Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Vandreutstilling med lokal forankring: Formidling, samhandling og flerstedlig dialog om forskning på kvensk/norskfinsk kulturarv (IMMKven)

Tildelt: kr 0,50 mill.

Vandreutstillingen som har fått navnet Tuulessa-I vinden tar utgangspunkt i forskningsprosjektet IMMKven. IMMKven-prosjektet er opptatt av hvordan kvensk kulturarv kommer til uttrykk i dag, og vandreutstillingen vil vise fram forskningsfunn og inspirere til dialog med utgangspunkt i feltarbeidet. Med utstillingen tilbakeføres kunnskap til kvenske/norskfinske samfunn. Utstillingen er utformet i samarbeid med museer og kvenske-/norskfinske institusjoner i Troms og Finnmark. Vandreutstillingen har flere deler; en «fast» del, der IMMKven-forskerne presenterer problemstillinger, metoder og tolkninger, samt en «lokal» del der ulike samarbeidsinstitusjoner bruker sine samlinger for å knytte det foregående til en lokal forståelse og en åpning for publikum for å komme med innspill til disse tolkningene. Målet er gjøre folk nysgjerrige på det kvenske og det norskfinske i samtida; det er ei utstilling som inviterer folk bredt inn til å møte og reflektere omkring innsikter og funn fra forskningsprosjektet, og som videre bidrar til samfunnsdebatt rundt den nasjonale minoriteten kvener/norskfinner. Utstillingen stimulerer interessenter, inkludert private og offentlige aktører, til å delta i dialog og samhandling relatert til artikulasjon og forvaltning av kvensk/norskfinsk kulturarv. Med oss i utformingen har vi blant annet hatt med oss kunstner Åsne Kummeneje Mellem og håndverkerne Bjørn-Tore Josefsen og Hans-Erik Olsen ved Nord-Troms museum. For å utforske gode grep og formidlingsteknikker til bruk i utstillingen, har vi samarbeidet med formidlerne fra visningsstedene utstillinga skal vandre: Norges arktiske universitetsmuseum i Tromsø, Nord-Troms museum i Nordreisa, Alta Museum, Kvensk Institutt i Børselv og Vadsø museum -Ruija Kvenmuseum i Vadsø. Utstillingen ble åpnet i januar 2022 på Norges arktiske universitetsmuseum i Tromsø; deretter har utstillinga stått på Nord-Troms museum i Nordreisa, og for tiden står den oppført på Alta museum. Den skal videre til Kvensk Institutt i Børselv i løpet av vår 2023 og kommer til Vadsø museum-Ruija kvenmuseum på sensommeren 2023.

1. Vi har tilbakeført kunnskap og utviklet utstilling i dialog i de lokalsamfunn vi har studert 2. Vi har skapt oppmerksomhet om kvensk/norskfinsk kultur gjennom egen faglig, vitenskapelig, og populærvitenskapelige formidling, samt den formidling som har skjedd i media og på andre arenaer hvor vi har vært invitert til å delta. 3. Vi har styrket Uits samarbeid med museer når det gjelder formidling og forskning, gjennom sammen å utvikle og vise fram vandreutstillingen. Vi har samarbeidet med Norges arktiske universitetsmuseum i Tromsø, Nord-Troms museum i Nordreisa, Alta Museum, Kvensk Institutt i Børselv og Vadsø museum -Ruija Kvenmuseum i Vadsø. 4. Vi har styrket forskningsmiljøets kompetanse på forskning omkring kulturelle prosesser og museumsformidlingens rolle i disse gjennom arbeidet med utstillingen. Her har samarbeidet med Norges arktiske universitetsmuseum i Tromsø og Nord-Troms museum i Nordreisa, Alta Museum, Kvensk Institutt i Børselv og Vadsø museum -Ruija Kvenmuseum i Vadsø vært viktig, samt samarbeid med kvenske kunstnere og forfattere.

Den teoretiske forankringen for formidlingsprosjektet ligger i Clifford's anvendelse av Pratt's begrep om 'kontaktsoner' i tilknytning til museumsformidling. Intensjon har vært å bryte ned den enveis overføringen som ofte finnes i forholdet museum - minoritetskultur og snarere omskape museene tili et sted der kulturer kan møtes. Et annet utgangspunkt er Bhabhas term «the third space». Bhabhas 'tredje rom' kan oppfattes som et symbolsk sted der ulike tanker, utsagn og meninger møtes og kanskje føyes sammen til noe helt nytt; et potensielt rom for endring, og ikke minst i dette tilfellet, dialog. Bakgrunnen for dette er at det - for oss - er overraskende lite kunnskap om det kvenske selv i områder og blant aktører der en skulle tro at dette er kjent. Dessuten det er ofte store forskjeller mellom ulike lokalsamfunn når det gjelder det kvenske og dets historie. Derfor ønsker vi i samarbeid med lokale kulturinstitusjoner å lage en vandreutstilling som kan være en del av en dialog om hva som er det kvenske. Seks slike institusjoner har foreløpig signalisert sin interesse. Vandreutstillingen vil ha flere deler. En del, vandreutstillingen, der forskere presenterer sine problemstillinger, sine metoder og tolkninger, en del der de ulike institusjoner bruker sine samlinger for å knytte det foregående til en lokal forståelse og en åpning for påublikum for å komme med innspill til disse tolkningene. Prosjektmidlene vil brukes til a) koordinator, b) møter med samarbeidspartnere, c) materiell til vandreutstillingen. Målet er å starte prosessen våren 2019 og med utstillingsåpning ved Ruija Kvenmuseum 2021.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell