Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Sulphate removal by membrane filtration technology to reduce the risk of fish death due to H2S in recirculating aquaclture systems (RAS)

Alternativ tittel: Sulfatfjerning med membranfiltrering-teknologi fra oljenæringen for å redusere risiko for fiskedød på grunn av H2S i RAS-anlegg

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektnummer:

296545

Prosjektperiode:

2019 - 2022

Organisasjon:

Oppdrettsanlegg på land er en av mulighetene for å sikre bærekraftig vekst i havbruksnæringen, men også dette har sine utfordringer. Ved oppdrett av postsmolt og matfisk laks på land er det ofte ønskelig å tilsette sjøvann. Et problem i landbaserte resirkuleringsanlegg (RAS) som benytter sjøvann, er at det kan dannes giftig hydrogensulfid (H2S). Sjøvann inneholder mye sulfat, og hydrogensulfid kan dannes ved bakteriell nedbrytning av sulfat uten oksygen til stede (anaerobe forhold). Dette har i de senere årene ført til en rekke tilfeller av akutt fiskedød. Ny teknologi kan være helt avgjørende for å sikre god kvalitet på vannet og en stabil og lønnsom produksjon av laksefisk på land. En mulig strategi for å løse H2S-problematikken kan være å fjerne sulfat fra produksjonsvannet. Prosjektet, som eies av bedriften Enwa, tester og videreutvikler en membranfilterteknologi som reduserer sulfatnivået i produksjonsvannet til et minimum. Filtreringsteknologien ble opprinnelig utviklet til bruk i oljenæringen. I prosjektet arbeider bedriften sammen med forskere ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Universitetet i Bergen samt Danmarks Tekniske Universitet og Stirling University. Vi har undersøkt de bakterielle og kjemiske mekanismene som gjør at sulfat i sjøvannet omdannes til hydrogensulfid. Disse forsøkene har dokumentert at biofiltermedia med biofilm har et stort potensiale for H2S-produksjon når biofilteret blir anoksisk på grunn av utilstrekkelig oksygenering. Vi skal videre studere hvordan denne filtreringsteknologien påvirker vannkvalitet, mikrobiologi og fiskehelse for øvrig. Det kan være nødvendig å gjøre vannkjemiske justeringer etter membranfiltreringen for å sikre god fiskevelferd. Nanofiltreringsteknologi kan ha stor betydning både for næringen som unngår fiskedød, og for bedriften som tilbyr teknologien. Membranfiltreringsanlegget er i drift i resirkuleringsanlegget til Hardingsmolt AS i Norheimsund.

Det har de siste årene forekommet en rekke svært alvorlige hendelser med akutt fiskedød grunnet hydrogensulfid (H2S) i landbaserte resirkuleringsanlegg (RAS) der det tilsettes sjøvann. H2S dannelse er knyttet til bakteriell, anaerob nedbrytning av sulfat (SO42-) til hydrogensulfid (H2S). Uten SO42- kan det ikke dannes H2S. Dette prosjektets vil teste og videreutvikle en ny og innovativ membranfilter teknologi utviklet for bruk i oljenæringen og som reduserer sulfatnivået i produksjonsvannet til et minimum (nanofiltrering av spedevann fra sjø til RAS), og som dermed minimaliserer risikoen for akutt fiskedød forårsaket av H2S. Prosjektet vil således benytte offshore teknologi til å løse grunnleggende kjemiske og biologiske utfordringer innen landbasert oppdrett av laks («cross-over» aktivitet). I tillegg vil den bakterielle og kjemiske mekanismene av H2S dannelse under lav sulfatmengde undersøkes. Dette vil være med å kvalitetssikre teknologien ved at sulfatmengden tilgjengelig etter filtrering er lav nok til at H2S ikke dannes under RAS driftsforhold.

Aktivitet:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning