Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Nanofiltered intake water to RAS for improved health and welfare of Atlantic salmon postsmolt.

Alternativ tittel: Nanofiltrert inntaksvann til RAS for bedret helse og velferd hos postsmolt

Tildelt: kr 2,9 mill.

I MEMBWELL fokuseres det på fiskehelse og fiskevelferd når AkvaFresh undersøker bruk av nanofiltrering for delvis avsalting av sjøvann som inntaksvann til RAS for postsmoltproduksjon. Ved delvis avsalting av sjøvann oppnås en annen ionesammensetning enn i vanlig brakkvann. Nofima og Institutt for kjemi ved NTNU sin rolle i prosjektet er derfor å utføre en grundig dokumentasjon av effekten nanofiltrert inntaksvann har på vannkvalitet, og fiskehelse- og velferd hos postsmolt i RAS. Hovedforsøket i prosjektet er gjennomført og avsluttet. I forsøket ble det brukt to identiske RAS ved NCRA i Sunndalsøra: et med nanofiltrert vann og et med vanlig brakkvann, begge med salinitet 12 promille. Postsmolt gikk i RAS i 12 uker. Gjennom RAS-perioden ble det tatt ut vannprøver til analyse av ionesammensetning hver uke. Vannet i alle karene ble byttet ut med sjøvann på gjennomstrømning, hvor postsmolten ble holdt i 3 uker for å se om det var forskjell mellom parallellene knyttet til denne overgangen. Hoveduttak av fisk til analyser av fiskehelse og fiskevelferd var i starten og slutten av RAS-perioden og etter sjøvannsperioden. Det arbeides nå med å analysere prøver og resultater fra forsøket. Så langt tilsier resultatene at bruk av nanofiltrert vann i RAS ikke har negativ effekt på fiskehelse og velferd for postsmolt. Et spennende resultat er at fisken som har gått i nanofiltrert vann har hatt bedre vekst enn fisk som har gått på vanlig brakkvann. Det var ingen signifikant forskjell i konsentrasjon av blodionene klorid, natrium og magnesium for fisk i de to parallellene. Velferdsscore av eksterne morfologiske skader viste ingen forskjell mellom parallellene, og alvorlighetsgraden var lav. Som forventet er det lavere innhold av toverdige ioner, som kalsium, magnesium og sulfat, i nanofiltrert vann enn i vanlig brakkvann. Flere prøver skal analyseres og det skal jobbes med å finne årsakssammenhenger for resultatene som er forskjellige mellom de to parallellene.

Innovasjonen er å benytte membranteknologi til å kontrollere vannkvaliteten i inntaksvann til RAS (resirkulerende akvakultursystemer) for produksjon av postsmolt av atlanterhavslaks (Salmo Salar). Spesielt rettes fokus mot reduksjon av sulfat for redusert risiko for utvikling av H2S. Oppdrettsbransjen har det siste året hatt store tap som følge av massedødelighet i RAS med brakkvann, hvor H2S antas å være årsaken. Hovedfokus i prosjektgjennomføringen er å dokumentere effekten av nanofiltrert vann på vannkvaliteten i RAS og på helse og velferd til postsmolt.

Aktivitet:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning