Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Early intervention for children at risk of reading disorders in Northern Norway: A cluster randomised trial

Alternativ tittel: Tidlig intervensjon for barn i Nord-Norge med risiko for lesevansker: En randomisert kontrollert studie

Tildelt: kr 14,2 mill.

Hovedmålet med studien er å utvikle et forskningsbasert tiltak som kan forbedre avkodingsferdigheter og leseforståelse hos elever som står i fare for å utvikle lese- og skrivevansker. Barns leseferdigheter er avgjørende for å lykkes i skolen. Et barns leseferdigheter har stor innvirkning på fremtidige utdannings- og karrieremuligheter. Det er derfor viktig å få kunnskaper om de tidlige tegnene på skriftspråkvansker, og de underliggende årsakene til disse, slik at lærere bedre bedre kan identifisere risikobarna og sette inn evidensbaserte tiltak. Tidlig identifisering og hjelp vil kunne redusere behovet for spesialundervisning, redusere skolefrafall og bidra til at flere blir aktive i samfunns- og arbeidsliv. Prosjektet vil gi elever en teoretisk velfundert intervensjon, og samtidig gi lærere kompetanseheving gjennom oppdatering fra fag- og forskningsfeltet. Studien er en randomisert kontrollert studie blant elever som oppnår svakeste nivå på nasjonale leseprøver på 1. og 2.trinn. Den ene gruppen vil bli tilbudt et program for å forbedre avkodingsferdigheter og språkforståelse, mens den andre gruppen vil få det tiltaket som vanligvis tilbys på den aktuelle skolen ("business as usual"). Intervensjonen skal gjennomføres av lærere og assistenter som har fått grundig innføring om sammenhengen mellom språklige ferdigheter og skriftspråkferdigheter. Tiltaket er utformet i den hensikt å forbedre muntlige språkferdigheter og avkodingsferdigheter hos risikobarn. Både intervensjonsgruppa og kontrollgruppa inkluderer barn i Nord-Norge, hvor andelen av elever som skårer på laveste nivå er langt større enn i landet for øvrig. Lærerne som deltar i prosjektet vil lære om kontinuitet mellom lesing og språkvansker. Gitt et vellykket resultat av denne RCT-studien, vil skolene fortsette å bruke ressurser til å forbedre leseferdigheter hos fremtidige elever. Prosjektfunn og erfaringer vil dermed bidra til en nasjonal kunnskapsbase for læreryrket.

The proposed study is a two-arm cluster randomized trial with group as the unit of randomisation. The two arms are (1) a programme to improve decoding skills and language comprehension and (2) "business as usual". The intervention is an intensive support programme delivered by trained teachers (or teaching assistants), and is designed to improve oral language ability and decoding skills in young students in Year 2 and Year 3 who are identified to be at risk for reading failure. The sessions focus on improving letter knowledge, phonological awareness, and vocabulary, reception of grammar and narrative skills. Both the intervention group and the control group includes children in Northern Norway, where the share of poor readers is higher than the national average. The most critical R&D challenges to be faced is implementation fidelity. The training will however enable teachers to understand the importance of the intervention and their role for successful implementation. Another critical challenge is absence. Both students and teachers may miss sessions due to illness or other reasons. To avoid problems related to sick leave among teachers, all schools will be requested to have a backup plan (e.g. trained teaching assistants who can act as stand-ins). Teachers involved in the project will learn about the continuities between reading and language disorders. Given a successful outcome of the RCT study, however, the schools will continue to use the resources to ameliorate reading failure in future students. The project findings and experiences will furthermore be widely disseminated and thus contribute to a national knowledge base for the teaching profession.

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren