Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Økt fysisk Aktivitet og Sunnere Livsstil hos Innvandrerkvinner

Alternativ tittel: Increased physical activity and healthier lifestyle in immigrant women

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektet er et samarbeid mellom Oslo kommune, UIO og Norges Idrettshøgskole. Gjennom et forskningsbasert intervensjonsprogram har prosjektet som hovedformål å fremme helse i innvandrergrupper ved å forbedre, videreutvikle og tilpasse et forebyggende helsetilbud i kommunen. Befolkningssammensetningen i Norge er i endring, med en økende andel innvandrere og deres etterkommere. Det er store sosiale og geografiske forskjeller i helse. Sammenlignet med den øvrige befolkningen vurderer en lavere andel innvandrere sin helse som god. Opprinnelsesland, innvandringsårsak, kjønn og botid i Norge har stor betydning. Somaliske kvinner er en av de største innvandrergruppene i Norge og har langt mer fedme enn etnisk norske kvinner, rapporterer også om dårligere helse enn somaliske menn og har lav helseinformasjonsforståelse. Kompetansebygging og opplæring av prosjektgruppe bl.a. forskningsmetoder, etikk, datainnsamling og håndtering ble gjennomført. Intervensjonsprogrammet vil utvikle en langsiktig, innovativ, kulturelt skreddersydd og motiverende intervensjon blant somaliske kvinner. Den skal bidra til at kvinnene blir mer fysisk aktive, bedrer kostholdet og at de opprettholder disse endringene på sikt. Studien har startet og inkluderer kvinner (20-67 år), rekruttert fra bydel Sagene og bydel Gamle Oslo. Intervensjonen går over 12-måneder hvor intervensjonsgruppen sammenlignes med en kontrollgruppe, etterfulgt av en 12-måneders vektvedlikeholdsfase. Som et ledd i utviklingen av intervensjonsprogrammet har vi gjennomført en kvalitativ studie blant 10 kvinner fra bydel Gamle Oslo og Sagene. Intensjonen var å utforske barrierer og fremmere for fysisk aktivitet og sunt kosthold blant kvinner. Intervensjonsprogram og gjennomføringsplan for aktivitetsledere har blitt utviklet over sommeren 2020. 169 kvinner fra Sagene og bydel gamle Oslo har blitt inkludert i studien. Samtlige kvinner i intervensjonsgruppen og kontrollgruppen har fått muntlig (somali) og skriftlig (norsk) informasjon om hva deltakelse i programmet innebærer. Denne informasjonen er tilpasset den enkelte gruppen. Brukerrepresentantene har vært en viktig del av rekrutteringen og forankringen av prosjektet i bydelene. Vi har fire brukerrepresentanter som har aktivt deltatt i prosjektet, inkludert prosjektmøtene. Videre har vi delt intervensjonsgruppen inn i mindre grupper, en tidlig gruppe (på formiddagen) og en sen gruppe (på ettermiddagen). Dette er både for å tilpasse når kvinnene har mulighet å delta og samtidig som vi klarer å følge koronatiltakene. De 12 første ukene i intervensjonen deltar kvinnene i intervensjonsgruppen på 45 minutters gruppeinformasjon/diskusjon med fokus på: sunn mat, fysisk aktivitet, motivasjon, barrierer for endring, stillesittende adferd og strategier for vekttap for hver uke. Deretter deltar kvinnene på tilpasset aktivitet i 45 minutter. Hver av kvinnene fikk også ukentlig individuell samtale og mulighet til å ta kontakt med prosjektleder, PhD-kandidat eller en av de to gruppelederne dersom de trengte det. Ved å måle langtidseffekt av intervensjonen har vi gjennomført datainnsamling fra kvinner i begge bydelene ved 24 måneder. Prosess- og programevaluering ble gjennomført mens en kostnadseffektivitetsanalyse av programmet pågår. I samarbeid med kommunen, har vi laget verktøykasse som er basert på erfaringer fra intervensjonsprosjektet: «ØKT FYSISK AKTIVITET OG SUNNERE LIVSSTIL HOS INNVANDRERKVINNER». Dette skal lanseres i samarbeid med Helseetaten snart og målgruppen er bydeler og andre kommuner. Spennende prosjekt med en god prosjektgruppe og referansegrupper, men det har også vært en del frafall av deltakere, som skyldes bl.a. koronasituasjonen og familie- og barnesituasjon. Fase-2 av intervensjonsprogrammet ble gjennomført våren 2023 og datainnsamlingen var ferdig i oktober 2023.

Et spennende og godt prosjekt med nyttige samarbeidspartnere, inkludert brukerrepresentanter, kommunen og forskere ble etablert, et samarbeid som har fungert veldig og basert på tillit og forståelse. Målet at gruppen vil eksistere videre og skal være en arena hvor erfaringer og kunnskap om sårbare grupper utveksles og formidles. Kompetansebygging og opplæring av kommuneansatte om forskningsmetoder, etikk, datainnsamling og analyse, formidling og håndtering ble gjennomført. Økt kunnskap og ferdigheter er nyttig og styrker kommunenes innovasjonskapasitet, innovasjonsevne og tilpasninger i forebyggende helsetilbud for sårbare grupper i kommunen. I tillegg har brukerrepresentantene vært en viktig del av innovasjonen og forankringen av prosjektet i bydelene. Vi har hatt fire brukerrepresentanter som har aktivt deltatt i hele prosjektet, inkludert prosjektmøtene. Intervensjonsprogrammet har bidratt til at kvinnene ble mer fysisk aktive, gikk ned i vekt, forbedret kostholdet og ble motiverte til å opprettholde disse endringene på lang sikt. Kvinnene rapporterte også at de hadde mindre muskel- og skjelettsmerter og er fornøyd med å være en del av en sosial gruppe. De vil fortsette å møte hverandre for å gjennomføre fysisk aktiviteter som for eksempel å gå tur eller matlagingsaktiviteter. Vi tror på at økt mestringskompetanse blant kvinner, som også er mødre har en positiv innvirkning på hele familiens helse, og dermed samfunnet som helhet. Metodene og instrumentene som ble utviklet i dette prosjektet har allerede blitt brukt i kommunens folkehelseprogrammer og har en stor overføringsverdi til andre bydeler, kommuner, andre Nordiske land, og overfor andre brukere. En verktøykasse som er basert på erfaringer fra intervensjonsprosjektet ble produsert. Verktøykassa kan brukes som en idébank i planlegging- og gjennomføringsprosessen av mestring- og livsstilskurs i folkehelsearbeid. Denne deler tips om hvordan man kan gå frem, ivareta brukermedvirkning, engasjere til deltakelse, hvilke hensyn som bør tas og viktigheten av å lage en tidsplan. Lærdom fra implementeringen av intervensjonen vil bli forankret i bydelenes folkehelsetiltak og vil være nyttig for andre helse- og velferdstjenester som krever brukermedvirkning. Forbedret helse- og ernæringssituasjon og empowering av kvinnene har stor potensial til å redusere risiko for livsstilssykdommer, smerte og bedre deres psykisk helse, utjevne ulikheter i helse, noe som kan redusere helsevesenets utgifter. Formidling, deling og utnyttelse av resultater fra innovasjonen ble gjennomført. De relevante målgruppene for studieresultatene inkluderer deltakende kvinner, frisklivsentralene, bydeler, kommuner, bydelsoverleger, folkehelsekoordinatorer i kommuner, innvandrerorganisasjoner, institusjoner som arbeider med innvandrerhelse, beslutningstakere og vitenskapelige miljøer. Vi har planlagt ulike aktiviteter for å kommunisere med våre ulike interessenter.

Dette er et prosjekt som vil bidra til økt samarbeid mellom tjenesteutøvere, forskere og brukere på alle nivåer. Frisklivssentralen (FLS) er en kommunal helsetjeneste med mål å fremme helse og forebygge sykdom ved å gi tidlig hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Men FLSer og andre arenaer rundt i kommunene har ofte liten erfaring med helsefremmende tilbud som når fram til personer med innvandrerbakgrunn. I denne innovasjonen planlegger vi å videreutvikle og tilpasse et forebyggende helsetilbud i kommunen gjennom et forskningsbasert intervensjonsprogram. I forskningsprammet har vi valg å inkludere Somaliske kvinner, som den største ikke-vestlige innvandrerkvinner og en av de mest marginaliserte gruppene i Norge. De har langt mer fedme enn norske kvinner, og derfor har spesielle helseutfordringer og økt risiko for diabetes og andre livsstilsrelaterte sykdommer. Dette prosjektet skal utvikle et langsiktig innovativt, kulturelt skreddersydd og motiverende intervensjon har som mål at kvinnene får økt fysisk aktivitet, redusert stillesittende, bedre kosthold og at de opprettholder disse endringene på sikt. Resultatene vil kunne påvirke utvikling av livssykdommer og opprettholde god helse, redusere ulikhet i helse samt forebygge sykefravær. Studien vil inkludere overvektige kvinner (20-67 år) rekruttert fra bydeler i Oslo med den høyeste befolkningen av somaliske opprinnelse. Prosjektet består av en 12-måneders intervensjon hvor intervensjonsgruppen sammenlignes med en kontrollgruppe, etterfulgt av en 12-måneders vektvedlikeholdsfase. Kunnskap om innovasjonsprosjektet formidles og overføres til andre bydeler og kommuner og andre brukergrupper. FoU aktivitetene leveres av et tverrfaglig team med kompetanse innen folkehelsearbeid og helseforskning og består av Oslo kommune, brukerrepresentanter, og Universitetet i Oslo (UIO). Studien er et samarbeid mellom Oslo kommune, Universitetet i Oslo, Norges Idrettshøgskole og Mayo Clinic, USA.

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester