Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

CareMatch: Digital formidling av persontilpassede aktivitetsbaserte tjenester for personer med demens

Alternativ tittel: CareMatch: Digital matchmaking of personalized activity-based service providers with people with dementia

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektnummer:

296634

Prosjektperiode:

2019 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

I CareMatch prosjektet ville partnerne utforske nye måter å organisere og levere demenstjenester på ved å ta i bruk en formidlingsplattform. Plattformen ble utviklet med utgangspunkt i to teknologier: 1: KUPA som eies av Noen AS, en metodikk for helsefremmende og forebyggende tjenesteyting utført av trenet ufaglært personell ved kognitiv svikt. 2: FRIDA-løsningen utviklet av Tietoevry for koordinering og digital kommunikasjon med frivillige personressurser. Forskningen i CareMatch er inspirert av formidlingsøkonomien hvor digitalisering og selvbetjening for alle aktører er sentralt for å effektivisere og skalere løsningen. Omfanget av demens i Norge, som i resten av verden, er stort og forventes å dobles innen 2040. Aktivitetstilbud ble lovfestet i helse- og omsorgstjenesteloven paragraf 3-2 i 2020, men det mangler variasjon i tilbudene, volum og individtilpasning i tilbudene. I det første året av prosjektet analyserte vi hvordan Noen AS dekker dette behovet gjennom bruk av tjenestemodellen KuPA-veiledning. Det ble gjennomført strukturerte intervjuer med brukere: Pårørende, KuPA-veiledere og kommuneansatte som alle er samarbeidspartnere i KuPA-veiledningen. Resultatene bekrefter viktigheten av god relasjon mellom hjelperne og mellom hjelperne og bruker. God relasjon viser seg å være avgjørende i alle fasene av en tjenesteopplevelse; for positiv oppstart av tjenesten, for god effekt av tjenesten og for korrekte resultater av kartleggingene. Digital matching ble dermed ett av hovedtemaene for forskningen. Innsikten har gitt svar på hvilke momenter som er kritiske i matchingen og dette er lagt til grunn i prototypen som er utviklet. Et annet hovedtema har vært effektivisering og digitalisering av støttefunksjoner og administrasjon av denne nye tjenestemodellen. Prosjektet har utforsket hvordan plattformen kan sørge for effektiv og trygg datahåndtering mellom kommunal oppdragsgiver og privat tilbyder og mellom kommune og innbygger. Funnene er lagt til grunn i nytt tjenestedesign og plattformteknologi for stor brukermedvirkning der innbygger, kommune og tilbyder samproduserer skreddersydd tjenestetilbud basert på vedtak om helsetilbud fra kommunen. Plattformen har blitt testet i en pilot i Øygarden og Hitra kommune. Testresultatene viser at innbyggerne ser positivt på bruk av plattform og digitale løsninger og at kommunens medarbeidere synes det er besparende og trygt å bruke plattformen. CareMatch omfatter tre typer innovasjon: - Tjenesteinnovasjon: En ny måte å organisere og levere pasientens helsetjeneste på, for personer med demens og deres pårørende. - Forretningsmodellinnovasjon: Nye betalingsmodeller der flere kan dele på tjenesteutgiftene. - Produktinnovasjon: En digital formidlingsplattform som støtter ny forretning- og tjenestemodell. CareMatch ble gjennomført i et tverrfaglig samarbeid mellom partnere med erfaring innenfor salutogen tilnærming til helse og demensomsorg, samskapende tjenestemodellering, design og utvikling av digitale teknologier og evalueringskompetanse.

Noen AS har oppnådd å få pilotversjon av en formidlingsplattform som oppleves positivt av brukerne. Resultatet gir grunnlag for å beslutte videre satsing på digital formidling og kommersialisering av teknologien. Gjennom prosjektet er vi orientert om forskningsfronten på området og har fått kunnskap og erfaring med å jobbe med teknologipartner, som vi vil bruke til å forbedre eksisterende prosesser. Tietoevry har fått nye kunnskaper og evner gjennom prosjektet som de vil bruke til å forbedre eksisterende prosesser. SINTEF har fått kunnskap omkring aksept og etiske sider av digitale løsninger hos personer med demens, pårørende og kommunalt ansatte – og hvilken aksept brukerne har for digital formidling og selvbetjening. Resultatene vil bli brukt i nye søknader, samarbeid, foredrag og formidling. Øygarden oppnådde å teste plattform som nytt effektiviserende digitalt samhandlingsverkøy - både som et selvbetjeningsverktøy for bruker/ familie og tilbyder av tjenestene, og som verktøy for ansatte som jobber med publikum og publikumsstøtte i kommunen

CareMatch vil gjøre det radikalt enklere og billigere å selge og kjøpe persontilpassede tjenester for oppfølging og veiledning av personer med demens. Noen AS har tidligere utviklet og implementert KuPA, en systematisert tjenestemodell som er med å kvalitetssikre målrettet tjenesteytingen til familier med demens. Vi rekrutterer og ansetter veiledere, lærer dem opp i tjenesteytingen og kobler dem mot familier med demens. Opplæring, kobling og oppfølging er i dag krevende å gjennomføre, både økonomisk og ressursmessig. Dette forhindrer videre vekst i bedriften. CareMatch vil utforske nye måter å organisere og levere tjenestene på ved å ta i bruk en formidlingsplattform. Plattformen utvikles med utgangspunkt i samarbeidsplattformen "Frida", fra Evry Norge AS Omfanget av demens i Norge er stort og forventes å dobbeles innen 2040. Det er mangel på individtilpassede oppfølgingstilbud som skaper aktivitet og livsmestring, selv om slike tilbud blir lovfestet i 2020. Gjennom CareMatch vil Noen AS effektivisere og skalere opp sin virksomhet og sørge for formidling av slike tjenester til langt flere kommuner og private hjem, til radikalt lavere priser. Forskningen i prosjektet er inspirert av formidlingsøkonomien hvor digitalisering og selvbetjening for alle aktører er sentralt. CareMatch omfatter tre typer innovasjon: - Tjenesteinnovasjon: En ny måte å organisere og levere persontilpassede tjenester for personer med demens og deres pårørende. - Forretningsmodellinnovasjon: Nye betalingsmodeller der flere kan dele på tjenesteutgiftene. - Produktinnovasjon: En digital formidlingsplattform som støtter ny forretning- og tjenestemodell. CareMatch er et tverrfaglig prosjekt med partnere som har erfaring innenfor salutogen/helsefremmende tilnærming til demensomsorg, samskapende tjenestemodellering, design og utvikling av digitale teknologier og evalueringskompetanse.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Temaer og emner

LTP3 Innovasjon i stat og kommunePolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgBransjer og næringerIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelOrganisasjon og ledelseDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorAnvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningBransjer og næringerHelsenæringenPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningFNs BærekraftsmålMål 9 Innovasjon og infrastrukturHelseLTP3 HelseTjenesterettet FoUUtviklingsarbeidLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPolitikk- og forvaltningsområderLikestilling og inkluderingDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)Fornyelse og innovasjon i offentlig sektorFNs BærekraftsmålLTP3 IKT og digital transformasjonLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringIKT forskningsområdeVisualisering og brukergrensesnittFNs BærekraftsmålMål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekstIKT forskningsområdeProgramvarer og tjenesterPolitikk- og forvaltningsområderOffentlig administrasjon og forvaltningPortefølje HelseLTP3 Uttesting og kommersialisering av FoUBransjer og næringerIKT-næringenIKT forskningsområdePortefølje InnovasjonDigitalisering og bruk av IKTLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierPortefølje Muliggjørende teknologier