Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

HoloCare Cloud

Alternativ tittel: HoloCare Cloud

Tildelt: kr 14,8 mill.

Prosjektnummer:

296570

Prosjektperiode:

2019 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Gjennom HoloCare Cloud har vi utviklet en fullverdig skalerbar plattform for holografisk visualisering av medisinske bildedata fra CT til hologram, ved bruk av AI-teknologi. Plattformen skal være en støtte for klinikere ved kirurgisk planlegging. I dette prosjektet har vi hatt fokus på to områder av høyspesialisert kirurgi: reparasjon av medfødte hjertefeil og vevsbesparende operasjon for krevtsvulster i leveren. Plattformen er likevel utformet på en måte slik at den er skalerbar og kan bygges på og tilpasses for bruk på andre kliniske områder i framtiden. Prosjektet har bestått av tre hoveddeler: 1) etablering av en sikker skyløsning for behandling av bildedata med tilhørende applikasjoner for holografisk visualisering og interaksjon 2) etablere en AI-løsning for omdannelse av medisinske bilder til hologrammer 3) teknisk og klinisk validering av plattformen. Innenfor rammene til prosjektet er plattformen ferdigstilt. Den er allerede testet gjennom brukerstudier og kliniske studier på sykehus både nasjonalt og internasjonalt, med gode resultater. Plattformen gjennomgår dessuten for øyeblikket en regulatorisk godkjenningprosess for kommersiell klinisk bruk, både i USA (FDA) og i EU (MDR CE). Den første godkjenningen forventes allerede i løpet av 2023. Prosjektet er eiet av Sopra Steria med Intervensjonssenteret ved Oslo Universitetssykehus som forskningspartner og Microsoft som prosjektpartner. Et eget selskap (HoloCare AS) er opprettet for å eie og videreforvalte prosjektresultatene ved prosjektperiodens avslutning.

Gjennom HoloCare Cloud har vi utviklet en fullverdig skalerbar plattform for holografisk visualisering av medisinske bildedata. Plattformen gjennomgår for øyeblikket en regulatorisk godkjenning for kommersiell klinisk bruk. Plattformen er allerede testet gjennom brukerstudier og kliniske studier på sykehus både nasjonalt og internasjonalt, med gode resultater. Det er lansert flere publikasjoner fra Oslo Universitetssykehus (OUS) som bekrefter nytteverdien til løsningen. Det er planlagt flere publikasjoner i 2023 basert på de seneste kliniske studiene. Og vi er kjent med at flere sykehusmiljøer ønsker å gjennomføre flere studier så snart løsningen er lansert. Med utgangspunkt i blant annet prosjektresultatene fra HoloCare Cloud har HoloCare AS søkt om både NFR-midler, UK-midler og Horizon-midler. Løsningen har fått svært mye oppmerksomhet og interesse i sykehusmiljøer og forsikringsselskaper globalt, både gjennom egen markedsføring og publikasjoner i Sopra Steria, OUS, Microsoft og HoloCare AS. HoloCare AS forventer de første inntektene i løpet av Q3/Q4 2023.

HoloCare Cloud, er en skyløsning som skal tilby kommersialiserbar klinisk visualisering for planlegging av -og veiledning under laparoskopisk leverreseksjon og kirurgisk behandling av medfødte hjertefeil hos barn, ved bruk av holografiske 3D-briller og maskinlæring for automatisert bildesegmentering. Våre tjenester skal via en sikker oppkobling mot en skyløsning muliggjøre en global markedsplass for norskutviklede løsninger for pasientspesifikk holografisk visualisering. Per i dag går standard visualisering av pasientens anatomi for diagnostikk og planlegging av operasjon ut på å bla gjennom snittbilder fra volumopptak fra CT og MR på todimensjonale skjermer. I de tilfellene hvor en ønsker en 3D-modell av et organ, vises denne også som et manipulerbart objekt på 2D-skjermer, eller stereoskopisk på 3D skjermer og ved bruk av polariserte briller. I HoloCare har vi utviklet prototyp-løsninger som benytter Microsoft HoloLens til å visualisere og manipulere 3D-objekter som hologram. Disse ”proof of concept” applikasjonene gir brukeren en helt annen virkelighetsopplevelse av pasientens spesifikke anatomi enn det dagens 3D-visualisering på flatskjerm gjør. HoloCares løsninger åpner dermed opp for en helt ny måte å kommunisere visuell informasjon på, samtidig som den muliggjør en unik form for samhandling mellom brukerne. Prosjektet HoloCare Cloud har til hensikt å videreføre våre «proof of concept»-applikasjoner for Mixed Reality-basert visualisering av 3D-anatomi for kirurgisk planlegging og navigasjon ved henholdsvis laparoskopisk leverreseksjon og reparasjon av medfødt hjertefeil. Disse prototypløsningene skal legges inn i en kommersiell løsning basert på skytjenester og automatisert generering av 3D-modeller for effektiv distribusjon og oppdatering til kunde, med så strømlinjeformet brukeropplevelse som mulig. Prosjektet er et samarbeid mellom Sopra Steria, Microsoft og Oslo Universitetssykehus.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena