Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

The ‘politics’ of a changing institutional ecology: coordination, prioritization and labour in Norwegian health, care and welfare services

Alternativ tittel: Dynamikker i en endrende institusjonell økologi: samhandling, prioritering og arbeid i helse, omsorg og velferdstjenestene i Norge

Tildelt: kr 23,9 mill.

Dette strategiske og miljøbyggende forskningsprosjektet bidrar til å utvikle tjenesteforskning som forskningsfelt gjennom en flerfaglig og sammenlignende utforskning av hvordan tjenestesamhandling er politisert, prioritert, organisert og erfart på ulike nivå og av ulike aktører i den norske velferdsstaten. Vi fokuserer på hvordan sosiale og strukturelle dynamikker skaper vilkår for de kommunale helse og omsorgstjenestene og identifiserer forhold som kan fremme eller hemme samarbeid og prioritering i tjenestene. Prosjektet relaterer seg til samfunnsutfordringen om velferdsregimets kapasitet og hvordan skape bærekraftige offentlige tjenester grunnlagt i verdien om lik tilgang til tjenester av lik kvalitet. Helse- og omsorgssektoren er en av sektorene som utgjør det institusjonelle landskapet i Norge. Primærhelsetjenesten er desentralisert og kommunale helse og omsorgstjenester utgjør den institusjonelle ryggraden i velferdsstaten. Disse tjenestene utgjør vårt startpunkt i prosjektet. Vårt forskningsfokus i fire arbeidspakker dekker en rekke forhold som vil gi ny kunnskap om tjenestesamhandling og inkluderer utforskning av; vilkår for å utvikle bærekraftige tjenester; arbeidet som produserer tjenester; organiseringen og styringen av kommunale tjenester; kommunal og nasjonal politikk rundt tjenestesamhandling, og; internasjonale policy-trender i helse- velferd og omsorg. Prosjektet ledes av Senter for Omsorgsforskning (SOF), vest, Høgskulen på Vestlandet (HVL), og har SOF øst, sør, midt, nord og NORCE samfunn som nasjonale partnere, og fire internasjonale partnere -UCSF, MSU, NIVEL og Aarhus Universitet. Foreløpige funn i policy analysen indikerer at logikker i helse-politikk tenderer mot et fokus på tjenestene i form av innhold og mindre i grad på den arbeidsintensiteten som kreves i produksjon tjenestene. Dette kan bidra til å fremme viktigheten av tjenestekvalitet men samtidig hemme et fokus på vilkår for arbeid i tjenestene.

This strategic project to build institutional expertise aims to develop the field of services research through a multidisciplinary and comparative exploration of the ways services interaction and coordination are politicized, prioritized, modelled and experienced at different levels and by different actors in the Norwegian welfare state. We will identify social and structural factors that may contribute to reduce unwarranted variations and priorities related to services coordination, and potentially contribute to ensure sustainable services. The project is situated within a contemporary paradox faced by every European state. On the one hand, there is a need for cutting public expenditure because of lower state remuneration and of austerity, an effort given force through current NPM policies. On the other hand, there is a greater demand for public services caused by societal changes spurred by changes in the market, such as the global decline in employment, increased migration flows and increased complex health care issues in the population. This projects ambition is to build a theoretical informed and potent policy influential services research through a practice-based methodological and critical multi-scalar scope on the challenge fragmented services provision represents for a sustainable welfare regime. We explicitly aim at developing services research by the use of a range of theoretical prisms, whereby the overall prism opens for an understanding of public services as co-related within a particular Norwegian ‘institutional ecology’. Understanding public services as a key to the welfare states’ egalitarian ideology, we also explore the role of municipals as agents counteracting inequality. The project is managed by the Center for Care Research (CCR) west, Western Norway University of Applied Sciences (HVL), and includes five national partners - CCR East, South, Mid, North and NORCE Society, and four international partners UCSF, MSU, NIVEL and Aarhus University.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Temaer og emner

InternasjonaliseringOrganisasjon og ledelseResponsible Research & InnovationRRI MedvirkningLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetLTP2 VelferdstjenesterGrunnforskningPortefølje HelsePortefølje Velferd, kultur og samfunnPolitikk- og forvaltningsområderVelferdPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningLTP2 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonPortefølje Industri og tjenestenæringerArbeidLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Demokrati, styring og fornyelseResponsible Research & InnovationLTP2 Demokrati, styring og forvaltningLTP2 Helse, forebygging og behandlingLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetFornyelse og innovasjon i offentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderVelferdVelferdVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningPolitikk- og forvaltningsområderForskningFNs BærekraftsmålLTP2 Innovasjon i stat og kommuneArbeidArbeidslivHelseLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePortefølje LivsvitenskapFornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning for fornyelse av offentlig sektorUtviklingsarbeidVelferdVelferdssamfunnets tjenester og organiseringLTP2 Fagmiljøer og talenterBransjer og næringerTjenesterettet FoULTP2 Fornyelse i offentlig sektorBransjer og næringerAnnen tjenesteytingAnvendt forskningDemokrati, makt og styringInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidFNs BærekraftsmålMål 3 God helse