Tilbake til søkeresultatene

GENDERNETPLUS-GENDER NET Plus Cofund

Overcoming the Entrepreneurial Ecosystem Gender Divide: A Cross-Cultural Perspective

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektnummer:

299704

Prosjektperiode:

2019 - 2023

Forskning har vist at kvinner er underrepresentert i vellykkede gründerøkosystemer, og at en vedvarende kjønnsskjevhet fortsetter å eksistere i entreprenørskap, noe som påvirker hvem som får støtte i og av systemet. Ved å utvikle en nyansert forståelse av hvordan kjønn er en avgjørende faktor, det vil si hvordan kvinner og menn påvirkes av og i sin tur påvirker gründerøkosystemer forskjellig, har GENRE-prosjektet bidratt til innsikt i hvordan man kan rette opp kjønnsskjevheter og gjøre gründerøkosystem mer inkluderende. I GENRE har vi funnet ut at kvinner må skape troverdige identiteter for å kunne møte utfordringer som oppstår som følge av den stereotype forestillingen om teknologigründeren som mann. Vi har lært at kjønnsforståelser av teknologi og entreprenørskap påvirker investoratferd og påvirker den opplevde legitimiteten til mannlige og kvinnelige teknologigründere. Vurderingene er vage og ulikestillingen er ofte implisitt, vanskelig å lokalisere og identifisere. Til tross for tilsynelatende kjønnsnøytrale vurderingskriterier brukes disse på ulike måter i vurderingen av kvinner og menn, på en måte som er til fordel for menn. Mens det er åpenbare likheter på tvers av de fire studerte landene, når det gjelder størrelse, befolkning og økonomi, er det også åpenbare forskjeller. Sverige og Norge er land med lange tradisjoner for å jobbe med likestillingsspørsmål fra en offentlig politisk side. Til tross for politikk og velferdssystemer på plass for å legge til rette for lik deltakelse på arbeidsmarkedet for både menn og kvinner, er arbeidsmarkedene i hvert land betydelig kjønnsdelt. Israel og Irland har derimot sterke verdier knyttet til familie og religiøsitet som påvirker samfunnet – inkludert sterke familienormer. Til tross for forskjellene, er assosiasjonene mellom menn, maskulinitet og teknologisk entreprenørskap fortsatt et tydelig tema på tvers av alle fire økosystemene. En av hovedutfordringene identifisert av GENRE-prosjektet er hvordan kjønnsskjevheter i teknologientreprenørielle økosystemer kan være implisitt, til og med utilsiktet, beskrevet som en «gråsone». Kort fortalt er det en opplevelse som er vanskelig å lokalisere og identifisere. Derfor er det behov for å gjøre eksplisitt, identifisere og adressere de kjønnsmessige problemene til et gründerøkosystem. En vei videre er å vurdere følgende fire sett med betingelser for et mer inkluderende gründerøkosystem: tetthet, flyt, tilkobling og mangfold av muligheter. På alle fire domenene er kvinners gründeraktivitet underrepresentert. – Når det gjelder tetthet, er den relative andelen kvinner som inngår i entreprenørskap lavere enn for menn. – Når det gjelder flyt, forlater kvinner jobben i STEM-baserte bransjer, på grunn av et fiendtlig miljø, kjønnsskjevhet og glassvegg/tak-effekter, noe som reduserer deres potensielle gründerbidrag. – Når det gjelder tilkobling, er nettverk ofte ikke kjønnsinkluderende og kvinner deltar i mindre grad. – Til slutt, når det gjelder mangfold av muligheter, er kvinner betydelig underrepresentert i det som fortsatt er et sterkt maskulinisert domene. Kvinner er inkludert i de årlige ««Missing Entrepreneurs»-rapportene publisert av EU-kommisjonen og OECD siden 2014. Disse rapportene undersøker hvordan målrettet offentlig politikk kan bidra til å overvinne hindringer for oppstart og selvstendig næringsvirksomhet og antar at underrepresentasjonen skyldes til faktorer som institusjonelle barrierer, diskrimineringsrelaterte vanskeligheter med å få tilgang til ressurser, kompetansegap osv. Som vist i resultatene fra dette prosjektet klarer kvinner åpenbart å navigere i maskuline teknologimiljøer, og de uttrykker styrke og selvtillit, og bruker et mangfold av strategier i sine daglige inkubatorinteraksjoner og i prosessen med å skaffe kapital. Det ser ut til å være behov for et annet sett med spørsmål: I stedet for å spørre «hvorfor så få kvinner», kan vi like gjerne spørre «hvordan kommer teknologisk entreprenørskap» er så attraktiv for menn? Dette ville foreslå en overgang fra en "fix the women"-tilnærming, til å adressere hvordan systemet gagner (noen former for) menn og maskuliniteter. Ved å kritisk engasjere oss i de maskuline normene som råder i teknologisk entreprenørskap, kan vi omforme tatt for gitt og stereotypisk antakelser om teknologisk entreprenørskap.

The project has provided a more gender aware understanding of how entrepreneurship ecosystems promote or prevent women technology entrepreneurs to develop successful technology ventures, available for those working within the field of incubation or financing as advisors and policy makers, as well as for the actors within the ecosystem. As a direct output from the project, we have developed a three-part toolbox: 1) guidebook, 2) insights report and 3) workshop under the heading Levelling the field: A three-part toolbox. The toolbox includes: 1. Levelling the field: A Guide to an Inclusive Entrepreneurial Ecosystem provides a basic understanding of how to promote inclusive entrepreneurship from an ecosystem perspective. 2. The Gendered Nature of Tech Entrepreneurship: Insights for Understanding the Gender-divide in Tech Entrepreneurship is about “the what and whys” related to gender and entrepreneurship, with a particular focus on technical entrepreneurship. 3. My Better Entrepreneurial Ecosystem: A Workshop on How to Promote an Inclusive Entrepreneurship Ecosystem provides a format to enhance knowledge, ability and collaboration in an ecosystem focusing on norm-reflexive ability for change among actors in the ecosystem. These three tools are meant as complementary components to inspire change. With the guidebook providing a basic understanding of how to promote inclusive entrepreneurship, the report provides deeper insights into different aspects of gender and inclusion, and the workshop provides a format and methods to enhance knowledge, ability, and collaboration in the ecosystem. The toolbox is available for use for those working to support entrepreneurs in a gender aware manner and to make entrepreneurial ecosystems more inclusive.

Underlying most regional entrepreneurship and innovation ecosystem frameworks is the assumption that all entrepreneurs have equal access to resources, participation and support, as well as an equal chance of a successful outcome (venture start-up). However, women are underrepresented in successful entrepreneurial ecosystems and a persistent gender bias continues to exist in entrepreneurship discourse and practice. The UN SDG on Gender states that women suffer from “disadvantages in education [which] translate into lack of access to skills and limited opportunities in the labour market”. We aim to address this, by providing a nuanced understanding of how gender is a decisive factor, i.e. how women and men are influenced by and, in turn, influence entrepreneurial ecosystems differently. In order to achieve this, we will focus on a specific facet of gender in entrepreneurship: namely women’s technology entrepreneurship and how this relates to accepted femininity and masculinity norms in different contexts. We will focus on the cultural embeddedness and interactions of gender, technology, entrepreneurship and innovation ecosystems. Our comparison between Ireland, Sweden, Norway, and Israel will help to explain variations and similarities with regard to gender in technology entrepreneurship and innovation ecosystem frameworks. The findings generated will inform policy development aimed at inclusivity and sustainability, thus benefiting both women and men. In so doing, we align with topics 2.1 and 2.2 of the GENDER-NET Plus ERA-NET Cofund call under SDG 9.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

GENDERNETPLUS-GENDER NET Plus Cofund

Finansieringskilder