Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte H2020- UiS

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektnummer:

299365

Prosjektperiode:

2019 - 2019

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

UiS har i sin strategi som mål om at vi skal hente flere midler fra EUs forskningsprogram og komme opp på et nivå som er likt med de etablerte universitetene i Norge. Så langt i H2020 har vi hatt en fin økning i antall søknader og vil øke enda mer i 2019. Vi har også i større grad en tidligere vært koordinator i søknader. Styret ved UiS har nå satt i gang en rekke tiltak for økt kvalitet og innvilgelse av våre søknader. Koordinator rollen stiller større krav til å avsette ressurser i forhold til arbeidet med søknadene. Vi vil øke bruken av egne ressurser på søknadsarbeid, samt støtte fra konsulenttjenester (review av søknader) og mentoring/coaching for noen utpekte faggrupper. For å nå målene må UIS i større grad oppmuntre til deltakelse på viktige europeiske arenaer og vi har derfor etablert ordningen med posisjoneringskoordinatorer for H2020. Havteknologi, helseteknologi, kvalitet/sikkerhet innen helse, samfunnssikkerhet, lesevitenskap og miljøvennlig energi er særlig viktige områder for UiS i forhold til posisjonering. I 2019 vil UiS utvide denne ordningen til flere fagområder. I tillegg så er de nasjonale sentrene (lesesenteret og læringsmiljøsenteret) viktige. Posisjoneringsstøtte vil derfor være ekstra viktig for 2019. Horisont 2020 fokus på bedrift og end- user deltakelse stiller også større krav til involvering av aktører utenfor universitetssektoren. Vi har derfor etablert egne innovasjons/samarbeidsfora med aktører i regionen, og vi har god erfaring med Horisont Vest nettverket som jobber opp mot viktige industriklynger på Vestlandet. Det er et godt samarbeid med f.eks. Stavanger kommune som adresser mange av de aktuelle temaer innen samfunnsutfordringene i horisont 2020. EU-enheten er et samarbeid mellom UiS,NORCE,SUS,HVL,VID som bidrar til økt samarbeid på Vestlandet i forhold til Horisont 2020. EU-enheten er også prosjektleder for Horisont Vest. EU-enheten er organisasjonsmessig plassert inn under forsknings- og innovasjonsavdelingen ved UiS.

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Temaer og emner

Politikk- og forvaltningsområderVelferdMiljøvennlig energiFornybar energi, geotermiskMiljøvennlig energiFornybar energi, bioInternasjonaliseringInternasjonale stimuleringsmidlerFornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning for fornyelse av offentlig sektorBransjer og næringerHelsenæringenInternasjonaliseringSamfunnssikkerhetFNs BærekraftsmålMål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekstMiljøteknologiDemokrati, makt og styringIKT forskningsområdeFNs BærekraftsmålMål 10 Mindre ulikhetPolitikk- og forvaltningsområderForskningMarinMarinHavbrukIKT forskningsområdeProgramvarer og tjenesterMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, batteri/elBransjer og næringerIKT-næringenBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeMiljøvennlig energiEnergisystem, komponenter og teknologiHavbrukDigitalisering og bruk av IKTDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetMiljøvennlig energiMiljøvennlig energi, annetAnvendt forskningLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierHelseFNs BærekraftsmålPortefølje Muliggjørende teknologierPortefølje Banebrytende forskningPortefølje ForskningssystemetPortefølje InnovasjonPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgMiljøvennlig energiPortefølje HelseLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktPortefølje Energi og transportLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerPortefølje Mat og bioressurserLTP3 IKT og digital transformasjonKutt i utslipp av klimagasserLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetInternasjonaliseringMobilitetLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapLTP3 Tillit og fellesskapLTP3 Demokrati, styring og forvaltningLTP3 HelsePolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningPortefølje Demokrati og global utviklingLTP3 Innovasjon i stat og kommuneBransjer og næringerTransport og samferdselGrunnforskningIKT forskningsområdeKommunikasjonsteknologiHavbrukAnnen havbruksrelevant forskningCO2-håndteringCCS - annetFornyelse og innovasjon i offentlig sektorBransjer og næringerKlimarelevant forskningLTP3 Klima, miljø og energiLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP3 Rettede internasjonaliseringstiltakLTP3 Hav og kystCO2-håndteringPolitikk- og forvaltningsområder