Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Økt fysisk Aktivitet og Sunnere Livsstil hos Innvandrerkvinner

Alternativ tittel: Increased physical activity and healthier lifestyle in immigrant women

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektet er et samarbeid mellom Oslo kommune, UIO og Norges Idrettshøgskole. Gjennom et forskningsbasert intervensjonsprogram har prosjektet som hovedformål å fremme helse i innvandrergrupper ved å forbedre, videreutvikle og tilpasse et forebyggende helsetilbud i kommunen. Befolkningssammensetningen i Norge er i endring, med en økende andel innvandrere og deres etterkommere. Det er store sosiale og geografiske forskjeller i helse. Sammenlignet med den øvrige befolkningen vurderer en lavere andel innvandrere sin helse som god. Opprinnelsesland, innvandringsårsak, kjønn og botid i Norge har stor betydning. Somaliske kvinner er en av de største innvandrergruppene i Norge og har langt mer fedme enn etnisk norske kvinner, rapporterer også om dårligere helse enn somaliske menn og har lav helseinformasjonsforståelse. Kompetansebygging og opplæring av prosjektgruppe bl.a. forskningsmetoder, etikk, datainnsamling og håndtering ble gjennomført. Intervensjonsprogrammet vil utvikle en langsiktig, innovativ, kulturelt skreddersydd og motiverende intervensjon blant somaliske kvinner. Den skal bidra til at kvinnene blir mer fysisk aktive, bedrer kostholdet og at de opprettholder disse endringene på sikt. Studien har startet og inkluderer kvinner (20-67 år), rekruttert fra bydel Sagene og bydel Gamle Oslo. Intervensjonen går over 12-måneder hvor intervensjonsgruppen sammenlignes med en kontrollgruppe, etterfulgt av en 12-måneders vektvedlikeholdsfase. Som et ledd i utviklingen av intervensjonsprogrammet har vi gjennomført en kvalitativ studie blant 10 kvinner fra bydel Gamle Oslo og Sagene. Intensjonen var å utforske barrierer og fremmere for fysisk aktivitet og sunt kosthold blant kvinner. Intervensjonsprogram og gjennomføringsplan for aktivitetsledere har blitt utviklet over sommeren 2020. Så langt har 120 kvinner blitt inkludert i studien og rundt 40 nye starter i januar 2022. Kvinner i bydel gamle Oslo som startet som kontrollgruppe med en forsinket intervensjon, har begynt å få intervensjonen fra september 2021. Samtlige kvinner i intervensjonsgruppen og kontrollgruppen har fått muntlig (somali) og skriftlig (norsk) informasjon om hva deltakelse i programmet innebærer. Denne informasjonen er tilpasset den enkelte gruppen. Brukerrepresentantene er en viktig del av rekrutteringen og forankringen av prosjektet i bydelene. Vi har fire brukerrepresentanter som aktivt deltar i prosjektet, inkludert prosjektmøtene. Videre har vi delt intervensjonsgruppen inn i mindre grupper, en tidlig gruppe (på formiddagen) og en sen gruppe (på ettermiddagen). Dette er både for å tilpasse når kvinnene har mulighet å delta og samtidig som vi klarer å følge koronatiltakene. De 12 første ukene i intervensjonen deltar kvinnene i intervensjonsgruppen på 45 minutters gruppeinformasjon/diskusjon med fokus på: sunn mat, fysisk aktivitet, motivasjon, barrierer for endring, stillesittende adferd og strategier for vekttap for hver uke. Deretter deltar kvinnene på tilpasset aktivitet i 45 minutter. Hver av kvinnene får også ukentlig individuell samtale og har mulighet til å ta kontakt med prosjektleder, PhD-kandidat eller en av de to gruppelederne dersom de trenger det. På grunn av koronasituasjonen har vi gjort en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for prosjektet og utviklet håndteringsplan. Prosjektgruppen møttes regelmessig og referansegruppen har hatt møte to ganger i 2021, hvor prosjektstatus og fremtidige planer ble diskutert. Så langt har rekruttering og gjennomføring av prosjektet gått bra, men det har også vært en del frafall av deltakere, som skyldes bl.a. koronasituasjonen og familie- og barnesituasjon. Første fase av intervensjonsprogrammet startet i September 2020.

-

Dette er et prosjekt som vil bidra til økt samarbeid mellom tjenesteutøvere, forskere og brukere på alle nivåer. Frisklivssentralen (FLS) er en kommunal helsetjeneste med mål å fremme helse og forebygge sykdom ved å gi tidlig hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Men FLSer og andre arenaer rundt i kommunene har ofte liten erfaring med helsefremmende tilbud som når fram til personer med innvandrerbakgrunn. I denne innovasjonen planlegger vi å videreutvikle og tilpasse et forebyggende helsetilbud i kommunen gjennom et forskningsbasert intervensjonsprogram. I forskningsprammet har vi valg å inkludere Somaliske kvinner, som den største ikke-vestlige innvandrerkvinner og en av de mest marginaliserte gruppene i Norge. De har langt mer fedme enn norske kvinner, og derfor har spesielle helseutfordringer og økt risiko for diabetes og andre livsstilsrelaterte sykdommer. Dette prosjektet skal utvikle et langsiktig innovativt, kulturelt skreddersydd og motiverende intervensjon har som mål at kvinnene får økt fysisk aktivitet, redusert stillesittende, bedre kosthold og at de opprettholder disse endringene på sikt. Resultatene vil kunne påvirke utvikling av livssykdommer og opprettholde god helse, redusere ulikhet i helse samt forebygge sykefravær. Studien vil inkludere overvektige kvinner (20-67 år) rekruttert fra bydeler i Oslo med den høyeste befolkningen av somaliske opprinnelse. Prosjektet består av en 12-måneders intervensjon hvor intervensjonsgruppen sammenlignes med en kontrollgruppe, etterfulgt av en 12-måneders vektvedlikeholdsfase. Kunnskap om innovasjonsprosjektet formidles og overføres til andre bydeler og kommuner og andre brukergrupper. FoU aktivitetene leveres av et tverrfaglig team med kompetanse innen folkehelsearbeid og helseforskning og består av Oslo kommune, brukerrepresentanter, og Universitetet i Oslo (UIO). Studien er et samarbeid mellom Oslo kommune, Universitetet i Oslo, Norges Idrettshøgskole og Mayo Clinic, USA.

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester