Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Regnbed langs veg og gate Jord, planter og plantedesign

Alternativ tittel: Raingardens along Streets and Roads Soil, Plants and Planting Design

Tildelt: kr 1,7 mill.

Målet med prosjektet er å finne hvilke jordblandinger, plantearter og plantedesign som er best egnet til bruk i regnbed langs veg og gate i Norge. Klimaendringer gjør at vi stadig oftere får mye regn på kort tid. Samtidig gjør fortetting i byer at det gradvis blir færre grønne arealer der vann kan infiltrere naturlig i grunnen. Tradisjonelle overvannsystemer blir dermed overbelastet, og flomhendelsene som oppstår på grunn av dette medfører store kostnader for samfunnet. Regnbed er et av flere mulige tiltak for å forebygge flom ved ekstrem nedbør. Det tar imot og infiltrerer overvann, og vil på denne måten avlaste overvannsnettet. Dersom et regnbed skal fungere godt, må det vokse planter der, hvis ikke vil jorda på sikt slammes til. De viktigste suksessfaktorene er dermed at riktig jord og planter benyttes. Jorda må infiltrere godt og samtidig fungere som vekstmedium, mens plantene må tåle vekslende vekstforhold fra stående vann til ekstrem tørke. Langs veg må plantene i tillegg tåle salt og annen forurensning. Det er i dag lite erfaring med hva slags jord og planter som er best egnet til regnbed langs veg og gate i Norge. Erfaringer fra andre land kan til en viss grad brukes, men er likevel ikke helt relevante fordi vi i Norge har et fuktigere og kjøligere klima. I tillegg blir det saltet langs norske veger om vinteren. Et regnbed er også en del av vegens estetikk, og har potensial til å gi en positiv opplevelse. For den visuelle opplevelsen, er det viktig med planter som trives slik at de kan utvikle seg til sterke og sunne individer. Å finne planter som tåler de ekstreme vekstforholdene i et regnbed er altså viktig både for infiltrasjonskapasitet og opplevelse. For opplevelsen er det i tillegg viktig hvordan plantene settes sammen til en helhet, både innenfor regnbedet og hele gata sett under ett. Bjørnstjerne Bjørnsons gate benyttes som forskningsprosjekt. Dette er en av hovedgatene i Drammen, og ÅDT (gjennomsnittlig døgntrafikk gjennom året) er ca. 25 000. Langs denne gata er det etablert ni regnbed der to ulike jordtyper, 30 regnbedplanter og flere prinsipper for plantedesign er benyttet. I tillegg er det planlagt enklere undersøkelser av regnbedene i Deichmannsgate, samt av regnbed i Bergen. Prosjektresultatene vil kunne benyttes i forbindelse med alle nye veganlegg der lokal overvannshåndtering er et ønskelig tiltak. Dette er særlig aktuelt i byer og tettsteder.

Klimaendringer gjør at vi stadig oftere får mye regn på kort tid. Samtidig gjør fortetting i byer at det gradvis blir færre grønne arealer der vann kan infiltreres naturlig i grunnen. Tradisjonelle overvannsystemer blir dermed overbelastet, og flomhendelsene som oppstår på grunn av dette medfører store kostnader for samfunnet. Regnbed er et av flere mulige tiltak for å forebygge flom ved ekstrem nedbør. Det tar imot og infiltrerer overvann, og vil på denne måten avlaste overvannsnettet. Formålet med dette prosjektet er å finne egnede jordblandinger, plantearter og plantedesign til bruk i regnbed langs veg og gate i Norge. Dersom et regnbed skal fungere godt, må det vokse planter der, hvis ikke vil jorda på sikt slammes til. De viktigste suksessfaktorene er dermed at riktig jord og planter benyttes. Jorda må infiltrere godt og samtidig fungere som vekstmedium, mens plantene må tåle vekslende vekstforhold fra stående vann til ekstrem tørke. Langs veg må plantene i tillegg tåle salt og annen forurensning. Det er i dag lite erfaring med hva slags jord og planter som er best egnet til regnbed langs veg og gate i Norge. Erfaringer fra andre land kan til en viss grad brukes, men er likevel ikke helt relevante fordi vi i Norge har et fuktigere og kjøligere klima. I tillegg blir det saltet langs norske veger om vinteren. Bjørnstjerne Bjørnsons gate benyttes som forskningsprosjekt. I tillegg skal det gjøres enklere undersøkelser av regnbedene i Deichmannsgate, samt i regnbed i Bergen. I Bjørnstjerne Bjørnsons gate er det benyttet 2 ulike jordtyper som også er testet grundig i forkant, 30 ulike regnbedplanter samt flere prinsipper for plantedesign. Prosjektresultatene vil kunne benyttes i forbindelse med alle nye veganlegg der lokal overvannshåndtering er et ønskelig tiltak. Dette er særlig aktuelt i byer og tettsteder.

Budsjettformål:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune