Tilbake til søkeresultatene

GENDERNETPLUS-GENDER NET Plus Cofund

Violence against women migrants and refugees: analysing causes and effective policy response

Tildelt: kr 1,8 mill.

Formålet med studien har vært å undersøke vold mot kvinner i migrasjon og flukt for bedre å forstå hvilke særlige utfordringer kvinner har som flyktninger og migranter før og etter ankomst til Norge. Prosjektet er gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) som del av et internasjonalt samarbeidsprosjekt mellom syv land, finansiert av deltakerlandenes forskningsråd og EUs forskningsprogram Horizon 2020. Den norske delstudien er finansiert av Norges forskningsråd og EUs forskningsprogram Horizon 2020. Studien bygger på dokumentstudier og kvalitative intervjuer med representanter for myndigheter, frivillige organisasjoner og voldsutsatte mødre med innvandrerbakgrunn. Det er publisert en vitenskapelig artikkel, to bokkapitler i en internasjonal antologi, samt fire masteroppgaver i prosjektet. Det er også utarbeidet et policynotat basert på komparative landstudier og medvirkning fra frivillige organisasjoner. Resultater/konklusjoner i prosjektet: - Statlige føringer som krav til integrering kan føre til målforvridning hos frivillige organisasjoner og undergrave innvandrerkvinners agens - Troverdighetsvurderinger i forbindelse med asylprosessen står i motsetning til kunnskap om konsekvenser av kjønnsbasert vold og seksuelle overgrep, og kan hindre at kunnskap om seksuelle overgrep kommer frem - Voldsutsatte med innvandrerbakgrunn støter på særlige hindre når det gjelder å forlate en voldelig partner med majoritetsnorsk bakgrunn -Politiske føringer og institusjonelle logikker kan føre til forverring av situasjonen for personer som søker beskyttelse - Teorier og begreper som bedre fanger det spesifikke i voldsutsattes situasjon i migrasjon er nødvendig, og her er en syntese av universell sårbarhet og sammensatt diskriminering viktig.

Prosjektet har fremskaffet ny kunnskap og bidratt til teori- og begrepsutvikling om vold mot kvinner i forbindelse med flukt og migrasjon. Prosjektet har gitt et viktig bidrag til forskningsfeltet. Bedre kunnskap og bedre forståelse og begrepsbruk kan bidra til kompetanseutvikling som kan føre til bedre praksis og politikk. Prosjektets resultater er formidlet i form av et felles policynotat og innspill og medvirkning fra frivillige organisasjoner. Dette gjør at prosjektet vil kunne ha verdi både for politikk, praksisfeltet og frivillig sektor.

Se vedlegg prosjektbeskrivelse

Budsjettformål:

GENDERNETPLUS-GENDER NET Plus Cofund

Finansieringskilder