppdagelse av infeksjoner, estimering av sykdommens alvorlighetsgrad og prediksjon av alvorlig form for sykdommen. Calprotectin ser ut til å fungere bedre som en prognostisk og diagnostisk markør for alvorlige infeksjoner og sepsis sammenlignet med konvensjonelle markører.

Calprotectin seems to be catching momentum. Academic and clinical knowledge on calprotectin accumulated in the past years and preliminary data from the research (both in this project and other research) is used by Gentian to spread awareness about the biomarker and communicate results to potential customers. This has led directly to the gain of several new routine customers that now include calprotectin in routine analysis of patients presenting with signs of infection, as well as being tested by several hospitals in Scandinavia and rest of Europe. As shown by the research performed, the use of biomarker that performs better than existing routine biomarkers will benefit patients as well as the health care system, enabling early diagnosis and appropriate and rapid treatment and distinguishing between patients expecting to experience mild and severe form of disease.

In May 2017, the World Health Organization (WHO) recognized sepsis as a Global Health Priority. Worldwide, sepsis affects up to 31 million people per year; of whom approximately 30% (9 million people) die. Sepsis is the body’s life-threatening response to common infections (by bacteria, viruses, fungi and parasites) that can lead to tissue damage, organ failure, and death. Early adequate treatment has been shown to be essential for survival. Thus, identification of sepsis was highlighted as a key challenge in the WHO sepsis resolution, in order to provide adequate treatment that may improve survival in sepsis. However, no biomarker has so far been found useful for accurate sepsis identification. The SME Gentian AS (Moss, Norway) has developed and patented a rapid, cost-effective diagnostic test that detects calprotectin in blood. Calprotectin is present in the cytoplasm of neutrophils and is released into the blood circulation on neutrophil activation due to infection. Because neutrophils are activated early in course of an infection, calprotectin has potential to be an early biomarker for sepsis. Indeed, recently performed studies have found calprotectin to be a promising biomarker for identification of sepsis, but those studies have been small. Thus, there is a need for large-scale clinical studies. In this project, Gentian will work together with 3 national and international medical institutes to assess the clinical use of calprotectin in diagnosis and monitoring of sepsis in both adults and children. If calprotectin will be found to have high sensitivity and specificity for sepsis and/or sepsis with a severe course, as hypothesized based on previous studies, it can become a clinically very useful diagnostic test for optimization of sepsis care.

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena