Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte H2020- UiS

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektnummer:

299365

Prosjektperiode:

2019 - 2019

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

UiS har i sin strategi som mål om at vi skal hente flere midler fra EUs forskningsprogram og komme opp på et nivå som er likt med de etablerte universitetene i Norge. Så langt i H2020 har vi hatt en fin økning i antall søknader og vil øke enda mer i 2019. Vi har også i større grad en tidligere vært koordinator i søknader. Styret ved UiS har nå satt i gang en rekke tiltak for økt kvalitet og innvilgelse av våre søknader. Koordinator rollen stiller større krav til å avsette ressurser i forhold til arbeidet med søknadene. Vi vil øke bruken av egne ressurser på søknadsarbeid, samt støtte fra konsulenttjenester (review av søknader) og mentoring/coaching for noen utpekte faggrupper. For å nå målene må UIS i større grad oppmuntre til deltakelse på viktige europeiske arenaer og vi har derfor etablert ordningen med posisjoneringskoordinatorer for H2020. Havteknologi, helseteknologi, kvalitet/sikkerhet innen helse, samfunnssikkerhet, lesevitenskap og miljøvennlig energi er særlig viktige områder for UiS i forhold til posisjonering. I 2019 vil UiS utvide denne ordningen til flere fagområder. I tillegg så er de nasjonale sentrene (lesesenteret og læringsmiljøsenteret) viktige. Posisjoneringsstøtte vil derfor være ekstra viktig for 2019. Horisont 2020 fokus på bedrift og end- user deltakelse stiller også større krav til involvering av aktører utenfor universitetssektoren. Vi har derfor etablert egne innovasjons/samarbeidsfora med aktører i regionen, og vi har god erfaring med Horisont Vest nettverket som jobber opp mot viktige industriklynger på Vestlandet. Det er et godt samarbeid med f.eks. Stavanger kommune som adresser mange av de aktuelle temaer innen samfunnsutfordringene i horisont 2020. EU-enheten er et samarbeid mellom UiS,NORCE,SUS,HVL,VID som bidrar til økt samarbeid på Vestlandet i forhold til Horisont 2020. EU-enheten er også prosjektleder for Horisont Vest. EU-enheten er organisasjonsmessig plassert inn under forsknings- og innovasjonsavdelingen ved UiS.

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Temaer og emner

Bransjer og næringerTransport og samferdselMiljøvennlig energiFornybar energi, bioPolitikk- og forvaltningsområderVelferdPolitikk- og forvaltningsområderForskningCO2-håndteringGrunnforskningBransjer og næringerHelsenæringenDemokrati, makt og styringMiljøvennlig energiFornybar energi, geotermiskFornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning for fornyelse av offentlig sektorMiljøteknologiSamfunnssikkerhetFNs BærekraftsmålMål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekstAnvendt forskningMarinIKT forskningsområdeKommunikasjonsteknologiDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorInternasjonaliseringInternasjonale stimuleringsmidlerFNs BærekraftsmålMiljøvennlig energiEnergisystem, komponenter og teknologiBransjer og næringerHavbrukAnnen havbruksrelevant forskningPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgCO2-håndteringCCS - annetMarinHavbrukPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningHavbrukHelseMiljøvennlig energiMiljøvennlig energi, annetLTP3 Rettede internasjonaliseringstiltakLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInternasjonaliseringMobilitetLTP3 IKT og digital transformasjonPolitikk- og forvaltningsområderLTP3 HelsePortefølje Banebrytende forskningLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePortefølje InnovasjonLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktPortefølje HelseLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetPortefølje Energi og transportKlimarelevant forskningLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningLTP3 Klima, miljø og energiLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierPortefølje Muliggjørende teknologierMiljøvennlig energiLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP3 Hav og kystLTP3 Tillit og fellesskapInternasjonaliseringKutt i utslipp av klimagasserMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, batteri/elPortefølje Demokrati og global utviklingBransjer og næringerEnergi - NæringsområdePortefølje Mat og bioressurserLTP3 Innovasjon i stat og kommuneFNs BærekraftsmålMål 10 Mindre ulikhetIKT forskningsområdeProgramvarer og tjenesterIKT forskningsområdeBransjer og næringerIKT-næringenDigitalisering og bruk av IKTPortefølje ForskningssystemetLTP3 Demokrati, styring og forvaltning