Tilbake til søkeresultatene

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

N2 - Høyere opp i Verdikjeden - Leverandørutviklingsprogram for Nord-Norge

Alternativ tittel: Higher in the value Chain - Program for suplier developmet in Northern Norway

Tildelt: kr 11,4 mill.

Visjonen til N2 har vært å utvikle fremtidens leverandører i Nord-Norge. Dette oppdraget har prosjektet fått gjennom Regjeringens Nordområdestrategi fra 2017 som har resultert i det nordnorske pilotprosjektet N2. Eierne og samarbeidspartnerne i prosjektet består av våre to / tre nordligste fylkeskommuner; Nordland-, Troms-, og Finnmark, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, samt Sametinget i samarbeid med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Prosjektet drives av KUPA. Prosjektperioden var i utgangspunktet fra 2019 – 2021. Prosjektperioden utvidet til også å gjelde år 2023. N2 fokuserer særlig på fire områder; • Øke konkurransekraften til nordnorske leverandører og kompetansemiljø innenfor sjømat, reiseliv og opplevelsesnæringen og tilstøtende næringer. • Skape et fremtidsrettet næringsliv gjennom FoU og bransje-overskridende samarbeid ved å se etter nye innovative satsinger. • Forsterke og være komplementær til arbeid i eksisterende klynger og nettverk, og skape nye der det er behov. • Fokusere på bærekraft kaldt klima, eksponerte forhold og landsdelens naturgitte fortrinn. Arbeidspakke 3: Styrke samarbeidet mellom forskningsmiljø og næringsliv • Hovedaktivitet 3.1: Kompetansemegling og mobilisering til sterkere kobling mellom næringsaktører og FoU-miljø i etablerte nettverk og klynger. • Hovedaktivitet 3.2: Finansiering av forprosjekter for bedrifter. Prosjektet skal kunne tildele forprosjekter til bedrifter som ønsker å bruke forskningsmiljø for å utvikle nye produkter eller tjenester. • Hovedaktivitet 3.3: Styrke mobiliteten mellom næringsliv og forskningsmiljø. Aktiviteter som stimulerer til mobilitet og utveksling av forskere og studenter mellom næringsliv og forskning. Forregion N2 inngår i Forskningsrådets FORREGION-program, og skal bidra til økt forskningsbasert innovasjon i Nord-Norge innen sjømat- og opplevelsesnæring. Gjennom Forregion N2 ble det tilbudt følgende virkemidler: • Kompetansemegling • Nettverksmøter • Forprosjekt i bedrift N2 har hatt egne kompetansemeglere innenfor følgende områder: • Sjømat med virkeområde Nordland ved KpB. • Opplevelser med virkeområde Nordland, ved KpH • Samisk reiseliv med virkeområde Troms og Nordland, ved Sàpmi næringshage • Samisk reiseliv med virkeområde Finnmark, ved Visjona Forprosjekt i bedrift er et virkemiddel for bedrifter som ønsker å kjøpe inn forskningskompetanse til et utviklingsprosjekt i egen virksomhet. Tiltaket er rettet mot bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring. Bedriften må ha en ambisjon om at forprosjektet skal føre til videre arbeid med forskning. Bedrifter innen følgende næringer er prioritert: Sjømat- og reiseliv/opplevelsesnæringene. For alle forprosjekter og for forprosjekter i Troms og Finnmark i særdeleshet vil bransje-/grenseoverskridende forprosjekter med fokus på bærekraft prioriteres Målgrupper: Næringsliv Nettverksmøter for bedrifter samler ulike typer aktører for å diskutere en aktuell problemstilling. Kompetansemeglere organiserer møtene, der deltagerne skal komme fram til en felles konklusjon eller handlingspunkter, som kan lede til felles prosjekter eller innsats. Nettverksmøter egner seg blant annet til å samle aktører fra ulike næringer til felles diskusjoner av muligheter, for eksempel i form av forskning til nytte for flere bedrifter innen en næring.

Agenda Kaupang fikk i oppdrag å evaluere N2 Leverandørutviklingsprogram for Nord Norge. Evalueringen ble gjennomført august til november 2021. Evalueringen ble ledet av Per Trygve Hoff og Morten Stendstadvold. Agenda Kaupang møtte styringsgruppen 12. januar 2022. Evalueringen skulle avdekke læring og kunnskap om gjennomføring, resultat, nytteverdi og effekt av leverandørutviklingsprogrammet. Og evalueringen skulle gi eierne og samarbeidspartene svar på om de hadde lyktes å nå ambisjonene om å skape en overordnet og helhetlig satsning på Nord Norge. Læringspunkter og anbefalinger fra evalueringen var: Bedre planlegging N2 var resultat av et politiske initiativ som ikke ble utredet i tilstrekkelig grad. Utviklingen av initiativet ble for tidlig overlatt til fylkeskommunene og aktører med sterkt eierskap til de eksisterende virkemidlene. Handlingsrommet var uavklart. Den overordnede styringen av initiativet eller programmet burde vært strammere. Mer involvering av næringslivet Utgangspunktet for satsingen var ønsket om leverandørutvikling i Nord Norge og et mer effektivt virkemiddelapparat. Målgruppen – næringslivet i nord – ble tatt lite eller ikke i det hele tatt med i planleggingsfasen. Responsen fra spørreundersøkelsen rettet mot søkere og deltagere i programmet kan tyde på at næringslivet har et begrenset forhold til N2 og ideen bak dette. Det tok tid før søkere forsto hva de kunne søke på. På bakgrunn av dette stiller vi følgende spørsmål: - Kunne brukerperspektivet blitt sterkere innarbeidet i N2 fra starten av? - Kunne involvering av næringslivsrepresentanter (organisasjoner) og informasjonsinnhenting om brukernes behov ha gitt de offentlige eierne en sterkere felles plattform og påvirket prosjektplanen som ble utarbeidet? - Ble program og programidé tilstrekkelig markedsført ut mot næringsaktørene, etter det innledende oppstartsseminaret? Samarbeid og møteplasser skaper alltid synergier Til tross for at prosjektets ambisjoner ble nedskalert, så har viremiddeloperatørene samarbeidet om kompetansemidlene som ble bevilget gjennom fylkeskommunene. Dette har trolig gitt: - Bedre beslutninger og råd til søkere av kompetansemidlene - Økt kunnskap blant de offentlige aktørene og deres saksbehandlere om øvrige aktører, og deres faglige perspektiv av betydning for utviklingen av næringslivet i regionen. - Økt kunnskap om utfordringer og næringsaktører i andre deler av Nord Norge og hvordan disse kan ha nytte av hverandre på tvers av regionen. Hold fast ved ideen Ideen om mer koordinert bruk av ulike virkemidler og kunnskap i ulike deler av virkemiddelapparatet er god, men uforløst. Hindre man må jobbe videre med er: - Vedtekter og regelverk hos virkemiddelleverandørene må endres slik at nye samarbeidsformer kan prøves ut og implementeres. o Det må sees både på muligheten for å avvike fra nasjonale beslutningsprosesser der det skal satses regionalt, og o Det må sees på muligheten for å legge deler av aktørenes midler, ressur

For Nord-Norge er det en spesifikk utfordring i Innovasjonsinfrastrukturen at det er svakt utviklede relasjoner mellom næringsliv og forskning. Dette medfører at næringslivet i liten grad bruker FoU-nettverk i sitt utviklingsarbeid og at næringslivets andel av total FoU er lav. Basert på analyser om våre regioners særtrekk i de utvalgte næringene (opplevelses- og reiselivsnæringen samt sjømatnæringen), samt deres utfordringer og muligheter for utvikling og vekst, vil FORREGION N2 bidra til et betydelig løft i anvendelse av teknologi og ressurser på tvers av næringene for økte radikale innovasjoner. Det er et stort behov i Nord-Norge for å mobilisere bedrifter til å i større grad ta i bruk FoU i innovasjonsprosesser. Det er samtidig viktig at denne utviklingen skjer på bærekraftig måte og i tråd med regionale planer og strategier. De store avstandene som kjennetegner Nord-Norge krever at dette løses på en strategisk måte i samarbeid mellom Nordland, Troms, Finnmark og Sametinget. Dette vil FORREGION-virkemidlet bidra til i stor grad. Gjennom bruk av virkemidlene i FORREGION vil N2 bidra til bedre utviklede relasjoner mellom næringsliv og forskning. Dette vil medføre at næringslivet i større grad bruker FoU-nettverk i sitt utviklingsarbeid og at næringslivets andel av total FoU blir høyere. Bruken av virkemidlene skal ha en klar kobling mot kommersialisering og nyvinning. I et bærekraftperspektiv er bedrift til samfunn essensielt å ivareta. En bærekraftig utvikling av Nord-Norge avhenger i stor grad av ansvarlig forskning og innovasjon i næringslivet i samarbeid med offentlige myndigheter og lokalsamfunn. Dette er også noe som vi ønsker å vektlegge innenfor FORREGION satsingen. Nøkkelen blir å finne frem til de gode konkrete prosjektene i tett samarbeid med aktører innenfor FoU og næringslivet som vil føre til nyetableringer eller vekst i eksisterende leverandørbedrifter. På denne måten vil bedriftene være i stand til å «klatre i verdikjedene».

Budsjettformål:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene