Tilbake til søkeresultatene

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Nordic PerMed: PM-Heart - Precision Diagnostics and Predictions in Ischemic Heart Disease including Identification of Over-Treated Patients

Alternativ tittel: PM-Heart; Presis diagnostikk og forutsigbare utfall ved ischemisk hjertesykdom inkludert identifisering av overbehandlede pasienter

Tildelt: kr 8,6 mill.

Globalt er ischemisk hjertesykdom (IHD) den viktigste årsaken til tapte leveår. I EU finnes 13,2 mio. Pasienter diagnostisert med IHD, 700.000 bor i Nordiske land). IHD forårsaker brystsmerter, hjerteinfarkt, redusert fysisk kapasitet og redusert forventet levetid. IHD skyldes en rekke forhold og mange risikofaktorer og sykdomsmekanismer er kjent. For å utføre mer presis underklassifiseringer og risikovurdering, må vi kunne håndtere komplekse data. Foreløpig diagnostiseres og behandles pasienter med IHD ved hjelp av "one-size-fits-all" standard regimer. Dette fører til ineffektiv, kostbar og potensielt skadelig overbehandling. Samtidig identifiseres ikke pasienter med gjenværende høy risiko for å kunne tilbys bedre og mer tilpasset behandling. Målet er å utvikle og anvende en mer persontilpasset medisinsk behandling (PM) med det sammensatte mål å unngå både overbehandling og underbehandling av IHD. I dette nordiske tverrfaglige samarbeidet (Danmark, Norge og Island) har vi til hensikt å slå sammen store nordiske studier (kohorter) med godt karakteriserte pasienter med IHD, både klinisk og genetisk, ved å kombinere eksisterende og nye data. Hensikten er å skille mellom ulike undergrupper av IHD, for bedre å beskrive årsaken til IHD for den enkelte pasient. Ved hjelp av maskinlæring er vi i ferd med å utvikle et klinisk integrert diagnostisk beslutningstre (IHD-algoritme) som vil samle tilgjengelige data og for hver diagnostisk undergruppe anslå risikoen for mulige komplikasjoner for den enkelte pasient. Datagrunnlaget vil rutinemessig oppdateres med nye kliniske data, supplert med data fra de nordiske nasjonale registre og biobanker. Dette nordiske samarbeidet, som retter seg spesielt mot pasienter med IHD, ønsker å kvalitetssikre resultatene på en ny og uprøvd måte, av stor verdi for pasienten, helsevesenet og samfunnet generelt, og legge til rette for redusert bruk av medisinering, sykehusinnleggelser og reduserte helsekostnader

Globally, the leading cause of years of life lost is ischemic heart disease (IHD). In the EU 13.2 mio. patients are diagnosed with IHD, 700,000 live in the Nordic countries. IHD causes chest pain, myocardial infarcts, reduced physical capacity and reduces life-expectance. IHD is not caused by a single mechanism but rather by a variety of different ones. Many risk factors and disease mechanisms are known, but we urgently need to manage complex data that can drive precise sub-classifications and risk stratification. At present, patients with IHD are generally diagnosed and treated using one-size-fits-all standard regimes. This leads to inefficient, costly, potentially harmful over-management. At the same time, patients with high risk are not identified and treatment not optimized. The objective is to develop and clinically implement personalized medicine (PM) with the dual purpose of avoiding both overtreatment as well as under-treatment in IHD. In this Nordic interdisciplinary collaboration, we intend to establish and merge large Nordic cohorts with well-described IHD genotypes and clinical expressions by combining existing and new data. The purpose is to differentiate between different subgroups of IHD, and from the better characterization identify each patient's cause of IHD. Using a machine learning approach, we will create a clinical integrative IHD algorithm, that will aggregate the available data and in each diagnostic subgroup estimate the risk for future complications in the individual patient. The data foundation will be routinely obtained clinical data, supplemented by data from the Nordic national registries and biobanks, This Nordic collaboration will target this patient group to cross-validate and benchmark the results in a new and unprecedented manner, a major value to the patient, the healthcare system and society in general, reducing use of medication, hospital visits and healthcare expenses.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping