Tilbake til søkeresultatene

BRANNSIKKERHET-Forsknings- og innovasjonssentre for brannsikkerhet

Health risks and health effects of firefighter work: Exposures, diseases and preventive measures

Alternativ tittel: Helserisiko og helseeffekter av brannkonstabelarbeid: Eksponering, sykdommer og forebyggende tiltak.

Tildelt: kr 8,8 mill.

Eksponering til varme omgivelser i kombinasjon med høy arbeidsintensitet utsetter brannkonstabler for betydelig termisk stress. Under brannslokking er det også påvist eksponering av flere kreftfremkallende stoffer, både ved direkte eksponering via hud og luftveier, men også via bekledning og annet personlig verneutstyr. Det er behov for økt kunnskap og bedre forståelse av de faktorene som fører til helseproblemer og sykdommer, og hvordan dette er relatert til arbeidet som utføres i dette yrket. Hovedmålet med prosjektet er å studere helserisiko blant brannkonstabler, og utfordringen med eksponering for varme og kreftfremkallende forbindelser, relaterte utfall, og hvordan denne kunnskapen kan brukes til å etablere forebyggende tiltak. Helseforskningsgrupper ved SINTEF, Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Kreftregisteret vil sammen med RISE Fire Research samarbeide for å øke kunnskapen om disse temaene. Prosjektet samarbeider også med Fire Research and Innovation Center (FRIC), en internasjonal rådgivende ekspertgruppe og en referansegruppe med representanter fra brannvesen, myndigheter og produsenter av vernebekledning. Prosjektet vil studere kreftforekomst ved bruk av registerdata og eksponeringsestimater, og beskrive gjennomtrenging av giftige røykpartikler, gasser og damp ved bruk av småskala-scenarier og reelle brannscenarioer. Både mannlige og kvinnelige brannkonstabler inkluderes i studier av varmeeksponering. Resultatene vil kunne danne grunnlaget for endringer i praksis som kan føre til en reduksjon i forekomsten av kreft, og utvikling av tiltak som kan brukes av i) produsenter for å forbedre vernebekledning for brannkonstabler og ii) offentlige etater og brannsikkerhetsaktører. Det er kjent at brannkonstabler har høyere risiko for en del kreftformer, men vi vet lite om hva denne økte risikoen skyldes. I 2020 rekrutterte vi en PhD kandidat tilknyttet Kreftregisteret som vil undersøke risiko for mulig eksponeringsrelaterte kreftsykdommer med et særlig fokus på kreft i urinveiene. Det er etablert en kohort med nærmere 5000 brannmenn ansatt fra 1950 og fram til i dag. Gjennom kobling mot kreftdata vil vi få en oversikt over risiko for alle krefttyper blant brannkonstabler sammenlignet med den generelle norske befolkningen. RISE har utviklet nye målemetoder for å karakterisere brannrøyk i brannforsøk i laboratorium og i felt og gjennomført en flere testbranner. De nye metodene vil muliggjøre kartlegging og kvantifisering av hvor godt røykdykker bekledning beskytter mot kreftfremkallende stoffer i røyken og gi svar på hvordan røykdykkerbekledning kan evalueres og sammenlignes, med hensyn til beskyttelse mot partikkelgjennomtrengning. SINTEF har ferdigstilt en laboratoriestudie som har undersøkt fysiologiske responser og varmetoleranse hos kvinner og menn under ekstreme omgivelser kledd i røykdykkerdress. En artikkel er akseptert i Applied Ergonomics. Hovedfunnet fra denne studien var at det ikke var forskjeller i varmetoleranse mellom kvinner og menn. Imidlertid ble det notert store individuelle forskjeller i varmetoleranse, noe som tyder på behovet for en egen varmetoleransetest i fysiske arbeidsmiljøstandarder for røykdykkere. STAMI, SINTEF og Rise Fire Research har gjennomført øvelsesbranner i hus og samlet inn prøver av blant annet polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) som avsettes på hud, yrkeshygieniske målinger innenfor og utenfor brannbekledningen, varmeksponeringsmålinger og urinprøver fra brannkonstablene som deltar. Øvelsesbrannene er gjennomført i oktober 2021, mars 2022 og november 2022. STAMI har undersøkt brannkonstablers eksponering for kreftfremkallende kjemiske forbindelser som benzen, 1,3-butadien og PAH ved bruk av dagens og neste generasjons brannbekledning i forbindelse med røykdykking ved øvelsesbranner. SINTEF har gjennomført målinger av fysiologiske parametere som hjertefrekvens, kjerne- og hudtemperaturer. Temperatur og fukt i bekledningen er registrert, og med bruk av utstyr fra RISE er det målt temperaturen på utsiden av vernebekledningen. Resultatene fra arbeidspakken skal publiseres som en vitenskapelig artikkel og et abstrakt på en konferanse.

-

An increased demand for new knowledge and a better understanding of the underlying factors leading to health problems/illnesses among firefighters, and how this relates to firefighting work and the firefighting environment is needed in order to establish functional preventive measures. The primary objectives of the project is to explore health risks among firefighters, and to study the dual challenge of exposure to heat and carcinogenic compounds exposure and related outcomes, and how this knowledge can be used to establish preventive measures. The project will be divided into 5 work packages: WP1. Exposure-related cancer risk among Norwegian firefighters (using register data) WP2. Particle penetration in protective clothing in a medium scale perspective (laboratory study) WP3. Heat strain and thermoregulatory responses in female and male firefighters (laboratory study) WP4. Firefighters exposure to carcinogenic substances in large scale scenarios (field study) WP5. Health-promoting measures (multi-disciplinary, integrated analyses from WP1-WP4) An interdisciplinary approach will be applied to achieve the goals of the project. Health and occupational research groups at SINTEF and National Institute of Occupational Health (STAMI) together with the Cancer Registry of Norway (CRN) and RISE Fire Research will work on this thematic area and seek to generate more knowledge about the risk of cancer in firefighters, exposure to heat and carcinogenic compounds and the benefits of preventive measures. The project will aim at a close collaboration with the Fire Research and Innovation Centre – FRIC and will ensure that health risks are covered in this project as well as in FRIC-projects. The project will also work in close cooperation with an international advisory expert group and a reference group of representatives from firefighter departments, authorities, scientists, and producers of firefighter clothing.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BRANNSIKKERHET-Forsknings- og innovasjonssentre for brannsikkerhet