Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

BioAlert; Biosensor for organdiagnostikk under kirurgi

Alternativ tittel: BioAlert; Biosensor for organ diagnostics during surgery

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektnummer:

296599

Prosjektperiode:

2019 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

BioAlert-prosjektet har gått ut på å utvikle medisinsk sensorutstyr basert på bioimpedansmålinger som i reell tid kan diagnostisere organpatologi under operasjoner (peroperativt) for å unngå alvorlige komplikasjoner postoperativt. Ved kritisk lav blodtilførsel til tarmen er det vanskelig å vurdere hvilken del av tarmen som må fjernes, og hvilke deler som vil hente seg inn igjen og derfor ikke må fjernes. Med dagens metode er treffsikkerheten bare i overkant av 50 %. Derfor fjernes sikker død tarm, pasienten legges på intensivavdelingen og reopereres etter 1 til 3 dager ved å fjerne gjenværende død tarm (second look surgery). Pasienten kan da utvikle alvorlige komplikasjoner som sepsis og multiorgansvikt med høy dødelighet. Etter kreftoperasjoner på bukspyttkjertelen og tarm kan anastomosen (skjøting av tarm til tarm eller tarm til organ) være utett så det lekker ut tarmsaft i bukhulen. Dette kan gi alvorlig bukhinnebetennelse, sepsis og død. Det er altså et presserende behov for nye metoder og som kan brukes under operasjonen for å fastslå om kirurgien er god nok. Sensocure AS utvikler BioAlert basert på bioimpedans for sanntid organdiagnostikk under kirurgi. I dyreeksperimenter på tarm med utilstrekkelig blodforsyning har vi økt treffsikkerheten i å diagnostisere hvilke deler av tarmen som vil overleve fra 50 % til 97 % slik at definitiv kirurgi kan gjøres ved første inngrep og en ikke trenger second-look operasjon. Vi har i dette BIA prosjektet videreutviklet metoden til et portabelt/frittstående fullverdig medisinsk instrument, som kan benyttes peroperativt for å vurdere tilstanden til ischemisk tarm, tarmanastomoser og organer som skal transplanteres. Det er et stort potensial for å redusere sykelighet, dødelighet og kostnader. I første del av prosjektet har vi i samarbeid med klinisk kompetanse ved Oslo Universitetssykehus, gjennomført studier av brukergrensesnitt og spesifisert brukerkrav til produktet. Egnede elektrode materialer er identifisert og forsøk er gjennomført for å avklare hvilke materialer som egner seg best til bruk på tarm. For å optimalisere elektrodeoppsett har vi testet ulike elektrodekonfigurasjoner og design av elektrodeholdere. Funksjonelle prototyper for kirurgisk verktøy er utviklet og testet i dyreforsøk, både i forhold til ulike geometrier og integrerte målemetoder. Basert på FoU resultater i prosjektet er industriell prototype for kirurgisk verktøy utviklet. Kommersielt tilgjengelige elektronikk-kretser som kan benyttes for bioimpedansmåling er evaluert og testet, og i samarbeid med 7Sense er prototype elektronikk og embedded software utviklet. Krav til elektronikk i medisinske produkter er evaluert i samarbeid med en av Nordens fremste sertifiseringsaktør, og elektronikk kretser er produsert ved en ledende produsent av medisinsk elektronikk. Studier med integrerte målemetoder der vi inkluderer bruk av photophlethysmografi og måling av tarmens egne elektriske signaler sammen med bioimpedans, har gitt lovende resultater med økt sensitivitet og spesifisitet, og mulighet for diagnose for flere patologier. Testing og verifisering er gjennomført både på modeller i laboratoriet og i dyreforsøk ved Oslo Universitetssykehus. Prosjektet har gitt Sensocure en solid kunnskap og kompetanse for å realisere nye medisinske produkter i markedet. Kunnskapen, teknologien og produktet som er utviklet i prosjektet vil kunne gi kirurger et verktøy for å forbedre dagens metode og unngå alvorlige komplikasjoner postoperativt. Godt samarbeid med Oslo Universitetssykehus har vært av stor betydning for Sensocure i prosjektet, og et viktig grunnlag for et videre samarbeid for utvikling og implementering av BioAlert. Nettverket med FoU partnere og leverandører i prosjektet er noe selskapet vil ha stor nytte av i fremtiden.

Virkninger - Resultater har gitt Sensocure en unik mulighet for å industrialisere et helt nytt medisinsk produkt, og dermed styrke konkurranseevne med nye medisinske produkter for nye bruksområder. - Forskningsresultater fra prosjektet som er delt gjennom publiserte artikler, bidrar til økt kunnskap innenfor fagområdet. - Resultater av prosjektet vil være verdifullt for nettverk av samarbeidspartnere i form av næringsutvikling, sysselsetting og verdiskaping i regionen. Effekter - Prosjektet har bidratt til utvikling av nye medisinske produkter, som vil kunne bidra til at leger får nye og sikrere vurderingsmetoder ved risikofylt kirurgi på pasienter. - Prosjektet vil kunne bidra til bedre behandlingsmuligheter for pasienter både nasjonalt og internasjonalt, og kunne redusere kostnader for pasientbehandling.

BioAlert-prosjektet går ut på å utvikle medisinsk sensorutstyr basert på bioimpedansmålinger som i reell tid kan diagnostisere organpatologi under operasjoner (peroperativt) for å unngå alvorlige komplikasjoner postoperativt. Ved kritisk lav blodtilførsel til tarmen er det vanskelig å vurdere hvilken del av tarmen som må fjernes, og hvilke deler som vil hente seg inn igjen og derfor ikke må fjernes. Med dagens metode er treffsikkerheten bare i overkant av 50 %. Derfor fjernes sikker død tarm, pasienten legges på intensivavdelingen og reopereres etter 1 - 3 dager ved å fjerne gjenværende død tarm (second look surgery). Pasienten kan da utvikle alvorlige komplikasjoner som sepsis og multiorgansvikt med høy dødelighet. Etter kreftoperasjoner på bukspyttkjertelen og tarm kan anastomosen (skjøting av tarm til tarm eller tarm til organ) være utett så det lekker ut tarmsaft i bukhulen. Dette kan gi alvorlig bukhinnebetennelse, sepsis og død. Det er altså et presserende behov for nye metoder og som kan brukes under operasjonen for å fastslå om kirurgien er god nok. Sensocure AS utvikler BioAlert basert på bioimpedans for sanntid organdiagnostikk under kirurgi. I dyreeksperimenter på tarm med utilstrekkelig blodforsyning har vi økt treffsikkerheten i å diagnostisere hvilke deler av tarmen som vil overleve fra 50 % til 97 % slik at definitiv kirurgi kan gjøres ved første inngrep og en ikke trenger second look operasjon. Vi skal i dette BIA prosjektet videreutvikle metoden til et fullverdig medisinsk instrument, som kan benyttes peroperativt for å vurdere tilstanden til ischemisk tarm, tarmanastomoser og organer som skal transplanteres. Det er et stort potensial for å redusere sykelighet, dødelighet og kostnader. Sensocure AS har tidligere utviklet mikro-biosensoren IscAlert, som overvåker blodforsyningen til organer. Les mer om Sensocure på www.sensocure.no.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena