Tilbake til søkeresultatene

BRANNSIKKERHET-Forsknings- og innovasjonssentre for brannsikkerhet

Reducing fire disaster risk through dynamic risk assessment and management (DYNAMIC)

Alternativ tittel: Redusere risiko for brannkatastrofer gjennom dynamisk risikomodellering og risikostyring (DYNAMIC)

Tildelt: kr 8,5 mill.

a) Doktoren og professoren Prosjektet DYNAMIC (Reducing fire disaster risk through dynamic risk assessment and management) er i sitt siste år, og mange (også personlige) mål er oppnådd. Anna Marie Gjedrem forsvarte sin avhandling med tittel «Innovative and Sustainable Solutions for WUI Fire Risk Management in Coastal Norway» 20. november og er nå post-doc i Australia. Hun forsker videre på hvordan samfunn kan leve med brannfaren, som klimaendringer og manglende skjøtsel av landskaper i flere tiår har skapt. Maria Monika Metallinou fikk opprykk til professor i mai 2023, og ble oppnevnt som medlem i EU-gruppen for å utarbeide studiet: Changing Wildfires – global patterns and European responses, for European Academies Science Advisory Council. b) Forebygging er viktigst, men mest forskning legges i konsekvensutredning Litteraturstudien innen kontrollert brenning av lynghei i Europa, (lyngheier var - og delvis er- til stede i alle europeiske land med atlanterhavskyst) viser at av om lag 1000 artikler, kun 22 har samfunnsvitenskapelig vinkling, og forebygging forskes det lite på. I DYNAMIC forsket vi på hvordan danne vellykkede grupper for lyngbrenning og hvordan elektronisk inngjerdete geiter reduserer biomasse nært hus. c) Blir vi «kloke av skade?» Vi undersøkte 6 branner i randsonen, som truet (eller delvis ødela) tettsteder i kyst Norge. Brannene startet utendørs, i landskap som tidligere var skjøtet lynghei. Gjennom en rekke intervju med involverte brannvesen, undersøkte vi risikoforståelse i forkant, selve håndteringen samt læringspunkter og tiltak i etterkant. Alle 6 brannvesen erkjente den økte faren, som følge av langvarig tørke og vind, men hadde ikke pålagt bålforbud, da de trengte mer beslutningsstøtte enn værmelding. Håndteringen ble studert basert på en modell der utslagsgivende faktorer inngår. Når ugunstige faktorer kombineres, kan vi lide tap, selv om brannvesenet handler riktig. Tiltakene i etterkant delte vi i kategorier: de som reduserer sannsynlighet, de som reduserer sårbarhet, og de som bedrer respons. De to første kategorier kalles primær skadebegrensning, mens å ruste opp beredskapen kalles sekundær skadebegrensning, ifølge WHO. Alle typer tiltak kunne identifiseres. Behovet for å redusere biomasse var forstått hos alle, bort sett fra (paradoksalt nok) den hardest rammede kommunen. d) Lyngsviing for å redusere biomasse Kompensasjon for lyngsviing er nå på plass i noen fylker, og kunnskap om teknikker og vurderinger blant lyngbrennere har økt. Lyngsviing er en potent brannfare på kort sikt – i tilfelle feilvurderinger, derfor arbeider vi med å videreutvikle kriteriene for hvor og når det er trygt å brenne lyng. På Haugalandet ble det også brent i randsonen til byggefeltet Skåredalen, påsken 2023, med formål å fjerne vegetasjon og skape klaring rundt husene. Gjedrem, A.M.; Metallinou, M.M. 2023, Safety Science, 159, 106032, https://doi.org/10.1016/j.ssci.2022.106032 e) Indeks for varsling av brannrisiko i trehus, testet mot historiske data Inntil nylig ble brannrisikoen for trehus estimert gjennom statiske vurderinger eller periodebaserte vurderinger for enkelte tider av året, for eks. juleferie. For boliger med innendørs trepanel, spesielt i taket øker brannfaren ved kaldt vær da oppvarmede bygg blir tørre innendørs. I denne studien måles tørrheten på trevirket og eksperimentelle observasjoner rapporteres for å støtte fuktinnholdet som en brannfareindikator for trehus. Basert på ti års værdata for tre utvalgte steder i Norge, Haugesund, Lærdal og Røros ble historisk fuktinnhold modellert og analysert ved hjelp av en tredimensjonal risikomatrise for å vurdere brukbarheten av resultatene fra brannrisikomodelleringen. En brannfareindeks ble introdusert for trehus i kaldt klima for å kommunisere risiko ved bruk av graderinger som ligner på den nasjonale skogbrannindeksen. Det er store forskjeller i antall dager med tørre forhold i hus i de utvalgte byene. Antall dager med forhøyet brannrisiko ser ut til å avhenge mer av antall dager med sterk vind enn dager med tørke. Dermed er Haugesund statistisk sett mer utsatt enn de tørrere innlandsbyene. Dette stemmer godt overens med de alvorligste bybrannene i Norge siden 1900, kanskje med unntak av Lærdalsbrannen, i 2014. Antallet høyrisikoperioder i det studerte tiåret var lavt, og risikoen kan ventelig håndteres av lokale brannvesen gjennom proaktive tiltak når det varsles på forhånd. Validering bakover i tid viser at metoden er egnet til varsling 3 dager fram. Testing av modelleringen for The Marshall Fire, USA, des. 2021, der 1094 bygninger brant, viser at metoden fungerer andre steder. Innføringen av brannfareindeks svarer godt til de siste endringene i norsk regelverk for brannvesenet, som krever at de har systemer for å oppdage risikotopper. Strand, R.D.; Log, T. A Cold Climate Wooden Home and Conflagration Danger Index: Justification and Practicability for Norwegian Conditions. Fire 2023, 6, 377. https://doi.org/10.3390/fire610

DYNAMIC is an interdisciplinary project focusing on fire disaster prevention, e.g. the 2014 Lærdalsøyri and Flatanger fires. Changes in climate, land-use, buildings, infrastructure and demography are increasing the fire risk in previously low-risk areas in Norway. DYNAMIC will map and model the abiotic, biotic, and human drivers of these changes in fire risk, develop risk forecasting strategies, and contribute to identify effective short and long term risk reducing measures. Two interconnected innovative aspects of DYNAMIC are (i) our radical cross-disciplinary expertise, as we are the first project, to our knowledge, integrating expertise form fire science, contingency management, computer science, meteorology, risk management, health, cultural landscape management, farming, and ecosystem science, and (ii) our cross-sectorial approach where the scientists collaborate closely throughout the project period with fire brigades, farming communities, and civic habitat management interest groups. DYNAMIC shall identify and monitor significant risk contributing factors, develop forecasting systems for high risk conditions and warn the emergency systems and the public when appropriate regarding single structure fire risk, conflagration risk and Calluna (No: røsslyng) dominated WUI fire risk. DYNAMIC shall support recent civic efforts in coastal Norway to reduce accumulated degenerated fire prone Calluna, intruded by very flammable junipers, and support and optimize innovative prescribed burning and fire control methods. Camp fires as ignition source will be addressed. Proactive emergency responses based on forecasted risk, and computer based training programs, will be developed, assessed and optimized. To reduce the likelihood of massive loss of lives, e.g. Greece and California 2018, warning systems aimed at supporting individuals at risk will be developed and tested. DYNAMIC will participate in the new IAFSS "Large Outdoor Fires & the Built Environment" Work Group.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

BRANNSIKKERHET-Forsknings- og innovasjonssentre for brannsikkerhet