Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Forebygging av den neste fallskaden hos eldre over 65 år. Tjenesteforskning på et nytt pasientforløp i Oslo.

Alternativ tittel: Effekter av sekundær-forebygging av fallskader. Evaluering av et samarbeid mellom Oslo kommune og Oslo skadelegevakt.

Tildelt: kr 6,1 mill.

PROSJEKTBESKRIVELSE Oslo ligger fortsatt på verdenstoppen i forekomst av hoftebrudd. I dette prosjektet undersøker vi hva som karakteriserer personer som pådrar seg hoftebrudd, og om det er mulig å forebygge nye fall og bruddskader gjennom et forbedret pasientforløp. I den første artikkelen, som vil publiseres i 2022, er målet å kartlegge hvilken informasjon eldre personer gir som kan predikere fremtidige hoftebrudd. Det er benyttet data fra fem fylker undersøkelsen i Norge som følger om lag 10 000 menn og kvinner i alder 70-79 år i ca. 10 år. Hoftebrudd ble innhentet gjennom sykehusdata. Resultatene viser at flere kvinner enn menn faller, og flest kvinner pådro seg et hoftebrudd i løpet av studien. Dårlig selvrapportert helse, lav sosial aktivitet og bruk av beroligende, sovemedisin og smertestillende medikamenter hadde var de sterkest prediktorene for fremtidige hoftebrudd hos de som hadde falt. Vi søker gjennom flere metoder å evaluere effekten av et strukturert tverrfaglig pasientforløp som har til mål å forebygge fall og brudd i Oslo. Satsingen startet to pilotbydeler Østensjø og Nordstrand, og er senere utvidet til å gjelde de fleste bydeler i Oslo. I mastergradsstudien til Bjørn Hagner: «A multifactorial prevention program of age-related hip fractures in the City of Oslo - An empirical analysis of program effectiveness» var målet å undersøke om den tverrfaglige intervensjonen som var implementert i pilotbydelene bidro til å redusere reinnleggelser av pasienter som hadde pådratt seg et hoftebrudd. Resultatene viser at det i perioden 2012-2019 var mindre risiko for reinnleggelser etter hoftebrudd i pilotbydelene sammenlignet med øvrige bydeler.

BAKGRUNN Fallskader hos eldre er vanlig og et folkehelseproblem som medfører store samfunnskostnader Eldres selvstendighet og livskvalitet blir truet av fallskader som også øker både sykelighet og dødelighet betydelig. Hoftebrudd er en av de mest kostnadskrevende diagnosene i Norge. Et gjennomsnittlig hoftebrudd ble i 2014 beregnet å koste ca. 540 000 NOK i løpet av det første året, og majoriteten av disse kostnadene er knyttet til kommunale tjenester som hjemmebasert omsorg, rehabilitering og sykehjemsopphold. I 2015 var det 937 eldre med hoftebrudd i Oslo. Eldre med høy fallrisiko har sammensatte lidelser og komplekse tjenestebehov. INNOVASJONEN Et nytt pasientforløp som iverksettes hos pasienter >65 år med fallskader ved Skadelegevakten. Det sendes ut fallmelding med sjekklister til fastleger og tjenestene i bydelene med hensikt å standardisere og effektivisere fallforebyggende utredning og iverksette kunnskapsbaserte tiltak med dokumentert effekt. MULIG VERDISKAPNING HVIS INNOVASJONEN HAR GOD EFFEKT En reduksjon i antall eldre som pådrar seg nye fall og bruddskader vil både kunne bedre eldres helse og livskvalitet samtidig som det vil redusere samfunnets utgifter til helse- og omsorgstjenester. Særlig vil en reduksjon i antall hoftebrudd kunne redusere de kommunale utgiftene til rehabilitering og pleie betydelig. Hvis vi oppnår tilsvarende resultater som man gjorde i California, ved å kombinere osteoporosebehandling med lokale fallforebyggende tiltak, vil Oslo kommune trolig kunne spare betydelige beløp på pleie, omsorg og rehabilitering. FORSKNING Behovet for forskning er begrunnet i at vi trenger å kunne dokumentere at innovasjonen har effekt både på reduserte fallskader, brudd og død samt ev. samfunnsøkonomiske gevinster. Kartlegging av brukererfaringer vil bidra til å målrette og forbedre tiltakene. Dette er forutsetninger for å spre denne innovasjonen til andre bydeler og kommuner i Norge, samt ut over landets grenser.

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester