Tilbake til søkeresultatene

GENDERNETPLUS-GENDER NET Plus Cofund

Gender Difference in sidE eFfects of ImmuNotherapy: a possible clue to optimize cancEr tReatment (G-DEFINER)

Tildelt: kr 2,3 mill.

Immunterapi er en type kreftbehandling som brukes i veldig mange ulike diagnosegrupper. Selv om det generelt er godt tolerert, er det noen som får bivirkninger, og noen får alvorlige bivirkninger. Noen studier tyder på at det er forskjeller i bivirkinger hos kvinner og menn, men mye er ukjent omkring dette. I dette prosjektet har vi inkludert pasienter som behandles med immunterapi, og vi har samlet inn blodprøver og avføringsprøver fra pasientene, i tillegg til informasjon om pasientene og om du har utviklet bivirkninger. 256 pasienter ble inkludert i studien. De første analysene er gjort på 204 pasienter, hvorav 86 er kvinner. I denne gruppen er pasientene fulgt i median 13 måneder, og de var behandlet for lungekreft, melanom, hode-hals-kreft tarmkreft og urogenitalkreft. Resultatene viser at kvinner hadde avbrudd i behandlingen på grunn av bivirkninger oftere enn menn (44 vs 29%, p=0.034). Flere kvinner enn menn (83% vs 71% (p=0.069)) utviklet bivirkninger på behandlingen, og dette omfattet både alvorlige og milde bivirkninger. Overlevelsen var ikke signifikant forskjellig mellom kvinner og menn. Studien viser at det er større sannsynlighet for utvikling av bivirkninger for kvinner som behandles med immun sjekkpunktshemmere (immunterapi). Analyser av biologisk materiale som tarm-bakterieflora og genanalyser kan avdekke mekanismene for dette.

Vi har gjennom studien bekreftet at kvinner har større risiko for utvikling av bivirkninger når de behandles med immun sjekk-punkts hemmere. Kvinner har større risiko både for alvorlige bivirkninger og for flere tilfeller av bivirkninger sammeliknet med menn. Dette er viktig kunnskap fordi man da kan følge de mest utsatte gruppene tettere, slik at bivirkninger oppdages så tidlig som mulig. Ved å diagnostisere bivirkninger tidlig kan disse behandles, og man kan deretter eventuelt kontinuere behandlingen raskere, noe som er viktig for prognosen. Vi vil i tiden som kommer få mer informasjon om eventuelle prediktive biomarkører for utvikling av biomarkører, det vil si markører som på forhånd kan si noe om risikoen. Vi vil for eksmepel få resultater på forskjeller i hvilke tarmbakterier som er aktive, eventuelle gener som kan gi økt risiko. Dette vil eventuelt gi oss verktøy som kan brukes til å skreddersy både behandling og oppfølging i framtiden. Dersom man finner markører som predikerer utvikling av svært alvorlige bivirkninger kan man i enkelttilfeller vurdere annen behandling.

Se vedlegg

Budsjettformål:

GENDERNETPLUS-GENDER NET Plus Cofund

Finansieringskilder