Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte H2020- UiS

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektnummer:

299365

Prosjektperiode:

2019 - 2019

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

UiS har i sin strategi som mål om at vi skal hente flere midler fra EUs forskningsprogram og komme opp på et nivå som er likt med de etablerte universitetene i Norge. Så langt i H2020 har vi hatt en fin økning i antall søknader og vil øke enda mer i 2019. Vi har også i større grad en tidligere vært koordinator i søknader. Styret ved UiS har nå satt i gang en rekke tiltak for økt kvalitet og innvilgelse av våre søknader. Koordinator rollen stiller større krav til å avsette ressurser i forhold til arbeidet med søknadene. Vi vil øke bruken av egne ressurser på søknadsarbeid, samt støtte fra konsulenttjenester (review av søknader) og mentoring/coaching for noen utpekte faggrupper. For å nå målene må UIS i større grad oppmuntre til deltakelse på viktige europeiske arenaer og vi har derfor etablert ordningen med posisjoneringskoordinatorer for H2020. Havteknologi, helseteknologi, kvalitet/sikkerhet innen helse, samfunnssikkerhet, lesevitenskap og miljøvennlig energi er særlig viktige områder for UiS i forhold til posisjonering. I 2019 vil UiS utvide denne ordningen til flere fagområder. I tillegg så er de nasjonale sentrene (lesesenteret og læringsmiljøsenteret) viktige. Posisjoneringsstøtte vil derfor være ekstra viktig for 2019. Horisont 2020 fokus på bedrift og end- user deltakelse stiller også større krav til involvering av aktører utenfor universitetssektoren. Vi har derfor etablert egne innovasjons/samarbeidsfora med aktører i regionen, og vi har god erfaring med Horisont Vest nettverket som jobber opp mot viktige industriklynger på Vestlandet. Det er et godt samarbeid med f.eks. Stavanger kommune som adresser mange av de aktuelle temaer innen samfunnsutfordringene i horisont 2020. EU-enheten er et samarbeid mellom UiS,NORCE,SUS,HVL,VID som bidrar til økt samarbeid på Vestlandet i forhold til Horisont 2020. EU-enheten er også prosjektleder for Horisont Vest. EU-enheten er organisasjonsmessig plassert inn under forsknings- og innovasjonsavdelingen ved UiS.

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Temaer og emner

Delportefølje Samfunnssikkerhet, sårbarhet og risikoCO2-håndteringCCS - annetGrunnforskningFNs BærekraftsmålMål 10 Mindre ulikhetIKT forskningsområdeProgramvarer og tjenesterSamfunnssikkerhetLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Demokrati, styring og fornyelsePortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapMiljøvennlig energiMiljøvennlig energi, annetBransjer og næringerHelsenæringenPortefølje Naturvitenskap og teknologiLTP2 HavPortefølje HelsePortefølje Muliggjørende teknologierMiljøteknologiMarinHavbrukLTP2 Fornyelse i offentlig sektorAnvendt forskningLTP2 Helse, forebygging og behandlingLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerPolitikk- og forvaltningsområderForskningBransjer og næringerTransport og samferdselFNs BærekraftsmålMiljøvennlig energiFornybar energi, bioDemokrati, makt og styringPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgLTP2 Rettede internasjonaliseringstiltakMiljøvennlig energiEnergisystem, komponenter og teknologiFornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning for fornyelse av offentlig sektorInternasjonaliseringMobilitetMarinHelseLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneBransjer og næringerPortefølje HavLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierIKT forskningsområdeKommunikasjonsteknologiHavbrukAnnen havbruksrelevant forskningCO2-håndteringFornyelse og innovasjon i offentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderLTP2 IKT og digital transformasjonFNs BærekraftsmålMål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekstInternasjonaliseringInternasjonale stimuleringsmidlerBransjer og næringerIKT-næringenIKT forskningsområdeDigitalisering og bruk av IKTLTP2 Innovasjon i stat og kommuneLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetMiljøvennlig energiFornybar energi, geotermiskHavbrukLTP2 Demokrati, styring og forvaltningLTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktPortefølje Industri og tjenestenæringerLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, batteri/elBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeMiljøvennlig energiInternasjonaliseringLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningPortefølje Energi, transport og lavutslippPolitikk- og forvaltningsområderVelferd